ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 5% រាល់ការទិញនាឡិកានៅ BERING Stores!

ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 5% រាល់ការទិញនាឡិការ​នៅ BERING Stores!

លក្ខខណ្ឌ៖

–         ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ដល់អ្នកទូទាត់តាមប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី លើគ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណផ្លាធីនីម ហ្គោល ឬ ក្លាស៊ិក។

–         អាចអនុវត្តបានលើនាឡិកាគ្រប់ម៉ូឌែលនៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ Bering ។

–         ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមករា ឆ្នាំ 2025 ។

–         លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម​៖

  1. Bering Store(The Olympia Mall), Tel: 010 733 882
  2. Bering Store (AEON Mall 1), Tel: 010 733 880
  3. Bering Store (AEON Mall 2), Tel: 010 733 881
  4. Bering Store (AEON Mall 3), Tel: 010 733 886
Share