បើកគណនីថ្មីតាម Woori Bank App ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់ ២ដុល្លារ !

មានគណនីធនាគារ អ៊ូរី ហើយឬនៅ? បើមិនទាន់មានទេ មកបើកគណនីរហ័សដោយខ្លួនឯងលើកម្មវិធីធនាគារចល័ត WOORI BANK បើករួច អតិថិជននឹងទទួលបាន ទឹកប្រាក់ត្រឡប់២ ដុល្លារ។
ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់អស់ពីស្តុក!​
ប្រញាប់ឡើង! ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែ២០០០ នាក់ដំបូងប៉ុណ្ណោះ។
ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App

វិធីបើកគណនីរហ័សដោយខ្លួនឯង ចុចទីនេះ!

លក្ខខណ្ឌ

  • ការផ្តល់ជូននេះ សម្រាប់តែអតិថិជនថ្មី ដែលបើកគណនីរហ័ស ជាមួយនឹងកម្មវិធីធនាគារចល័ត របស់​ ធនាគារ អ៊ូរី  ក្នុងអំឡុងពេលនៃប្រ៉ូម៉ូសិននេះតែប៉ុណ្ណោះ។
  • ការផ្តល់ជូននេះ សម្រាប់តែអតិថិជនថ្មី​ដែលបើកគណនីរហ័ស ចំនួន,០០០នាក់ដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ ដោយប្រើប្រាស់គោលការណ៍មកមុន​ ទទួលបានមុន។
  • ការផ្តល់ជូននេះ រាប់បញ្ចូលគណនីរហ័សដែលមានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះ (មិនរាប់បញ្ចូលគណនីរហ័សដែលមានព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ ឬ ព័ត៌មានមិនពិត)។
  • អតិថិជនម្នាក់នឹងទទួលបានតែ២ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ ទោះបីជាអតិថិជនបើកគណនីច្រើនក៏ដោយ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333
*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply
Share