២០១១

ទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រមូលប្រាក់បញ្ញើពីធនាគារជាតិកម្ពុជា