អបអរសាទរ អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទាំង១០៣ រូបពី ប្រូម៉ូសិន ស្គេនច្រើន ឈ្នះច្រើន ជាមួយ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី ប្រចាំខែកុម្ភៈ!

អបអរសាទរ​ អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទាំង១០៣​ រូបពី ប្រូម៉ូសិន ស្គេនច្រើន ឈ្នះច្រើន ជាមួយ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី!

លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលរង្វាន់សម្រាប់អ្នកឈ្នះ ៖

  • ត្រូវទាក់ទងមក​ប្រអប់សារ​របស់ហ្វេសប៊ុក​ផេកផ្លូវការ ឬសាខារបស់ធនាគារ អ៊ូរី ដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បី ទទួលព័ត៌មានលម្អិតពីការទទួលរង្វាន់​។
  • អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារ​នឹងតម្រូវ​ឱ្យអញ្ជើញមកសាខាធនាគារ អ៊ូរី ដែលនៅជិត លោកអ្នកដើម្បីធ្វើការថតរូប និងមានការផ្សព្វផ្សាយលើផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ធនាគារ អ៊ូរី។​
  • អ្នកឈ្នះរង្វាន់ដែលមិនទាន់មានគណនីរបស់ធនាគារ អ៊ូរី នឹងតម្រូវឱ្យបើកគណនីថ្មីក្នុងរយៈពេល​២ សប្តាហ៍បន្ទាប់ពី​ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផល។​

សម្រាប់អ្នកមិនទាន់ឈ្នះ សូមបន្តស្គេនទូទាត់ជាមួយ KHQR​របស់ ធនាគារ អ៊ូរី អ្នកឈ្នះបន្ទាប់អាចជា រូបអ្នក។​

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

NoCustomer NameAccount/WalletBank NameAmount
100 USD Winners
1គឹមហុង ហាក់000103060***ACLEDA100 USD
2VY DY MONG500402***ABA Bank100 USD
3PHOK SOCHEATA181111***ABA Bank100 USD
30 USD Winners
1MIKE LYHOR000532***ABA Bank30 USD
2PHOY BUN SON004583***ABA Bank30 USD
3NANG RACHNA003589***ABA Bank30 USD
4TOP MOLYDA000493***ABA Bank30 USD
5PHOEURT ENGCHHY500536***ABA Bank30 USD
6PROM SITHOEURN005057***ABA Bank30 USD
7UM RITHY092876***ABA Bank30 USD
8SENG DARO001422***ABA Bank30 USD
9NHEM VANROTHA000808***ABA Bank30 USD
10CHEA SREY NOUCH003857***ABA Bank30 USD
11PHOK SITHA004485***ABA Bank30 USD
12MIN SOKHAVANMUNNITA005048***ABA Bank30 USD
13KDAT SREYLEAP004593***ABA Bank30 USD
14KAO CHANLYVITH003857***ABA Bank30 USD
15SORNG HUN003040***ABA Bank30 USD
16ANDREWS KEITH FRANCIS000240***ABA Bank30 USD
17MOM SOKHA001717***ABA Bank30 USD
18PEN MENGHAK003850***ABA Bank30 USD
19LUON CHEAMENG64621***AMK30 USD
20MAOV MONIRUT071721014***TrueMoney Cambodia30 USD
21HOUN KOSAL003632***ABA Bank30 USD
22KILENG HENG093283127***TrueMoney Cambodia30 USD
23NAV SOKLIN004861***ABA Bank30 USD
24វឌ្ឍនា ធឿន344600637***ACLEDA30 USD
25HUTH CHANDARA000220***ABA Bank30 USD
26CHHAM SREYDAV004211***ABA Bank30 USD
27OUR REN096537709***TrueMoney Cambodia30 USD
28OUN MEASSNE097666***ABA Bank30 USD
29YEN LAIHEANG005138***ABA Bank30 USD
30VANNA RATHA005115***ABA Bank30 USD
31DARY SOK096675313***TrueMoney Cambodia30 USD
32NIM KIRO088227393***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
33NUN SINO003624***ABA Bank30 USD
34SAM SEAP002853***ABA Bank30 USD
35CHHEANG LEAKNA000781***ABA Bank30 USD
36CHOEK SOKKIM005424***ABA Bank30 USD
37SET SOPHAEK003549***ABA Bank30 USD
38NGOV SOPHANITH017699***ABA Bank30 USD
39LOR SIVET001757***ABA Bank30 USD
40TRY SEREYROTH070610***ABA Bank30 USD
41TEUNG CHANNY000408***ABA Bank30 USD
42KY BOULY000783***ABA Bank30 USD
43OEUR HOKCHY003945***ABA Bank30 USD
44CHEA LAYHENG005562***ABA Bank30 USD
45VONG VORNMUNYSAKDA004115***ABA Bank30 USD
46SENG SONY004493***ABA Bank30 USD
47HENG NITA000548***ABA Bank30 USD
48KOL SONGHENG220820***ABA Bank30 USD
49SO RAKPONG SREYNICH004625***ABA Bank30 USD
50SRENG SOKCHEA000762***ABA Bank30 USD
51SAM NISAY001673***ABA Bank30 USD
52SOKHA SEK855144577***ACLEDA30 USD
53THY KUOYHENG005293***ABA Bank30 USD
54HAN LAKINA004782***ABA Bank30 USD
55SOMNEANG KONG349001649***ACLEDA30 USD
56SEM LEAKHENA000285***ABA Bank30 USD
57SUON SOPANHA095900***ABA Bank30 USD
58SOUN TAK004853***ABA Bank30 USD
59DO THI XUAN THUONG005612***ABA Bank30 USD
60SREYRATH OEUN855101711***ACLEDA30 USD
61UN CHANTHOU005236***ABA Bank30 USD
62SOTHIK MEN855149075***ACLEDA30 USD
63PENH MANUTH004327***ABA Bank30 USD
64YIB CHAN002331***ABA Bank30 USD
65ROUM PHIROM070834***ABA Bank30 USD
66KRUOCH KHUN343704236***ACLEDA30 USD
67CHHUN CHANTHOL001916***ABA Bank30 USD
68THOL SOTHAM004251***ABA Bank30 USD
69MEAN SAMANG002441***ABA Bank30 USD
70PECHENG SOHENG000347***ABA Bank30 USD
71KOUCH SREY071595284***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
72សុីដា ណាង855139067***ACLEDA30 USD
73បូណា នាង855138403***ACLEDA30 USD
74EM PISITH003214***ABA Bank30 USD
75TOUCH ROUFINA884545***ABA Bank30 USD
76TUOCH PHYRUN001948***ABA Bank30 USD
77CHHUN SREYNA095666***ABA Bank30 USD
78ENG VITOU000412***ABA Bank30 USD
79MEYLEUT REAKSMEY003462***ABA Bank30 USD
80VANNA CHANRADY001836***ABA Bank30 USD
81SOCHEAT MONYNEATH000355***ABA Bank30 USD
82OUK VANDARA001029***ABA Bank30 USD
83TAING KIMKONICA000474***ABA Bank30 USD
84HOK SOKHORN004613***ABA Bank30 USD
85HOU HENG PICH001128***ABA Bank30 USD
86THENG PHALLA003176***ABA Bank30 USD
87THOEUN KONG03978***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
88ឧត្តមបុត្រទី ទុន855122412***ACLEDA30 USD
89NGUON TONG HOUT500214***ABA Bank30 USD
90KORY CHANNTY001435***ABA Bank30 USD
91GUSAYPO BRIONES CHRISTIAN003440***ABA Bank30 USD
92RETH SARATH001748***ABA Bank30 USD
93PREAP CHANNA001377***ABA Bank30 USD
94ROTHANAK YI855123064***ACLEDA30 USD
95HOURN VANNET003047***ABA Bank30 USD
96HOUR DAVID000364***ABA Bank30 USD
97MAN MENGSRENG003874***ABA Bank30 USD
98OUK CHANSERYROTH010434***ABA Bank30 USD
99SAO NORAKSELA001279***ABA Bank30 USD
100ខេ វណ្ណា855162987***ACLEDA30 USD
Share