សួស្តីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំរោងនាំលាភ! ផ្តល់ជូនទឹកប្រាក់ត្រឡប់ ២០%ឬ រហូតដល់ ៥ដុល្លារ ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile និងអាជីវករប្រើប្រាស់ Woori KHQR ចំនួន១០០ នាក់!

ផ្តល់ជូនសាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ 20% ឬរហូតដល់ 5$ ដល់អតិថិជនដោយប្រើ Woori Bank Mobile

 • អតិថិជនដែលជាម្ចាស់គណនី ធនាគារ អ៊ូរី (គណនីរហ័ស ប្រាក់សន្សំសង្ឃឹម ឬគណនីសន្សំផ្លឹស)
 • អតិថិជនប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile ទាំង ថ្មី និងចាស់
 • អ្នកប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile ត្រូវតែមានប្រតិបត្តិការយ៉ាងតិច 10 នៃការស្កេនការទូទាត់នៅហាងលក់ទំនិញ 10 ផ្សេងគ្នា
 • ប្រតិបត្តិការត្រូវតែធ្វើឡើងនៅលើកម្មវិធី Woori Bank Mobile ក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្តល់ជូន។
 • ប្រតិបត្តិការចាប់ពី 2USD ឬ 8,000 KHR ឡើងទៅតែប៉ុណ្ណោះ នៃទូទាត់ដោយស្កេននៅលើ Woori Bank Mobile នឹងត្រូវបានរាប់បញ្ចូល។
 • ការផ្តល់ជូននេះមានសិទ្ធិសម្រាប់អតិថិជន ប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile ចំនួន៥០ នាក់ដំបូងដែលមានចំនួនប្រតិបត្តិការស្កេនច្រើនជាងគេ ។

ផ្តល់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ 20% ឬរហូតដល់ 5$ ដល់ពាណិជ្ជករដែលប្រើប្រាស់ធនាគារ Woori KHQR

 • ពាណិជ្ជករដែលប្រើប្រាស់ Woori KHQR ដើម្បីទទួលការស្កេនទូទាត់។
 • អនុវត្តចំពោះពាណិជ្ជករថ្មី និងចាស់របស់ ធនាគារ អ៊ូរី (មិនរាប់បញ្ចូលបុគ្គលិក ធនាគារ អ៊ូរី)។
 • ពាណិជ្ជករត្រូវតែមានប្រតិបត្តិការពីការទទួលស្កេនទូទាត់យ៉ាងហោចណាស់ 10ប្រតិបត្តិការ ពីអតិថិជន 10 ផ្សេងគ្នា។
 • យ៉ាងហោចណាស់ 2USD ឬ 8,000 KHR ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការនឹងត្រូវបានរាប់បញ្ចូល។
 • មានសិទ្ធិសម្រាប់ពាណិជ្ជករ 50 នាក់ដំបូងដែលមានប្រតិបត្តិការស្កេនទូទាត់ច្រើនជាងគេ ។
 • ប្រតិបត្តិការទូទាត់ការស្កេនដោយខ្លួនឯងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេ។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

 1. ការប្រកាសអ្នកឈ្នះនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍បន្ទាប់បន្ទាប់ពីរយៈពេលនៃយុទ្ធនាការនីមួយៗ។
 2. រង្វាន់នឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនីធនាគាររបស់អ្នកឈ្នះដោយផ្ទាល់ (គណនីជាមួយធនាគារ អ៊ូរី តែប៉ុណ្ណោះ)។
 3. សិទ្ធិទទួលបានមិនអាចផ្ទេរទៅឱ្យអ្នកផ្សេងបានទេ។
 4. ធនាគារ អ៊ូរី សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ លក្ខន្តិកៈ ឬ បញ្ចប់យុទ្ធនាការប្រូម៉ូសិនមុនកាលកំណត់ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ក្នុងករណីចាំបាច់។
 5. អតិថិជនម្នាក់អាចទទួលបានរង្វាន់តែមួយគត់សម្រាប់ការផ្តល់ជូននេះ ។
Share