ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 20% រាល់ការទូទាត់តាមប័ណ្ណវីសា អ៊ូរីនៅ Relax Pub!

ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 20% រាល់ការទូទាត់តាមប័ណ្ណវីសា អ៊ូរីនៅ Relax Pub!

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី គ្រប់ប្រភេទ រួមមាន ផ្លាធីនីម ហ្គោល ឬក្លាស៊ីក។
  • ការផ្តល់ជូននេះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវការបង់ប្រាក់ស្កេនតាមរយៈ Woori Bank Mobile ទៅ Woori KHQR ។
  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី14 ខែមីនា ឆ្នាំ 2025 ។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 098 685 551

ទីតាំង៖ Map

Share