រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 50% រៀងរាល់ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ ដោយទូទាត់ជាមួយ ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី !

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 50% រៀងរាល់ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ ដោយទូទាត់ជាមួយ ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី

លក្ខខណ្ឌ

  1. ការផ្តល់ជូនមានសុពលភាពចំពោះម្ចាស់ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី ទាំងអស់
  2. ការផ្តល់ជូននេះគឺអាចអនុវត្តបានសម្រាប់អតិថិជនដែលបន្ថែម និងបង់ប្រាក់ជាមួយប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី សម្រាប់ទូទាត់នៅលើកម្មវិធី TADA ។
  3. ការបញ្ចុះតម្លៃ 50% មានសុពលភាពសម្រាប់គ្រប់គោលដៅនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍៖ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យតែប៉ុណ្ណោះ។
  4. ការបញ្ចុះតម្លៃ 50% ត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 2 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងការជិះមួយដង បង់ជាមួយកាត Visa ។
  5. ការបញ្ចុះតម្លៃនឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលទូទាត់​ជាមួយនឹងលេខកូដផ្សព្វផ្សាយ “WEEKEND” ។
  6. កំណត់ប្រើប្រាស់ត្រឹម 3 ដងក្នុងមួយនាក់​។
  7. ការផ្តល់ជូនមានក្នុងចំនួនមានកំណត់ ដោយអ្នកមកមុនបានមុនគេ។​
  8. ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023
  9. លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
Share