ផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់រហូតដល់ 9% សម្រាប់ការសន្សំមានកាលកំណត់!

ផ្តល់អត្រាការប្រាក់ ៨.៥០% ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់រយៈពេល ពី ២៤ ដល់ ៣៥ ខែ និង

៩.00% ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល 36 ខែ  ជាមួយគណនីចម្រើនទ្រព្យ ធនាគារ អ៊ូរី។

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ប្រភេទគណនី៖ គណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់។
  • ប្រភេទអតិថិជន៖ អតិថិជនឯកត្តបុគ្គល ទាំងអតិថិជនចាស់ និងអតិថិជនថ្មី។
  • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
  • ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមា៖ ២ លានដុល្លារសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ ។
  • អត្រាការប្រាក់ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះ ផ្តល់ជូនសម្រាប់តែអតិថិជនដែលបើកគណនីចម្រើនទ្រព្យនៅសាខា របស់ធនាគារ អ៊ូរី និងតាមរយៈកម្មវិធីធនាគារចល័ត។
  • រយៈពេលប្រូម៉ូសិន៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា រហូត ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

*ចំណាំ៖ការផ្តល់អត្រាការប្រាក់ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះអាចត្រូវបានបញ្ចប់មុនកាលកំណត់ ប្រសិនបើប្រាក់ សន្សំប្រមូលបានគ្រប់ចំនួន ។

Share