២០២០

គួបបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអ៊ូរី ហ្វាយនែន

បញ្ចូលដើមទុន 100 លានដុល្លារបន្ថែមពីម្ចាស់ភាគហ៊ុនធនាគារ អ៊ូរី