ចំណេញ២យ៉ាង ស្នើកម្ចីថ្មីនៅធនាគារ អ៊ូរី មិនគិតសេវាឥណទាន និងបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់រហូត១,២% ក្នុងមួយឆ្នាំ

កាន់តែពិសេស ជាមួយអត្រាការប្រាក់កាន់តែទាប ពីការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ធនាគារ អ៊ូរី ដោយអតិថិជន នឹងបាននូវការប្រាក់ទាបជាងមុនចាប់ពី​ ០.៦% រហូតដល់ ១,២% ក្នុងមួយឆ្នាំ​ មិនគិតថ្លៃកម្រៃសេវាឥណទាន និងរយៈពេលកម្ចីរហូតដល់១២០ខែ។​

ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ រហូតដល់ថ្ងៃ ទី៣០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣។

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត 023 963 333 / 081 331 333

Facebook ​​  :https://bit.ly/3wbcfb 

Instagram :https://bit.ly/wbcig

YouTube    :https://bit.ly/3wbcyt 

LinkedIn   :https://bit.ly/3wbclinkedin 

TikTok       :http://bit.ly/3WIcSuU 

Telegram :https://t.me/wooribankcambodia

Share