ឈ្នះមាស1តម្លឹង ខ្សែកមាស5ជី ចិញ្ចៀនមាស និងរង្វាន់សាច់ប្រាក់ជាច្រើនសម្រាប់ពាណិជ្ជករ ប្រើប្រាស់ KHQRរបស់ ធនាគារ អ៊ូរី !

 

ប៉្រូម៉ូសិននេះមានប្រសិទ្ធភាព ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា រហូតដល់ថ្ងៃ ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

 • ប្រភេទអិតិថិជន និង ចំនួនរង្វាន់៖
 1. ផ្តល់ជូន 2០ រង្វាន់ សម្រាប់ពាណិជ្ជករថ្មី ក្នុងអំឡុងពេលប្រូម៉ូសិននេះ និងពាណិជ្ជករចាស់ ដែលមិនទាន់មានប្រតិបត្តិការក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយ រាប់ចាប់ពីខែ ធ្នូ 2023 ។
 2. ផ្តល់ជូន 10 រង្វាន់ ពាណិជ្ជករ KHQR ដៃគូសហការដែលកំពុងបញ្ចុះតម្លៃតាមរយៈការទូទាត់លើ Woori Bank Mobile ។
 • លក្ខខណ្ឌតម្រូវ៖
 1. លក្ខខណ្ឌចំនួនប្រតិបត្តិការ៖

– ពាណិជ្ជករដែលមានចំនួនប្រតិបត្តិការចាប់ពី 1,000 ដង ឡើងទៅ នឹងមានឱកាសឈ្នះមាស 1 តម្លឹង (2 រង្វាន់)

– ពាណិជ្ជករដែលមានចំនួនប្រតិបត្តិការចាប់ពី 500 ដង ឡើងទៅ នឹងមានឱកាសឈ្នះខ្សែកមាស 5 ជី (3 រង្វាន់)

– ពាណិជ្ជករដែលមានចំនួនប្រតិបត្តិការចាប់ពី 200 ដង ឡើងទៅ នឹងមានឱកាសឈ្នះចិញ្ចៀនមាស 1 ជី (8 រង្វាន់)

– ពាណិជ្ជករដែលមានចំនួនប្រតិបត្តិការចាប់ពី 100 ដង ឡើងទៅ នឹងមានឱកាសឈ្នះសាច់ប្រាក់ 100 ដុល្លារ ឬ 4 សែនរៀល (17 រង្វាន់)។

 1. ពាណិជ្ជករត្រូវរក្សាសមតុល្យក្នុងគណនីសន្សំជាប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ 20 ដុល្លារ ឬ 8 ម៉ឺនរៀល ក្នុង(គណនីសង្ឃឹម ឬ គណនីសន្សំផ្លឹស) ក្នុងអំឡុងពេលប្រូម៉ូសិននេះ ។
 2. ប្រតិបត្តិការដែលរាប់បញ្ចូលចាប់ពី 2 ដុល្លារ ឬ 8 ពាន់រៀល ឡើងទៅ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ/តែប៉ុណ្ណោះ ។
 3. ការទទួលការទទូទាត់ពីអ្នកប្រើ WOORI BANK Mobile នឹងត្រូវបានរាប់ 2ដង និងការទទួលការទទូទាត់ពីធនាគារផ្សេង និងត្រូវបានរាប់1ដងនៃប្រតិបត្តិការ។
 4. អ្នកទិញម្នាក់រាប់តែ 1ដង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ និងការស្កេនខ្លួនឯងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឡើយ។
 5. អតិថិជនម្នាក់មានសិទ្ធិ ទទួលបានរង្វាន់តែមួយប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយកម្មវិធីនេះ ។
 6. ការប្រកាសអ្នកឈ្នះនឹងធ្វើឡើងក្នុងខែបន្ទាប់ ក្រោយពេលចប់កម្មវិធី ។

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

 

Share