អបអរសាទរ អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទាំង១០៣ រូបពី ប្រូម៉ូសិន ស្គេនច្រើន ឈ្នះច្រើន ជាមួយ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី ប្រចាំខែ មីនា!

អបអរសាទរ​ អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទាំង១០៣​ រូបពី ប្រូម៉ូសិន ស្គេនច្រើន ឈ្នះច្រើន ជាមួយ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី!

លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលរង្វាន់សម្រាប់អ្នកឈ្នះ ៖

  • ត្រូវទាក់ទងមក​ប្រអប់សារ​របស់ហ្វេសប៊ុក​ផេកផ្លូវការ ឬសាខារបស់ធនាគារ អ៊ូរី ដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បី ទទួលព័ត៌មានលម្អិតពីការទទួលរង្វាន់​។
  • អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារ​នឹងតម្រូវ​ឱ្យអញ្ជើញមកសាខាធនាគារ អ៊ូរី ដែលនៅជិត លោកអ្នកដើម្បីធ្វើការថតរូប និងមានការផ្សព្វផ្សាយលើផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ធនាគារ អ៊ូរី។​
  • អ្នកឈ្នះរង្វាន់ នឹងតម្រូវឱ្យបើកគណនីថ្មីក្នុងរយៈពេល​២ សប្តាហ៍បន្ទាប់ពី​ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផល​ និងត្រូវផ្ញើលេខគណនីតាមរយៈ​លើផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ធនាគារ អ៊ូរី។​​

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

NoCustomer NameAccount/WalletBank NameAmount
100 USD Winners
1PRAK VICHET03344***ABA Bank100 USD
2THIDA KOL06644***Wing Bank (Cambodia) Plc100 USD
3MAM SOKUNROTH00244***ABA Bank100 USD
30 USD Winners
1MOM KAKADA00144***ABA Bank30 USD
2KHOY VRAK00244***ABA Bank30 USD
3NGETH CHAN NALIB00044***ABA Bank30 USD
4SOUR SINA00244***ABA Bank30 USD
5THON PHANNAVATEY00044***ABA Bank30 USD
6MAO KIMSOTHAREACH00244***ABA Bank30 USD
7LEN SREY09744***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
8VON REAKSMEY00244***ABA Bank30 USD
9MOEURN SOKHEANG14044***Woori Bank (Cambodia) Plc30 USD
10PUNLEU MOEK34044***ACLEDA Bank Plc.30 USD
11SOKUN CHORN05844***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
12MR.SYNA MEY80044***Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc.30 USD
13CHY THACH00544***Sathapana Bank Plc30 USD
14THA SEYHA00344***ABA Bank30 USD
15YEUN SOPHANY00044***ABA Bank30 USD
16SRENG PHEAKDEY00144***ABA Bank30 USD
17PHEACH SOTHEY00444***ABA Bank30 USD
18MOM SOKCHAN73144***LOLC (Cambodia) Plc.30 USD
19SAMRATH SODANY00444***ABA Bank30 USD
20HORT PHEAKDEY AND SRUN GEKSIM07844***ABA Bank30 USD
21SOPHAL PHAT06644***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
22SOVANNARITH MAO85544***ACLEDA Bank Plc.30 USD
23KHOUN DAVID00244***ABA Bank30 USD
24PHIROM CHANN00044***ACLEDA Bank Plc.30 USD
25CHANN KANHA00144***ABA Bank30 USD
26OENG MOUY IM00044***ABA Bank30 USD
27KIRI MAKARA00044***ABA Bank30 USD
28POV CHOMRONG50044***ABA Bank30 USD
29CHAN SEYLA00144***ABA Bank30 USD
30CHAN NORAK00044***ABA Bank30 USD
31CHANTHA SOK00744***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
32VIN PHALLY00044***ABA Bank30 USD
33NGOUN SOTHEAROTH00044***ABA Bank30 USD
34CHIV DAVID00144***ABA Bank30 USD
35SINE DARINE07044***ABA Bank30 USD
36SIEV SOT00044***ABA Bank30 USD
37SIR CHHEAN LANGDY AUTH CHOU LYSIM00044***ABA Bank30 USD
38YAN CHORNY50044***ABA Bank30 USD
39SREY SOVANN RITHY00544***ABA Bank30 USD
40SREY BUNNASONYTA00044***ABA Bank30 USD
41SORM SOVANN00144***ABA Bank30 USD
42PREAB RAVY00144***ABA Bank30 USD
43MOM KAKADA00144***ABA Bank30 USD
44LEANG PISEY09944***ABA Bank30 USD
45BOTH NIKA07144***TrueMoney Cambodia30 USD
46KREM SODANY00044***ABA Bank30 USD
47KIRI PHAL00544***ABA Bank30 USD
48SOMBAT DARA08844***TrueMoney Cambodia30 USD
49LIM REAKSMEY00344***ABA Bank30 USD
50SIN MAKARA00144***ABA Bank30 USD
51THORN TEM04444***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
52SEA CHANDA01244***ABA Bank30 USD
53HIM SOMBATH00144***ABA Bank30 USD
54YIM BORITH00144***ABA Bank30 USD
55SITHA DARITH00444***ABA Bank30 USD
56YET SIMENG00344***ABA Bank30 USD
57CHEA SAMOL00344***ABA Bank30 USD
58NUON SINA00344***ABA Bank30 USD
59SOVANN LOUN85544***ACLEDA Bank Plc.30 USD
60ROM CHHENLONG00044***ABA Bank30 USD
61SORN RAVY50044***ABA Bank30 USD
62OUCH E00244***ABA Bank30 USD
63PANG CHAMRETH00044***ABA Bank30 USD
64KIM KYUNGHO00344***ABA Bank30 USD
65LAK OUCH06144***ABA Bank30 USD
66CHEA RADO00244***ABA Bank30 USD
67LOR TIMOUY24744***Woori Bank (Cambodia) Plc30 USD
68PHEAP SOVANRA50044***ABA Bank30 USD
69DOEUNG CHUNGHENG07044***Oriental Bank30 USD
70CHEA KAN CHAKNA00044***ABA Bank30 USD
71IM SAOLEANG00044***ABA Bank30 USD
72PEN PHINITH00044***ABA Bank30 USD
73RET NY09644***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
74HEANG MANETH AND EAR KEASENG00344***ABA Bank30 USD
75CHAN RAVICHET00144***ABA Bank30 USD
76LIM TANG SENG00044***ABA Bank30 USD
77SOM NHEM09644***TrueMoney Cambodia30 USD
78OURN PEARUN00344***ABA Bank30 USD
79PUY ROTHA00244***ABA Bank30 USD
80LAO VITA00544***ABA Bank30 USD
81SO SOPHEAK00144***ABA Bank30 USD
82SREYLEN NHEA85544***ACLEDA Bank Plc.30 USD
83SUYLIN HENG34344***ACLEDA Bank Plc.30 USD
84CHORM CHIVON06644***TrueMoney Cambodia30 USD
85LYHOUR LONG07144***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
86KITH VISAL00044***ABA Bank30 USD
87KHENG SOMHENG00144***ABA Bank30 USD
88SUY CHANMONICA00044***ABA Bank30 USD
89HENG SAMNANG00244***ABA Bank30 USD
90HUN BUNNA00244***ABA Bank30 USD
91TOEK VANDY00044***ABA Bank30 USD
92HOU SOKRATANA00144***ABA Bank30 USD
93CHHIV OEUM SOM00744***Wing Bank (Cambodia) Plc30 USD
94SEIHA EM32444***AMK Microfinance Plc.30 USD
95KAN RATHA00044***ABA Bank30 USD
96PHENG SUNGHENG24644***Woori Bank (Cambodia) Plc30 USD
97LY MAO00244***ABA Bank30 USD
98SOEUN SOVANDALIN00344***ABA Bank30 USD
99SORNN RAMIT01144***ABA Bank30 USD
100PIN SOKKHOEUN00344***ABA Bank30 USD
Share