២០២២

ការដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការជាធនាគារពាណិជ្ជ “ធនាគារ អ៊ូរី”

២០២១

ទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជាធនាគារពាណិជ្ជ ពីធនាគារជាតិ​ នៃកម្ពុជា និងបានចុះបញ្ជីនៅ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

២០២០

គួបបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអ៊ូរី ហ្វាយនែន

បញ្ចូលដើមទុន 100 លានដុល្លារបន្ថែមពីម្ចាស់ភាគហ៊ុនធនាគារ អ៊ូរី

២០១៨

ផ្លាស់ប្តូរម្ចាស់ភាគហ៊ុន ទៅជាធនាគារអ៊ូរី ប្រទេសកូរ៉េ

២០១១

ទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រមូលប្រាក់បញ្ញើពីធនាគារជាតិកម្ពុជា

២០០៣

បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីមួយ

១៩៩០

បង្កើតកម្មវិធីផ្តល់មូលនិធិ

សេវាបម្រើអតិថិជន

យើងតែងតែនៅទីនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

+855 23 963 333

ទាញយកកម្មវិធី WOORI BANK

ទាញយកកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុតឥឡូវនេះ!

សេវាបុគ្គល

សេវាអាជីវកម្ម

សេវាធនាគារ ឌីជីថល

អំពីយើង