ស្គេនឈ្នះ! ស្គេនឈ្នះ! ឈ្នះ៥០ដុល្លា ជារៀងរាល់សប្តាហ៍

ធនាគារ អ៊ូរី ធ្វើការផ្តល់ជូនរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ចំនួន 50 ​ដុល្លារអាមេរិក ជាច្រើនរង្វាន់​ដោយឥតកំណត់ ​ដល់អតិថិជន និង​ពាណិជ្ជកររបស់ធនាគារអ៊ូរី ដែលជ្រើសរើសទូទាត់ ឬទទួលការទូទាត់តាមរយៈ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី ។​  

ទាំងអ្នកទូទាត់ និងអ្នកទទួលការទូទាត់​ គឺមានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួន 50 ដុល្លារ អាមេរិកដូចគ្នា។

 

លក្ខខណ្ឌ

  • ការផ្តល់ជូននឹងបន្តរហូតដល់ ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022
  • អតិថិជនមានឱកាសទទួលបានរង្វាន់ចំនួន 5០ ដុល្លារអាមេរិក ជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ ដោយឥតកំណត់ចំពោះរៀងរាល់ប្រតិបត្តិការដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខរៀង ទី 500 នៃរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការ។
  • ប្រតិបត្តិការនៃការទូទាត់គឺត្រូវបានរាប់បញ្ចូលសម្រាប់រាល់ការទូទាត់តាមរយៈ KHQR នៅដៃគូអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ អ៊ូរីប៉ុណ្ណោះ។
  • គ្រប់អតិថិជនដែលស្គេនទូទាត់ជាមួយ ពាណិជ្ជកររបស់ធនាគារអ៊ូរីទាំងទាំងអស់សុទ្ធតែអាចមានឱកាសឈ្នះ។
  • រង្វាន់នឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជាពាណិជ្ជកររបស់ ធនាគារ អ៊ូរី ដោយផ្ទាល់។ ចំពោះអតិថិជនរបស់ធនាគារដែលជាសមាជិក KHQR ដ៏ទៃទៀត ធនាគារ អ៊ូរី នឹងធ្វើការប្រកាសនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់ ធនាគារ អ៊ូរី និងតម្រូវឲ្យអតិថិជនបើកគណនីជាមួយ ធនាគារ អ៊ូរី ដើម្បីទទួលយករង្វាន់។
  • អតិថិជន និងដៃគូអាជីវកម្ម មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់មិនកំណត់ តែអាចឈ្នះតែម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយ សប្ដាហ៍។
  • ការស្គែនដោយដៃគូអាជីវកម្ម នៅលើ KHQR ខ្លួនឯង មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឡើយ។ រង្វាន់នឹងត្រូវបានប្រគល់ទៅលេខរៀងបន្ទាប់។​

    *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត : 023 963 333 / 081 331 333

Share