ស្នាក់នៅ 3 យប់ ទទួលបានយប់ទី 4 ដោយឥតគិតថ្លៃ ដោយទូទាត់តាម ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី

ស្នាក់នៅ 3 យប់ ទទួលបានយប់ទី 4 ដោយឥតគិតថ្លៃ ដោយទូទាត់តាម ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី

  • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី ផ្លាធីនីម
  • ប្រូម៉ូសិននេះ រួមបញ្ចូលការស្វាគមន៍ Raffles Krama នៅពេលមកដល់ ដំណើរទេសចរណ៍ប្រវត្តិសណ្ឋាគារ សិទ្ធិទទួលបានពិន្ទុរង្វាន់។
  • អ្នកកាន់ ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី ផ្លាធីនីមត្រូវធ្វើការកក់ទុកជាមុនតាមរយៈ siemreap@raffles.com
  • ការកក់តម្រូវបង់ប្រាក់ជាមុន និងមិនអាចដកប្រាក់វិញបានទេនៅពេលកក់។
  • មិនអាច ភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រូម៉ូសិនទៀតបានទេ។
  • អត្រាត្រូវបង់ពន្ធ 20.05%។
  • ម្ចាស់ប័ណ្ណត្រូវតែបង្ហាញកាត វីសា អ៊ូរី ផ្លាធីនីម ដែលមានសិទ្ធិនៅពេលមកដល់។
  • ការផ្តល់ជូនមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 14 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024
Share