ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់រហូតដល់ 1 លានរៀល សម្រាប់ពាណិជ្ជករប្រើប្រាស់ Woori KHQR!

 • ប្រភេទអតិថិជន និង ចំនួនរង្វាន់៖
  1. ផ្តល់ជូន 10 រង្វាន់ ក្នុងមួយខែ សម្រាប់ពាណិជ្ជករចាស់ដែលមិនធ្លាប់មានប្រតិបត្តិការ3ខែចុងក្រោយរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី01 ខែមេសា ឆ្នាំ2024 ដល់ថ្ងៃទី30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2024។
  2. ផ្តល់ជូន 10 រង្វាន់ ក្នុងមួយខែ សម្រាប់ពាណិជ្ជករចាស់
 • លក្ខខណ្ឌតម្រូវ៖
 1. ពាណិជ្ជករប្រើប្រាស់ Woori KHQR ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌចំនួនប្រតិបត្តិការដែលបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖
  • ចំនួនប្រតិបត្តិការចាប់ពី 15 ដល់ 49ដង ជាមួយចំនួនអតិថិជន 10នាក់ ផ្សេងៗគ្នា នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ 50ដុល្លារ20ម៉ឺនរៀល (10 រង្វាន់ ក្នុងមួយខែ)។
  • ចំនួនប្រតិបត្តិការចាប់ពី 50 ដល់ 99ដង ជាមួយចំនួនអតិថិជន 20នាក់ ផ្សេងៗគ្នា​ នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ 100ដុល្លារ40ម៉ឺនរៀល (6 រង្វាន់​ ក្នុងមួយខែ)។
  • ចំនួនប្រតិបត្តិការចាប់ពី 100ដងឡើងទៅ ជាមួយចំនួនអតិថិជន 30នាក់ ផ្សេងៗគ្នា នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ 250ដុល្លារ1លានរៀល (4 រង្វាន់ ក្នុងមួយខែ)។
 1. រាប់បញ្ចូលចាប់ពី 2 ដុល្លារ ឬ 8 ពាន់រៀល ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ (បញ្ជាក់៖ ការស្គេនខ្លួនឯងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឡើយ)។
 2. រាប់បញ្ចូលការស្គេនពីគ្រប់ធនាគារ ។
 3. ត្រូវរក្សាសមតុល្យមធ្យមប្រចាំថ្ងៃក្នុងគណនីយ៉ាងហោចណាស់ 300 ដុល្លារ ឬ 1,200,000 រៀល ក្នុងគណនីសង្ឃឹម ក្នុងអំឡុងពេលប្រូម៉ូសិននេះ ​។
 4. ពាណិជ្ជករ ម្នាក់មានសិទ្ធិឈ្នះតែមួយរង្វាន់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះ។
 5. ការប្រកាសអ្នកឈ្នះនឹងធ្វើឡើងនៅខែបន្ទាប់ពីនៃខែនីមួយៗ។
 6. លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
Share