ទទួលបានការម៉ាស្សាបន្ថែមរហូតដល់ 30 នាទី ទៅកាន់ម្ចាស់ប័ណ្ណ Woori Visa Platinum នៅអង្គរស្ប៉ា លំចង់ស្ប៉ា និងគន្ធៈស្ប៉ា!

ទទួលបានការម៉ាស្សាបន្ថែមរហូតដល់ 30 នាទី ទៅកាន់ម្ចាស់ប័ណ្ណ Woori Visa Platinum​ នៅអង្គរស្ប៉ា លំចង់ស្ប៉ា និងគន្ធៈស្ប៉ា!

 • ប្រូម៉ូសិនទី1: ទទួលបាន 15 នាទីបន្ថែមលើស្មា ខ្នង & ក្បាល ឬ ខ្នង ស្មា & ជើង នៅពេលទិញ 60 – 90 នាទីនៃការម៉ាស្សាពេញរាងកាយ: Oil full body/Oil Compress/ Khmer Compress/ Hot Stone
 • ប្រូម៉ូសិនទី 2: ទទួលបាន 25 នាទីបន្ថែមលើស្មា ខ្នង & ក្បាល ឬ ខ្នង ស្មា & ជើង នៅពេលទិញ 120 នាទីនៃការម៉ាស្សារាងកាយពេញលេញ: Oil full body/Oil Compress/ Khmer Compress/ Hot Stone
 • ប្រូម៉ូសិនទី3: សិទ្ធិទទួលបាន 30 នាទីបន្ថែមលើការម៉ាស្សារាងកាយពេញលេញនៅពេលទិញ 60-90 នាទីនៃ Kuntheak/J Angkor/Lomchang Natural Wrap

លក្ខខណ្ឌ

 • មានសុពលភាពសម្រាប់តែការទូទាត់ដោយ Woori Visa Platinum តែ​ប៉ុណ្ណោះ។
 • ការផ្តល់ជូនមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 14 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់ ថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024
 • ការផ្តល់ជូននេះមិនរួមបញ្ចូលសម្រាប់សេវាកម្មជាកញ្ចប់នោះទេ ។
 • ម្ចាស់ប័ណ្ណត្រូវធ្វើការកក់ទុកមុនតាមរយៈ៖
  • អង្គរស្ប៉ា៖ ទូរស័ព្ទទៅលេខ +855 93 900 623 ឬអ៊ីមែល info@angkorspa.net
  • លំចង់ស្ប៉ា៖ ទូរស័ព្ទទៅ +855 92 800 111 ឬអ៊ីមែល om@lomchangspa.com
  • គន្ធា ស្ប៉ា៖ ទូរស័ព្ទទៅ +855 78 800 111 ឬអ៊ីមែល info@angkorspa1.com
 • ម្ចាស់ប័ណ្ណត្រូវបង្ហាញ​​ប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី (ផ្លាធីនីម)ដែលមានសុពលភាពនៅពេលមកដល់កន្លែងដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិ។
 • ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចរួមបញ្ចូលសម្រាប់ប្រូម៉ូសិនផ្សេងណាមួយឡើយ។
 • ការបញ្ចុះតម្លៃមិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ។
 • Visa, Angkor Spa, Lomchang Spa, និង Kuntheak Spa សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។​
 • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
Share