ធនាគារ អ៊ូរី បានបញ្ចប់ការវាយតម្លៃឯករាជ្យនៃកម្មវិធី Swift Customer Security Program (CSP) ដោយជោគជ័យ ៣ឆ្នាំជាប់គ្នា

យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការប្រកាសថា ធនាគារ អ៊ូរី បានបញ្ចប់ការវាយតម្លៃឯករាជ្យនៃកម្មវិធី Swift Customer Security Program (CSP) ដោយជោគជ័យ ដោយបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតនៃសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត។

ការវាយតម្លៃនេះបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងក្នុងការធានាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក និងធានានូវភាពសម្ងាត់ និងសុចរិតភាពនៃព័ត៌មានរបស់អ្នក។ ធនាគារ អ៊ូរី ត្រូវបានវាយតម្លៃយ៉ាងម៉ត់ចត់ និងពង្រឹងប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួន ដើម្បីបំពេញតាមវិធានការសន្តិសុខដ៏តឹងរ៉ឹង ដែលកំណត់ដោយ Swift CSP ។​​

អាទិភាពរបស់យើងតែងតែជាសុវត្ថិភាពនៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ហើយសមិទ្ធិផលនេះពង្រឹងជំហររបស់យើងជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត។ នៅពេលដែលយើងបន្តវិវឌ្ឍក្នុងយុគសម័យឌីជីថល ធនាគារ អ៊ូរី នៅតែមានស្ថិរភាពក្នុងការអនុវត្តវិធានការសន្តិសុខដ៏រឹងមាំដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក និងរក្សាការជឿទុកចិត្តរបស់អតិថិជន។

សូមអរគុណសម្រាប់ការជ្រើសរើសធនាគារ អ៊ូរី ជាដៃគូធនាគាររបស់អ្នក។ យើងទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងការបម្រើអ្នកដោយការយកចិត្តទុកដាក់បំផុត និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងគួរឱ្យទុកចិត្ត។​​

Share