ការផ្តល់ជូនពិសេស!!! ស្នើកម្ចីអាជីវកម្មឥឡូវនេះ ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ពិសេស និង មិនគិតកម្រៃសេវាឥណទាន!!!

ការផ្តល់ជូន អត្រាការប្រាក់ទាបដ៏ពិសេសរហូតដល់ 0.75% ក្នុង1ខែ និងមិនគិតកម្រៃសេវាឥណទាន សម្រាប់អតិថិជនថ្មី និង អតិថិជនមានស្រាប់ពេលស្នើកម្ចីថ្មីពីធនាគារ អ៊ូរី។

អតិថិជនអាចស្នើទំហំកម្ចីរហូតដល់ 100,000 ដុល្លារ ឬ 400លានរៀល។

ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2023។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share