បើកគណនីថ្មី ទទួលប្រាក់ត្រឡប់ ៥ ដុល្លារ

បើកគណនី ស្នើរប័ណ្ណអេធីអឹម និងចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ WOORI WON អតិថិជននឹងទទួលបាន 5 ដុល្លារត្រឡប់មកវិញ! ការផ្តល់ជូននេះគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 សម្រាប់តែអតិថិជនថ្មីប៉ុណ្ណោះ!

អតិថិជនអាចធ្វើការបើកគណនីនៅគ្រប់សាខាទាំង 138 របស់ធនាគារ អ៊ូរី ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត : 023 963 333 / 081 331 333

Share