សេវាទូទាត់មូលប្បទានប័ត្រ ជម្រើសនៃការទូទាត់កាន់តែសម្បូរបែបប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់!

ជាមួយនឹងសេវាទូទាត់មូលប្បទានប័ត្ររបស់ធនាគារ អ៊ូរី លោកអ្នកអាចធ្វើការដាក់ប្រាក់ជាមួយមូលប្បទានប័ត្រដែលទទួលបានពីធនាគារក្នុងស្រុកដ៏ទៃ។ សេវាកម្មនេះនឹងផ្តល់ជូនអតិថិជនធនាគារ អ៊ូរី នូវជម្រើស ដាក់ប្រាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រួលដល់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឱ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួល និងប្រសើរឡើង។

លក្ខណៈផលិតផល៖

  • សេវាទូទាត់មូលប្បទានប័ត្រពីធនាគារក្នុងស្រុកដ៏ទៃ
  • រូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់រៀល, ដុល្លារ

អំពីធនាគារ អ៊ូរី

ធនាគារ អ៊ូរី គឺជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានប្រតិបត្តិការតាមរយៈបណ្តាញសាខាចំនួន ១៣៨ នៅទូទាំងប្រទេស ជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍ជាង ៤០០០​ នាក់  ហើយបាន និងកំពុងពង្រីកបណ្តាញសាខា និង បណ្តាញ អេ ធី អឹម បន្ថែមទៀតទូទាំងប្រទេស។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣0 ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ធនាគារ អ៊ូរី សម្រេចបានទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួន ,៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក     ផលប័ត្រឥណទានចំនួន ១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំចំនួន ២៩៥ លានដុល្លារអាមេរិក និងចំនួនអតិថិជនជាង ៣៧៤,១៧៧ នាក់។​

 

Share