បញ្ចុះតម្លៃ 10% នៅ Focus-Optics សម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណ វីសាអ៊ូរី!

លក្ខខណ្ឌ

  • ការបញ្ចុះតម្លៃអនុវត្តចំពោះតែស៊ុមវ៉ែនតាប៉ុណ្ណោះ។
  • មានសុពលភាពសម្រាប់តែម្ចាស់ប័ណ្ណ វីសាអ៊ូរី Platinum, Gold និង Classic របស់ធនាគារអ៊ូរី។
  • ការទូទាត់ត្រូវតែធ្វើឡើងតាមរយៈម៉ាស៊ីន POS នៅសាខា Focus-Optics តែប៉ុណ្ណោះ។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

Share