ចែកសំបុត្រកុន 3D ចំនួន 20 ដល់អតិថិជននារីរបស់ធនាគារអ៊ូរី ចំនួន១០នាក់ នៅរោងកុន Legend !

ចែកសំបុត្រកុន 3D ចំនួន 20 ដល់អតិថិជននារីរបស់ធនាគារអ៊ូរី ចំនួន១០នាក់ នៅរោងកុន Legend !

លក្ខខណ្ឌងាយ៖

 • ផ្តល់ជូនសំបុត្រកុន 3D ចំនួន 20 នៅរោងកុន Legend
 • ស្ត្រីដែលជាម្ចាស់គណនីធនាគារ អ៊ូរី ណាមួយ(គណនីរហ័ស គណនីសង្ឃឹម ឬគណនីសន្សំផ្លឹស)
 • អតិថិជនថ្មី និងអតិថិជនចាស់ដែលមិនបានធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងរយៈពេលបីខែចុងក្រោយ
 • ត្រូវមានប្រតិបត្តិការណាមួយនៅលើកម្មវិធី Woori Bank Mobile App ក្នុងអំឡុងពេលប្រូម៉ូសិន​។
 • ផ្តល់ជូនសំបុត្រកុន ម្នាក់២ សន្លឹកលើគណនីដែលមានចំនួនប្រតិបត្តិការ ច្រើនជាងគេ លើ Woori Bank Mobile ចំនួន 10នាក់ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការចាប់ពី 2$ ឡើងទៅ។​
 • ចំនួនទឹកប្រាក់ចាប់ពី 2$ ឡើងទៅនៃប្រតិបត្តិការណាមួយនៅលើ Woori Bank Mobile នឹងត្រូវបានរាប់បញ្ចូល។
 • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពរយៈពេលបីថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី 8-10 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 ប៉ុណ្ណោះ។
 • អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានប្រកាសក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ប្រូម៉ូសិន។​
 • អ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានសំបុត្រកុនឌីជីថល ដែលអាចប្រើនៅគ្រប់រោងភាពយន្តលេជេន។
 • អ្នកឈ្នះដែលមានសិទ្ធិចូលរួមគឺជាស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះ។
 • លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត : 023 963 333 / 081 331 333

Share