ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 5% រាល់ការទិញគ្រឿងអលង្ការនៅ PANDORA

 

ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 5% រាល់ការទិញគ្រឿងអលង្ការនៅ PANDORA

លក្ខខណ្ឌ៖

–         ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ដល់អ្នកទូទាត់តាមប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី លើគ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណផ្លាធីនីម ហ្គោល ឬ ក្លាស៊ិក។

–         អាចអនុវត្តបានលើផលិតផលគ្រប់ប្រភេទនៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ Pandora។

–         ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមករា ឆ្នាំ 2025 ។

–         លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

Share