ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile ទទួលបាន២ដុល្លារ និងណែនាំមិត្តភក្តិម្នាក់បង្កើតគណនីថ្មីជាមួយមុខងារ Invite Friends ទទួលបាន១ ដុលា្លរ!

1. ការផ្តល់ជូន៖ ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារចល័ត Woori Bank Mobile ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់ 2ដុល្លារ  

លក្ខខណ្ឌ៖

  • សម្រាប់តែអតិថិជន ឯកត្តបុគ្គលដែលបើក កម្មវិធីធនាគារចល័ត Woori Bank Mobile ថ្មី និងអតិថិជនចាស់ដែលមិនទាន់ដំណើរការគណនី កម្មវិធីធនាគារចល័ត និងអ្នកប្រើប្រាស់គណនីរហ័សថ្មី រហូតដល់ចំនួនកំណត់  ឬត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2024 មកមុនបានមុន ។
  • អ្នកទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ នឹងត្រូវប្រកាស់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ ហើយប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវផ្ទេរទៅគណនីធនាគារអ៊ូរី របស់អតិថិជនដោយផ្ទាល់ ក្នុងកំឡុងពេល ២ សប្តាហ៍ម្តង។
  • សម្រាប់គណនីបិទ/ផ្អាកនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលសម្រាប់ការទទួលរង្វាន់នោះទេ។

 

2. ការផ្តល់ជូន៖ ណែនាំមិត្តភក្តិម្នាក់បង្កើតគណនីថ្មីជាមួយមុខងារ Invite Friends ទទួលបានទឹកប្រាក់ 1 ដុលា្លរ!

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះអនុវត្តចំពោះអតិថិជន ឯកត្តបុគ្គលប្រើប្រាស់ កម្មវិធីធនាគារចល័ត Woori Bank Mobile (ថ្មី និងចាស់) និងអ្នកប្រើប្រាស់ គណនីរហ័ស  រហូតដល់ចំនួនកំណត់  ឬត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2024 មកមុនបានមុន។
  • ប្រាក់រង្វាន់ នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកណែនាំ លុះត្រាតែមិត្តដែលត្រូវបានណែនាំបង្កើតគណនីបានជោគជ័យនៅលើ កម្មវិធីធនាគារចល័ត Woori Bank Mobile ។
  • អ្នកទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ នឹងត្រូវប្រកាស់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ ហើយប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវផ្ទេរទៅគណនីធនាគារអ៊ូរី របស់អតិថិជនដោយផ្ទាល់ ក្នុងកំឡុងពេល  2 សប្តាហ៍ម្តង។
  • សម្រាប់គណនីបិទ/ផ្អាកនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលសម្រាប់ការទទួលរង្វាន់នោះទេ។

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត : 023 963 333/ 081 331 333

Share