ទទួលបានកាដូឥតគិតថ្លៃ នៅពេលអ្នកទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណ វីសាអ៊ូរី ចាប់ពី 15 ដុល្លារឡើងទៅនៅលើ Aeon Online Mobile App!

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ការផ្តល់ជូននេះមានសម្រាប់ការទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណ វីសាអ៊ូរី
  • ត្រូវធ្វើការទូទាត់តាមរយៈប័ណ្ណ វីសាអ៊ូរី ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា 15 ដុល្លារក្នុងមួយការបញ្ជាទិញនៅលើ AEON Online Mobile App ឬ aeononlineshopping.com
  • កាដូឥតគិតថ្លៃនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនជាមួយនឹងផលិតផលដែលបានទិញនៅក្នុងការបញ្ជាទិញនោះ។
  • កំណត់ការផ្តល់ជូន១ដងក្នុងមួយក្នុងមួយកាតក្នុងមួយថ្ងៃ
  • ការផ្តល់ជូនមានក្នុងចំនួនមានកំណត់ មកមុនបានមុនគេ។
  • ការផ្តល់ជូនមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 27 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
Share