ស្គេនឈ្នះ! ស្គេនឈ្នះ! ឈ្នះ៥០ដុល្លា ជារៀងរាល់សប្តាហ៍

កាន់តែអស្ចារ្យជាមួយការទូទាត់តាមរយៈ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី!

ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ $50 ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់ជាមួយនឹង KHQR នៅតាមបណ្តាដៃគូអាជីវកម្មរាប់ពាន់កន្លែង របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅទូទាំងប្រទេស!

KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី អាចទទួលការស្គេនទូទាត់បានពីគ្រប់គណនីដែលជាសមាជិកបាគង។

ការផ្តល់ជូនពិសេស នេះគឺសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលទូទាត់ជាមួយនឹង ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ អ៊ូរី ដោយប្រើប្រាស់គណនីរបស់ធនាគារ អ៊ូរី ឬគណនីរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលជាសមាជិកបាគង។

ស្គេនទូទាត់កាន់តែច្រើន ឱកាសឈ្នះកាន់តែច្រើន!

ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត : 023 963 333 / 081 331 333

Share