មកជាថ្មី ជាមួយប្រូម៉ូសិនកាន់តែអស្ចារ្យ ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់រហូតដល់២០ ដុល្លារ ចំពោះការទូទាត់តាមប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី !

លក្ខខណ្ឌ​៖ 

  • ប្រើប្រាស់ ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរីដើម្បីទូទាត់តាមរយៈម៉ាស៊ីនឆូតកាត ឬការទិញឥវ៉ាន់អនឡាញនៅគ្រប់កន្លែងឬហាងដែលទទួលការទូទាត់តាមរយៈប័ណ្ណវីសា។
  • សម្រាប់ប័ណ្ណឥណទានវីសា អ៊ូរី៖ ទទួលបានប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ 8% ឬរហូតដល់ 10 ដុល្លារក្នុងមួយខែ។
  • សម្រាប់ប័ណ្ណឥណពន្ធ វីសា អ៊ូរី៖ ទទួលបានសាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ 4% ឬរហូតដល់ 10 ដុល្លារក្នុង 1 ខែ។
  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024។​
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត: Tel: 023 963 333/ 081 331 333
*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
Share