ផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ទាបរហូតដល់ 0.67%/ ខែ និងបញ្ចុះកម្រៃសេវាឥណទានរហូតដល់ ០% លើកម្ចីសាជីវកម្ម!

ផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ទាបរហូតដល់ 0.67%/ ខែ និងបញ្ចុះកម្រៃសេវាឥណទានរហូតដល់ ០% លើកម្ចីសាជីវកម្ម!

មិនថាអ្នកត្រូវការពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក ទិញសម្ភារៈថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្ម ឬគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អាជីវកម្ម ប្រាក់កម្ចីសាជីវកម្មរបស់ធនាគារ អ៊ូរី អាចជួយអ្នកឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅទាំងនោះ ជាមួយ ការផ្តល់ជូនកាន់តែពិសេស។

លក្ខខណ្ឌ

  • អត្រាការប្រាក់ទាបរហូតដល់ 0.67%/ខែ
  • ទំហំកម្ចីធំជាង 100,000 ដុល្លារឡើងទៅ
  • បញ្ចុះកម្រៃសេវាឥណទានរហូតដល់ ០%
  • រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ 10 ឆ្នាំ
  • ដំណើរការឯកសារងាយស្រួល និងរហ័ស
  • រូបិយបណ្ណ៖ ប្រាក់រៀល​ និងដុល្លារ​
  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 15 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 ប៉ុណ្ណោះ!
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

អ្នកអាចស្នើសុំកម្ចីសាជីវកម្មជាមួយធនាគារ អ៊ូរី ដោយអញ្ជើ្ញញទៅកាន់សាខាណាមួយរបស់យើង ទាំង១៤០​ទូទាំងប្រទេស ឬទូរស័ព្ទមកកាន់ផ្នែកបម្រើអតិថិជនរបស់យើងតាមរយៈលេខ 023 963 333 / 081 331 333 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

Share