សូមអបអរសាទរ ដល់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ពីការស្គែនទូទាត់តាមរយៈ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី!​

    សូមអបអរសាទរ ដល់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍! សូមអរគុណសម្រាប់ការស្គែន និងទទួលការស្គែនទូទាត់តាមរយៈ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី។

សូមមេត្តាផ្តល់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកតាមរយៈប្រអប់សារនៃគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ របស់ ធនាគារ អ៊ូរី ដើម្បីឱ្យក្រុមការងារផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការទទួលរង្វាន់។ បន្តការស្គែនទូទាត់តាមរយៈ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់កាន់តែច្រើនរៀងរាល់សប្តាហ៍។

បញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ពីការស្គែនទូទាត់តាមរយៈ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី

Noសប្តាហ៍ឈ្មោះអាសយដ្ឋានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់
1សប្តាហ៍ទី1 ខែមេសា
ឆ្នាំ2022
SA***UT EKសៀមរាប$ 50
2YONG SREYDENសៀមរាប$ 50
3MEAS SO***NONGភ្នំពេញ$ 50
4LEANG DARAភ្នំពេញ$ 50
5សប្តាហ៍ទី2​ ខែមេសា
ឆ្នាំ2022
VANNDET CHAYN/A
$ 50
6SWEET​​ HOME COFFEEកំពង់ស្ពឺ$ 50
7TAN KOSALN/A$ 50
8KIM CHANDY​ 777កំពង់ស្ពឺ$ 50
9CHEY SOPHEAKN/A$ 50
10DOM CHHORVORNPreah Vihear$ 50
11សប្តាហ៍ទី3 ខែមេសា
ឆ្នាំ2022
SARY CH*NTHOE*RNN/A$ 50
12UM NOMកំពង់ស្ពឺ$ 50
13S*VAN SAK*RN/A$ 50
14BOOK STORE AND
PRINTER SERVICE
(CHHAY SAMBATH)
សៀមរាប$ 50
15សប្តាហ៍ទី4 ខែមេសា
ឆ្នាំ2022
PHALL SAMBATHN/A$ 50
16SREYHUY SAMROS THOMCHEAT (LON SREYHUY)ភ្នំពេញ$ 50
17OEUN SOPHATN/A$ 50
18HOR SOVANNAភ្នំពេញ$ 50
19POV VUTHYNYN/A$ 50
20បញ្ញាសក្តិ891 (MA DAVYNA)ភ្នំពេញ$ 50
21សប្តាហ៍ទី1 ខែឧសភា
ឆ្នាំ2022
CHEOUNG KHUNNALN/A$ 50
22ROEURN SOKHUMកណ្តាល$ 50
23ET SABANN/A$ 50
24TELA POWER
FOR ENERGY
(SEAV LAIKHIANG)
កណ្តាល$ 50
25KOLAP EKN/A$ 50
26HIENG SMEIRADAកំពត$ 50
27PUTH VISALN/A$ 50
28SENG SAMNANGភ្នំពេញ$ 50
29SUN CHHITN/A$ 50
30ភូ វាណ្ណី (PHOU VANNY)ភ្នំពេញ$ 50
31LENG CHANDAN/A$ 50
32KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
33សប្តាហ៍ទី2 ខែឧសភា
ឆ្នាំ2022
SOHEAP BONN/A$ 50
34PRUM ANGKEARCHAKRIYAភ្នំពេញ​$ 50
35KHUN HORTCHHAYN/A$ 50
36KIM MART ភ្នំពេញ​$ 50
37CHEA VUTHHONGN/A$ 50
38DY PHANYភ្នំពេញ​$ 50
39NAY SREY NGAN/A$ 50
40LY ROTHEARAសៀមរាប$ 50
41THENG SONINN/A$ 50
42CHEANG NEATកំពង់ធំ$ 50
43DEN SOVANNARATHN/A$ 50
44PHOEUK SAMBATបាត់ដំបង$ 50
45សប្តាហ៍ទី3 ខែឧសភាឆ្នាំ 2022CHHUON CHANNAN/A$ 50
46RUKHAFE (HEM BUNTHO)កណ្តាល$ 50
47LAY SOPHAN/A$ 50
48KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
49NY SEREYVATANAKN/A$ 50
50Y&C (YORN CHUON)បន្ទាយមានជ័យ$ 50
51CHHUN MALINN/A$ 50
52NHEP BORAភ្នំពេញ$ 50
53MOL DINAN/A$ 50
54KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
55THA NGETN/A$ 50
56MENH SAM ATHកំពង់ស្ពឺ$ 50
57សប្តាហ៍ទី4 ខែសភាឆ្នាំ 2022EANG VANCHOUN/A$ 50
58TAN BUNRATHANA ភ្នំពេញ$ 50
59YUN EUNJINN/A$ 50
60KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
61TONG SOLORNGDYN/A$ 50
62PHORN PHEAROMភ្នំពេញ$ 50
63Khim PovN/A$ 50
64HUNG RATHAសៀមរាប$ 50
65ស៊ីម៉ាឡែន ហេងN/A$ 50
66LIM LONG (HENG SIMALEN)ត្បូងឃ្មុំ$ 50
67CHEA MARAN/A$ 50
68THUN BUNTHANភ្នំពេញ$ 50
69DOK DETN/A$ 50
70SORM SONAបន្ទាយមានជ័យ$ 50
71LIM VUTHN/A$ 50
72NENG KONGKHEAភ្នំពេញ$ 50
73MOTH KARYMN/A$ 50
74LEK RASATភ្នំពេញ$ 50
75សប្តាហ៍ទី01 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022Phearom LyN/A$ 50
76CHEA PUTHEANYកំពង់ស្ពឺ$ 50
77CHEANG ROTHAN/A$ 50
78PRUM ANGKEARCHAKRIYAភ្នំពេញ$ 50
79សុវណ្ឌីហឿន សាមឿនN/A$ 50
80DOM CHHORVORNព្រះវិហារ$ 50
81PHOUM CHANNYN/A$ 50
82PHOM CHANNAកំពង់ស្ពឺ$ 50
83Thiago Fernandes Oliveira, MrN/A$ 50
84CHAING KONGLAYភ្នំពេញ$ 50
85KEO CHAKRIYAN/A$ 50
86EM AUNភ្នំពេញ$ 50
87TAING VANTHANN/A$ 50
88LIKE CAF'E (MAK WONG)សៀមរាប$ 50
89KANG YONGHEEN/A$ 50
90KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
91KHUN CHANMONYN/A$ 50
92KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
93សប្តាហ៍ទី 2 ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ 2022CHHIM PHON PHANNAN/A$ 50
94STAR COFFEE (CHOEUN NEANG)ភ្នំពេញ$ 50
95ROM SOKRYN/A$ 50
96BRAND COFFEE (NUN SOPHANDARA)កណ្តាល$ 50
97KONG CHANDAN/A$ 50
98SDACH NEAK LAUNDRY (CHHORN BOPHA)ភ្នំពេញ$ 50
99YAUK KUNTHEAVIRAKN/A$ 50
100PHANNA SITHAកំពង់ស្ពឺ$ 50
101SIN VANDETN/A$ 50
102Glory (SIN VANDET)កំពង់ឆ្នាំង$ 50
103LORMANEENOPPARAT SARUNYAN/A$ 50
104KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
105OM VANNAKN/A$ 50
106PHUONG BUNTHAភ្នំពេញ$ 50
107OM VANNAKN/A$ 50
108CHO EUNJINភ្នំពេញ$ 50
109HA CHUNG YONGN/A$ 50
110KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
111សប្តាហ៍ទី​3 ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ2022SAN KAPN/A$ 50
112BONG MET SELL FOOD (SORM SAMET)តាកែវ$ 50
113OEURNG RATHAN/A$ 50
114PHEAK FERTILIZERSបាត់ដំបង$ 50
115Ny PichN/A$ 50
116JUN COCONUT CAFE PEARL (MUOTPAO PICHNY PICHNY)
កណ្តាល$ 50
117HAY SAYONNEN/A$ 50
118DOSEGI (HA HYOJUNG)ភ្នំពេញ$ 50
119HIENG SMEIRADAN/A$ 50
120SENG SREYNEANGកំពង់ស្ពឺ$ 50
121KHAN SREY LENGN/A$ 50
122KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
123PENG VORLEAKN/A$ 50
124PENG SOKCHAMROEUNភ្នំពេញ$ 50
125THENG SONINN/A$ 50
126RAT LYHEANGកំពង់ធំ$ 50
127SUONG SAKADAN/A$ 50
128SAM ASMAKកំពង់ចាម$ 50
129SAM SARATN/A$ 50
130SILLA KOREAN RESTAURANTភ្នំពេញ$ 50
131សប្តាហ៍ទី4 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022CHAI SEUNN/A$ 50
132THIEM ONNភ្នំពេញ$ 50
133THUOK SAMNANGN/A$ 50
134NGIN MALYសៀមរាប$ 50
135KHAT RADYN/A$ 50
136ORN SAPHORSភ្នំពេញ$ 50
137PHA KAKADAN/A$ 50
138VANDY KIMHEANត្បូងឃ្មុំ$ 50
139VANN SIVAYN/A$ 50
140EM AUNកំពត$ 50
141PHAT KOSALN/A$ 50
142A NET COFFEE (CHHIV SREY NET)បាត់ដំបង$ 50
143LAO BUNTHENGN/A$ 50
144CHAP CHANMOLINភ្នំពេញ$ 50
145LEE JAEHOON/A$ 50
146SILLA KOREAN RESTAURANTភ្នំពេញ$ 50
147HUOR KIMSREANGN/A$ 50
148CHHEANG CHINDAសៀមរាប$ 50
149Gechly IengN/A$ 50
150PEOU VANCHETស្វាយរៀង$ 50
151NGOR SIEKMENGN/A$ 50
152HUN MENG PHONE SHOP សៀមរាប$ 50
153សប្តាហ៍ទី5 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022THON KONGKEAN/A$ 50
154SEM SINកំពត$ 50
155BUNSONG SENGN/A$ 50
156NGIN MALYសៀមរាប$ 50
157BUNSONG SENGN/A$ 50
158Fried Chicken (NAI SAOMUNY)ភ្នំពេញ$ 50
159ចិន្តា ញឹកN/A$ 50
160CHHOUN (CHHAY VUTHA)ស្វាយរៀង$ 50
161PHORN LUYN/A$ 50
162HOUN DANETកំពត$ 50
163Kanika VatchhenN/A$ 50
164LUN SREYLEAKតាកែវ$ 50
165MA DAVYNAN/A$ 50
166បញ្ញាសក្តិ891 (MA DAVYNA)ភ្នំពេញ$ 50
167SEANG SENGNGOUNN/A$ 50
168SAN KIMHAKភ្នំពេញ$ 50
169MAO SOVANDARAN/A$ 50
170CHEA PISOURភ្នំពេញ$ 50
171LAV VUOCH CHOUN/A$ 50
172PENG SOKCHAMROEUNភ្នំពេញ$ 50
173LOTT LOTN/A$ 50
174NGA KIMSANសៀមរាប$ 50
175SEANG SOK HENGN/A$ 50
176KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
177Punloek KhunN/A$ 50
178PICH PANHAPOHកណ្តាល$ 50
179សប្តាហ៍ទី01 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022NHOR SREYNOECHN/A$ 50
180SAN KIMHAKភ្នំពេញ$ 50
181SOK PEANGN/A$ 50
182KORN SATកំពង់ចាម$ 50
183HIN PISALN/A$ 25
184FOOD​ AND BEVERAGEបាត់ដំបង$ 50
185យុ ទ្ធី យ៉ែ មN/A$ 50
186YEM YUTHYកំពង់ធំ$ 50
187UNG SOTHEARYN/A$ 50
188PENG SOKCHAMROEUNភ្នំពេញ$ 50
189KOL SAVETN/A$ 25
190EAN SREYLEAKព្រះវិហារ$ 50
191Poeurn PeavN/A$ 50
192NHIM SOK THEAVYភ្នំពេញ$ 50
193HOUN CHAMDARAN/A$ 50
194SILLA KOREAN RESTAURANTភ្នំពេញ$ 50
195THOEURN THOLN/A$ 25
196ZOOM COFFEEបន្ទាយមានជ័យ$ 50
197PHAN NACHOEUN/A$ 25
198CHOEM SALINត្បូងឃ្មុំ$ 50
199VANN KHOEURMN/A$ 25
200KHANN SAMOEURNឧត្តមានជ័យ$ 50
201Rotha SokN/A$ 50
202Grocery Storeកំពង់ស្ពឺ$ 50
203YANG JUNG SIKN/A$ 50
204KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
205សប្តាហ៍ទី2 ខែកក្កដា 2022CHHIM TAING IMN/A$ 50
206PRUM ANGKEARCHAKRIYAភ្នំពេញ$ 50
207Vannara PalN/A$ 50
208E LY FOR SALE RICE AND DRINK SHOPកំពង់ឆ្នាំង$ 50
209VANN PHOUPN/A$ 50
210MAK SREYROTHភ្នំពេញ$ 50
211BORAN/A$ 50
212CHEA PHENGភ្នំពេញ$ 50
213LAY PHANUTHN/A$ 50
214MENH SAM ATHកំពង់ស្ពឺ$ 50
215Sours Vanthorn, MrN/A$ 50
216VEASNASREYPHALSELLFOODស្វាយរៀង$ 50
217YOO DONGSUNN/A$ 50
218KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
219SOY RAN/A$ 50
220KUN CHINDAភ្នំពេញ$ 50
221JANG MIHYONN/A$ 50
222CHHOUNស្វាយរៀង$ 50
223CHUN KYUNG CHULN/A$ 50
224MAO VANNAKកណ្តាល$ 50
225POT SALYDETHN/A$ 50
226MOUY KEA NATURAL SEAFOODភ្នំពេញ$ 50
227PIAO QINGSONGN/A$ 50
228SILLA KOREAN RESTAURANTភ្នំពេញ$ 50
229MEAS DENTHORNGN/A$ 50
230UNG BUNHOURភ្នំពេញ$ 50
231SOK SREYMOMN/A$ 50
232KHLOT SOPHOATកំពត$ 50
233សប្តាហ៍ទី3 ខែកក្កដា 2022EA NAYHORNGភ្នំពេញ$ 50
234CHOUB TITVANភ្នំពេញ$ 50
235CHAN SOKUNN/A$ 50
236IT MAKARAN/A$ 50
237CHAN VEASNAកំពង់ស្ពឺ$ 50
238CHUON VUTHYN/A$ 50
239TAING GUECHHUONGភ្នំពេញ$ 50
240SILLA KOREAN RESTAURANTភ្នំពេញ$ 50
241NGIN VANNETHតាកែវ$ 50
242THI SREYMESN/A$ 50
243KIM SOMYUNGN/A$ 50
244NGIN VANNETHN/A$ 50
245LIM SOMALISភ្នំពេញ$ 50
246KHAM CHANNAN/A$ 50
247THIN SIPHANតាកែវ$ 50
248NI BUNNAN/A$ 50
249PEN CHHUNENGភ្នំពេញ$ 50
250THUN BUNTHANភ្នំពេញ$ 50
251ឈុ នអេ ង ប៉ែ នN/A$ 50
252HIN SREY NICHN/A$ 50
253សប្តាហ៍ទី4 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2022HOEM SIMLA ភ្នំពេញ$ 50
254YEM SAMBATHភ្នំពេញ$ 50
255Chatanyongបាត់ដំបង$ 50
256PENG SOKCHAMROEUNភ្នំពេញ$ 50
257NENG KONGKHEAភ្នំពេញ$ 50
258BOVEL SKYBARTakeo$ 50
259SAING SOPHALភ្នំពេញ$ 50
260SILLA KOREAN RESTAURANTមណ្ឌលគិរី$ 50
261SOU SREYMOMN/A$ 50
262KOUY LEANGHUNសៀមរាប$ 50
263MEAS PUTHEAN/A$ 50
264E SOKRAN/A$ 50
265LAV CHANTY N/A$ 50
266MEAS SENGN/A$ 50
267Sokchamroeun PengN/A$ 50
268SOK PEANGN/A$ 50
269Kung SaonanN/A$ 50
270HONH PHALLYN/A$ 50
271KANG YONGHEEN/A$ 50
272CHOUN SOKHENAN/A$ 50
273Kim VandikaN/A$ 50
274Phou Som RachN/A$ 50
275សប្តាហ៍ទី01 ខែសីហា ឆ្នាំ2022BUN SOLYNAបាត់ដំបង$ 50
276YAN PETN/A$ 50
277KEO SOPHEARYN/A$ 50
278SAMRITH KONGKEAភ្នំពេញ$ 50
279HOY SREYNEATN/A$ 50
280JUNG YOUNG MIN/A$ 50
281KONG CHANDARAភ្នំពេញ$ 50
282ម៉េង រ៉េងN/A$ 50
283Time Coffee & Bakeryក្រចេះ$ 50
284PHORN VOTHEAN/A$ 50
285KHOT SOPHORNភ្នំពេញ$ 50
286KEM SOVANNARYN/A$ 50
287KHON NARITHព្រះវិហារ$ 50
288ស្រីដែន ពឹមN/A$ 50
289CHAMROUEN MONEY ភ្នំពេញ$ 50
290LENG MALENN/A$ 50
291PHAN SOPHALភ្នំពេញ$ 50
292Sarika KhoemN/A$ 50
293CHEA SIEMភ្នំពេញ$ 50
294CHENG CHANNYN/A$ 50
295DENG SREYPOVព្រះវិហារ$ 50
296DENG SREYPOVN/A$ 50
297PENG SOKCHAMROEUNភ្នំពេញ$ 50
298PENG SOKCHAMROEUN and CHAO NAVYN/A$ 50
299ROTH PHALINបាត់ដំបង$ 50
300VANDY KIMHEANត្បូងឃ្មុំ$ 50
301KHAN DAVYស្វាយរៀង$ 50
302SARIN CHINN/A$ 50
303CHAN MEI MEIកំពត$ 50
304CHAN THIDAN/A$ 50
305សប្តាហ៍ទី02 ខែសីហា ឆ្នាំ2022EAM CHANTHAសៀមរាប$ 50
306NY DENNសៀមរាប$ 50
307TUN PHALLAបន្ទាយមានជ័យ$ 50
308YAT VANNN/A$ 50
309AH SROS SALONកណ្តាល$ 50
310VORN RATHNAN/A$ 50
311SOK CHALNAកំពង់ឆ្នាំង$ 50
312ចលនា សុខN/A$ 50
313KHEANG HENGភ្នំពេញ$ 50
314LIM LEANGHENGN/A$ 50
315Thearet KhoemN/A$ 50
316PRUM ANGKEARCHAKRIYAភ្នំពេញ$ 50
317NGET NEAN/A$ 50
318SAN UTDAMកំពង់ឆ្នាំង$ 50
319YEM SAMETHតាកែវ$ 50
320Rotana KoyN/A$ 50
321KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
322AN JAY CHINHO AND KIM KYUNG AHN/A$ 50
323HONG YOURAN/A$ 50
324TOEM CHANTHUកណ្តាល$ 50
325Senghak HengN/A$ 50
326SROUN SOKNAភ្នំពេញ$ 50
327HIENG SMEIRADAកំពត$ 50
328Ek KolapN/A$ 50
329SUM SOPHAKកំពង់ស្ពឺ$ 50
330NEANG TYកំពង់ស្ពឺ$ 50
331NOM SOMPHORSកណ្តាល$ 50
332CHHORM MARADYN/A$ 50
333HIM CHANAកំពង់ស្ពឺ$ 50
334PHA VANTHAកំពង់ស្ពឺ$ 50
335សប្តាហ៍ទី03 ខែសីហា ឆ្នាំ2022RITHY SREYKHOUCHសៀមរាប$ 50
336LIM LINAN/A$ 50
337Band Caf'e&Bakergភ្នំពេញ$ 50
338SIM ONN/A$ 50
339SORN CHANNUONភ្នំពេញ$ 50
340CHHAIKI NARUTN/A$ 50
341PENG VUTHYសៀមរាប$ 50
342THY BUTN/A$ 50
343Pipe chickenភ្នំពេញ$ 50
344CHEN SOPUTEKN/A$ 50
345POK SAVETភ្នំពេញ$ 50
346CHAN LINN/A$ 50
347SOKHA SENSOKភ្នំពេញ$ 50
348KHEAB KHYMN/A$ 50
349Srey Roth Salornតាកែវ$ 50
350PHOM SREYCHANN/A$ 50
351TON ODOMROTHTYស្ទឺងត្រែង$ 50
352YOUK PANHARASMEYN/A$ 50
353CHHOUNស្វាយរៀង​$ 50
354Sothea RouN/A$ 50
355CHUN SREYNETតាកែវ$ 50
356LENG HONGN/A$ 50
357SUN SOPHEAP STOREបន្ទាយមានជ័យ$ 50
358LEAK SOTHN/A$ 50
359LI COFFEEភ្នំពេញ$ 50
360OENG THAIHENGN/A$ 50
361​PU DOUL SALE FOODSឧត្តរមានជ័យ$ 50
362SOK EANGN/A$ 50
363KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
364HONG JEOI SEOKN/A$ 50
365សប្តាហ៍ទី04 ខែសីហា ឆ្នាំ2022BABY WOLRD SHOPបាត់ដំបង$ 50
366SUN BUNTHOEUNកំពង់ស្ពឺ$ 50
367CHHUT LAYសៀមរាប$ 50
368SUN SREYNIETកំពង់ស្ពឺ$ 50
369HY CHAKRIYAសៀមរាប$ 50
370SEK VOLAKកំពង់ឆ្នាំង$ 50
371HENG VUTHYភ្នំពេញ$ 50
372CHRAY SREYRATHភ្នំពេញ$ 50
373LYROSOMROTកំពង់ធំ$ 50
374SORN SOKUNTHEAភ្នំពេញ$ 50
375CHHEUN SOKCHEAភ្នំពេញ$ 50
376SAN REYTHEAភ្នំពេញ$ 50
377EK VICHARAភ្នំពេញ$ 50
378TOUCH PHANNYកំពត$ 50
379IEM SOPHEAPកណ្តាល​$ 50
380ONN SREYRYN/A$ 50
381ENG VANNAKN/A$ 50
382សៃយ៉ា សាតN/A$ 50
383CHHEN CHAMNANN/A$ 50
384THONG MENGLYN/A$ 50
385KHEN CHHENGLEABN/A$ 50
386KEO KOLSOVENN/A$ 50
387NUON CHANROTHN/A$ 50
388OUNG NETAN/A$ 50
389MAB SAKTIYAN/A$ 50
390CO FRANCO JULIUS RAPHAELN/A$ 50
391CHEA SARANNN/A$ 50
392CHHIM NOUVN/A$ 50
393ផាន្នី ទួចN/A$ 50
394SUN KHUNN/A$ 50
395សប្តាហ៍ទី01 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2022ABC BBQភ្នំពេញ$ 50
396KIMKHUN KHIEVN/A$ 50
397SROUN SOKNAភ្នំពេញ$ 50
398Sambor KimN/A$ 50
399UNG BUNHOURភ្នំពេញ$ 50
400CHAN SREINEANGN/A$ 50
401LOUN SOVANNភ្នំពេញ$ 50
402 UN SREYPICHN/A$ 50
403LACH NARNភ្នំពេញ$ 50
404NUON PHEAROMN/A$ 50
405HENG BOREYភ្នំពេញ$ 50
406HIENG SOPHORNN/A$ 50
407SAN LINYភ្នំពេញ$ 50
408THARO MONIROTHN/A$ 50
409CHAMROEUN PAGNAភ្នំពេញ$ 50
410VUTH PICHRAN/A$ 50
411NGOEUNG SOKYAកំពង់ស្ពឺ$ 50
412BUN SENGN/A$ 50
413LEY YONGHONGបន្ទាយមានជ័យ$ 50
414EK SONICHN/A$ 50
415BARBER BOY SHOPភ្នំពេញ$ 50
416KEANG VISALN/A$ 50
417SAN SURភ្នំពេញ$ 50
418PREI MOEURNN/A$ 50
419SOMMONRADOភ្នំពេញ$ 50
420SOVANN DANINN/A$ 50
421KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
422SON EUNYOUNGN/A$ 50
423TUN SEYHORBORYស្ទឹងត្រែង$ 50
424 ស្រីអូន លីមN/A$ 50
425TII SOVANឧត្តរមានជ័យ$ 50
426BE BUNLYN/A$ 50
427សប្តាហ៍ទី២​ ខែ​ កញ្ញា ២០២២SOK​​​​ B​​OREYភ្នំពេញ$ 50
428SIEN TOUNN/A$ 50
429IV PISETH & SIV SOUKHENGភ្នំពេញ$ 50
430HORN CHHAVINN/A$ 50
431HIEK VEASNAកំពង់ស្ពឺ$ 50
432SRENG SREYLATN/A$ 50
433LE BLANC ESTHETIC CENTERភ្នំពេញ$ 50
434SENG VOLEAKN/A$ 50
435SOK KHENGភ្នំពេញ$ 50
436SAO KANIKAN/A$ 50
437KHIM BUNTHOEUNភ្នំពេញ$ 50
438phuongpheakday sorpheaN/A$ 50
439SENG SENកំពង់ធំ$ 50
440Chhengchay EaN/A$ 50
441LEANG SEAVCHHENG FOODភ្នំពេញ$ 50
442KHENG DINGN/A$ 50
443SOPHYភ្នំពេញ$ 50
444MAY SOCHEATAN/A$ 50
445MAO DAVITAព្រះវិហារ$ 50
446រឹម ខឹមN/A$ 50
447MENG SEYLAព្រៃវែង$ 50
448TENG EKN/A$ 50
449MAO SOVANNARITHកំពង់ស្ពឺ$ 50
450Raksmey RithN/A$ 50
451YEM YUTHYកំពង់ធំ$ 50
452ណាក់ រុនN/A$ 50
453TRAN HOAI NAMភ្នំពេញ$ 50
454VAR SORANYN/A$ 50
455TAN LEANGBOPHAព្រះសីហនុ$ 50
456UON LIHOIRN/A$ 50
457NGORN AUNភ្នំពេញ$ 50
458SOEM ROMEYSORN/A$ 50
459BUN SOLYNAបាត់ដំបង$ 50
460Reaksa SenN/A$ 50
461MEAS CHAMROEUNភ្នំពេញ$ 50
462HONG SINUTHN/A$ 50
463EAN SREYLEAKព្រះវិហារ$ 50
464SOURNG SOKHAN/A$ 50
465Band Caf'e&Bakergភ្នំពេញ$ 50
466THORNG SOKHAN/A$ 50
467YIV BORAMYភ្នំពេញ$ 50
468Phalla HoN/A$ 50
469សប្តាហ៍ទី3​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2022KHOEURB SOKHORNបាត់ដំបង$ 50
470MAB SARATHN/A$ 50
471KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
472HYUN YU JINN/A$ 50
473YOU VANNAYភ្នំពេញ$ 50
474Rotha SokN/A$ 50
475MOR KEMSROINកំពង់ធំ$ 50
476KAN SOKHENGកំពង់ធំ$ 50
477TOUT SENGHORNឧត្តរមានជ័យ$ 50
478Eng HokN/A$ 50
479DOURNG CHAMROEUNភ្នំពេញ$ 50
480PAV CHENYN/A$ 50
481BABY WOLRD SHOPបាត់ដំបង$ 50
482YAM FUVOUN/A$ 50
483LY SIVNENGភ្នំពេញ$ 50
484SEANG KHONN/A$ 50
485VA SOPHORNភ្នំពេញ$ 50
486SIEP MOMN/A$ 50
487NOEUN CHUMNENHកណ្តាល$ 50
488លក្ខណា សេមN/A$ 50
489MAO SITHAភ្នំពេញ$ 50
490POV KIM AY AND ANG KIMLEANGN/A$ 50
491SOPHAL MONYMITHONAកំពង់ស្ពឺ$ 50
492OUN BUNHAKN/A$ 50
493VAN CHROEBភ្នំពេញ$ 50
494SAN BOPHAN/A$ 50
495STAR COFFEEភ្នំពេញ$ 50
496LAM LONGN/A$ 50
497KONG CHANDARAភ្នំពេញ$ 50
498samnang chanN/A$ 50
499SOVAN MOROKORTភ្នំពេញ$ 50
500PHEARA ONGN/A$ 50
501TN Coffee ភ្នំពេញ$ 50
502KHUN CHHANGN/A$ 50
503សប្តាហ៍ទី4 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2022SIN SOPHANOបាត់ដំបង$ 50
504SINA LAYN/A$ 50
505HOEUNG SAMBOភ្នំពេញ$ 50
506Sreynit DornN/A$ 50
507PENG SOKCHAMROEUNភ្នំពេញ$ 50
508MEAS CHAN KANHAN/A$ 50
509LI COFFEEភ្នំពេញ$ 50
510THUN TARATHONGN/A$ 50
511PREAB SARATភ្នំពេញ$ 50
512YU RATHAN/A$ 50
513LIM LONGត្បូងឃ្មុំ$ 50
514YOUNG LYNDA JOANNEN/A$ 50
515KHIM CHANNRYភ្នំពេញ$ 50
516Sokeo LengN/A$ 50
517CHHEANG CHINDAសៀមរាប$ 50
518VAN MAKARAN/A$ 50
519BUN SOLYNAបាត់ដំបង$ 50
520MOEURK SOPHEAKN/A$ 50
521LY SREYSRASភ្នំពេញ$ 50
522HONG NIKAN/A$ 50
523HIM LIDAសៀមរាប$ 50
524SUN VANNATHAIN/A$ 50
525KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
526SO SOVANNARYN/A$ 50
527CHHEAN SOKANGភ្នំពេញ$ 50
528NHIL YENGN/A$ 50
529UN KUNTHEAកំពង់ធំ$ 50
530KIM EUNG DON/A$ 50
531PENG VORLEAKភ្នំពេញ$ 50
532NAK SENGHORTN/A$ 50
533LUCKY DRAWភ្នំពេញ$ 50
534LUN SOKLEANGN/A$ 50
535Restaurant at konmom district រតនៈគិរី$ 50
536Or SokhomN/A$ 50
537LAO PENGLY SHOPបាត់ដំបង$ 50
538SORM CHANKOSALN/A$ 50
539សប្តាហ៍ទី5 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2022HONG KIMSEAសៀមរាប$ 50
540HUONG KIMSINសៀមរាប$ 50
541CHETTRA SERIBOTHកណ្តាល$ 50
542CHHUON THEANYN/A$ 50
543SROUN SOKNAភ្នំពេញ$ 50
544San ChakN/A$ 50
545MEAS CHANDAROកំពង់ស្ពឺ$ 50
546NGEN KETN/A$ 50
547MES MENGHEANGភ្នំពេញ$ 50
548DONNELLY JESSE TAGGARTN/A$ 50
549KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
550POL LAYN/A$ 50
551YOAN CHAMNABកំពង់ស្ពឺ$ 50
552Savorn KhanN/A$ 50
553RIM DYកំពង់ស្ពឺ$ 50
554RATHA HUNGN/A$ 50
555HEM CHAMRONGកំពង់ស្ពឺ$ 50
556PHORN MINEAកំពង់ស្ពឺ$ 50
557CHHUN SENGកំពត$ 50
558TEANG MONYROTHAN/A$ 50
559MAM PISEYកំពត$ 50
560MOENG MORKOTN/A$ 50
561UCH MALYស្ទឹងត្រែង$ 50
562MATH VEASNAN/A$ 50
563សប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ2022LUY LORKភ្នំពេញ$ 50
564LOR SOTHAIN/A$ 50
565PHORK PHEANភ្នំពេញ$ 50
566REAKSMEY PANHAROTHN/A$ 50
567Volleyball Tableភ្នំពេញ$ 50
568DA MAON/A$ 50
569PHEACH CHANPHALភ្នំពេញ$ 50
570HAT SAMBUNN/A$ 50
571SUY SITHA GROCERY STOREបាត់ដំបង$ 50
572Penhchenda RithN/A$ 50
573DIN SOPHEARUMកំពង់ចាម$ 50
574SREY SOMLEAKHENAN/A$ 50
575KONG THIDAភ្នំពេញ$ 50
576MAN SIMAN/A$ 50
577SUOR SREYROTHព្រះវិហារ$ 50
578Simach LimN/A$ 50
579CHHOY SEANសៀមរាប$ 50
580KHOM PISEYN/A$ 50
581SOK SREYMOMបាត់ដំបង$ 50
582SEK SONYN/A$ 50
583NGUN SOPHARYក្រចេះ$ 50
584SEM SREYLEAPN/A$ 50
585KY PISETHបន្ទាយមានជ័យ$ 50
586លីនណា ឈN/A$ 50
587CHANTHY SELL BEVERAGEតាកែវ$ 50
588VEN TOETN/A$ 50
589MAN SAVANNកណ្តាល$ 50
590IM RANYN/A$ 50
591KA SOVUTHភ្នំពេញ$ 50
592ROS TONGN/A$ 50
593Selling fried meatballs ភ្នំពេញ$ 50
594TEP SO KOEN/A$ 50
595OEUNG KIMHOUNGកំពង់ធំ$ 50
596PHENG DAN/A$ 50
597UONG MANETភ្នំពេញ$ 50
598THON DARAN/A$ 50
599Ly Laកណ្តាល$ 50
600ស្រីតុប សៅN/A$ 50
601CHHOEUN VINDAភ្នំពេញ$ 50
602PON SEYCHATRAN/A$ 50
603TEA PHEARAភ្នំពេញ$ 50
604TONG CHHUNHENGN/A$ 50
605សប្តាហ៍ទី ២ ខែតុលា ឆ្នាំ2022BIZ WORLD CAFEភ្នំពេញ$ 50
606THARIN OURNN/A$ 50
607SOVAN MOROKORTភ្នំពេញ $ 50
608KHEM NONN/A$ 50
609SOVANN SELAភ្នំពេញ $ 50
610ស្រីមុំ ស៊ានN/A$ 50
611NUT SREYNICHកំពង់ស្ពឺ$ 50
612LA LYPAVN/A$ 50
613PANG SOKUNTHEAVYភ្នំពេញ $ 50
614CHIP PANHCHAKPORN/A$ 50
615SELL BEVERANGEតាកែវ$ 50
616UON RITHYN/A$ 50
617NGIN SENGHAKតាកែវ$ 50
618SET SOPHALN/A$ 50
619training foodភ្នំពេញ $ 50
620Pengkruy SeN/A$ 50
621SAM VANTHETបាត់ដំបង$ 50
622NHOEM KONGN/A$ 50
623SANTEPHEAP DENTAL CLINICភ្នំពេញ $ 50
624SOK CHIVORNN/A$ 50
625CHHORN SOVATHកំពង់ស្ពឺ$ 50
626Sothea RouN/A$ 50
627JANG GUMHEEភ្នំពេញ $ 50
628AHN JAE HOONN/A$ 50
629KOEUN BROSភ្នំពេញ $ 50
630EAM ROTHAN/A$ 50
631MEAN SORIYAកំពង់ស្ពឺ$ 50
632JANG JEONG HYEN/A$ 50
633HIM LIDAសៀមរាប$ 50
634SAM PHALLYKAN/A$ 50
635KONG THIDAភ្នំពេញ $ 50
636LIM VUTHAN/A$ 50
637MET KIMSRYភ្នំពេញ $ 50
638UN SREYPICHN/A$ 50
639AISORUSH LABORATORYភ្នំពេញ $ 50
640VA TARAPICHN/A$ 50
641DUY DALESត្បូងឃ្មុំ$ 50
642PENG SOKCHAMROEUNN/A$ 50
643សប្តាហ៍ទី ៣ ខែតុលា ឆ្នាំ2022BUN SOLYNAបាត់ដំបង$ 50
644LENG ANGHOUYN/A$ 50
645LEANG SEAVCHHENG FOODភ្នំពេញ$ 50
646LONG RALINN/A$ 50
647HEM SORYរតនៈគិរី$ 50
648ចិន រចំN/A$ 50
649UNG BUNHOURភ្នំពេញ$ 50
650TOUCH VAN/A$ 50
651MALUB KACUBកំពង់ឆ្នាំង$ 50
652OU KIMCHHAYN/A$ 50
653PANHA HOSPITAL កណ្តាល$ 50
654MAHMUD ATIKN/A$ 50
655KIM ROTANAភ្នំពេញ$ 50
656CHHY VANDYN/A$ 50
657KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
658PARK JONG GOOGN/A$ 50
659SELL ALL CLOTHស្វាយរៀង$ 50
660DENG, KEMLENGN/A$ 50
661LIM LONG Martកំពង់ស្ពឺ$ 50
662SOEUN BORITHN/A$ 50
663KIM SAMBATភ្នំពេញ$ 50
664VONG EMSAMBORAMYN/A$ 50
665PROUM DARAភ្នំពេញ$ 50
666YOEURN YIMN/A$ 50
667SOK CHAMROEUNភ្នំពេញ$ 50
668WON HYEONGJUN/A$ 50
669KHY CHANTHOUភ្នំពេញ$ 50
670CHEA RATHAN/A$ 50
671ROS BOPHANYភ្នំពេញ$ 50
672SAMNANG SOKCHANKEOPISETHN/A$ 50
673RITH POLOសៀមរាប$ 50
674សុខាឡៃ លួសN/A$ 50
675HAT KIMVINកំពង់ធំ$ 50
676UL CHANEANGN/A$ 50
677Chatanyongបន្ទាយមានជ័យ$ 50
678NGIN PHEAKDEYN/A$ 50
679MOEUNG CHANDYកំពង់ធំ$ 50
680SAO PUNHEAN/A$ 50
681SAT PHERUNកំពង់ធំ$ 50
682រឹម ខឹមN/A$ 50
683សប្តាហ៍ទី ៤ ខែតុលា ឆ្នាំ2022THORN RITHSENកំពង់ចាម$ 50
684POL RAVYN/A$ 50
685LIM CHHAY ភ្នំពេញ$ 50
686PEN LYKAN/A$ 50
687YAN SEANGHOភ្នំពេញ$ 50
688VAN DEN BERG JOHANN/A$ 50
689MES MENGHEANGភ្នំពេញ$ 50
690Kimheang HengN/A$ 50
691SOK CHAMROEUNភ្នំពេញ$ 50
692SOEUNG SEAKVENGN/A$ 50
693PHENG SOPHORNសៀមរាប$ 50
694PHOEUT PHATN/A$ 50
695AY YIV ភ្នំពេញ$ 50
696KIM SANGHEEN/A$ 50
697CHHORN SOVATHកំពង់ស្ពឺ$ 50
698SIM CHANKAKADAN/A$ 50
699ROS BOPHANYភ្នំពេញ$ 50
700YIM RATANAKN/A$ 50
701LY LYNAភ្នំពេញ$ 50
702LY PENGHAINGN/A$ 50
703H.B HAPPYភ្នំពេញ$ 50
704CHEN DARINN/A$ 50
705HOEM SONស្វាយរៀង$ 50
706KUCH SAM ONN/A$ 50
707KIM ROTANAភ្នំពេញ$ 50
708KEAV KHEANGN/A$ 50
709VORN CHANTHYភ្នំពេញ$ 50
710TY SOKRITHN/A$ 50
711HENG CHINDAព្រះវិហារ$ 50
712TIT SIELAN/A$ 50
713LIM SAMPHORSកំពង់ធំ$ 50
714Mory HunN/A$ 50
715MAO SOVANNARITHកំពង់ស្ពឺ$ 50
716MEN KHUNRYN/A$ 50
717THUY CHANTHOUENភ្នំពេញ$ 50
718VONG SISOVATHN/A$ 50
719Band Caf'e&Bakergភ្នំពេញ$ 50
720CHEA SOPHALN/A$ 50
721KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
722MEAS SOCHINITN/A$ 50
723VORN MENGLEANGភ្នំពេញ$ 50
724TUY CHIVORNN/A$ 50
725សប្តាហ៍ទី ០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2022NHOEK DELIKAភ្នំពេញ$ 50
726PHAN BUNNAN/A$ 50
727SENG BOUNA ភ្នំពេញ$ 50
728RONG DINAN/A$ 50
729SVAY SOTHYEភ្នំពេញ$ 50
730Voeun James SengN/A$ 50
731NOP DOLLAកំពត$ 50
732LAO SOKHUNTHEAN/A$ 50
733LI COFFEEភ្នំពេញ$ 50
734HAM CHANSODINEN/A$ 50
735LUN HUNGភ្នំពេញ$ 50
736KONG SEIHAVIREAKN/A$ 50
737SANTEPHEAP CLINIC IIព្រៃវែង$ 50
738LIM PONHABOTSN/A$ 50
739HOME SALONសៀមរាប$ 50
740NHIM SOKHENN/A$ 50
741SENG SREYMEYបន្ទាយមានជ័យ$ 50
742BORNG HEMN/A$ 50
743MEY CHANNAKកំំពង់ឆ្នាំង$ 50
744THOU THEARYN/A$ 50
745KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
746OK HAESHILN/A$ 50
747HENG BOREYភ្នំពេញ$ 50
748ចិន្តា ឈានN/A$ 50
749EM DARAកំពត$ 50
750CHOUR CHEAKN/A$ 50
751LAO PENGLY SHOPបាត់ដំបង$ 50
752MEUN CHANNYN/A$ 50
753FONG COFFEEកណ្តាល$ 50
754Tola HanN/A$ 50
755SOK THEAITHបន្ទាយមានជ័យ$ 50
756CHUOP SREYRATHN/A$ 50
757CHEA CHEANភ្នំពេញ$ 50
758JAGGI NANAK SINGHN/A$ 50
759LEANG DARAភ្នំពេញ$ 50
760LY DAVEOUNN/A$ 50
761LONG SOPHYបាត់ដំបង$ 50
762THAV BUNRITHN/A$ 50
763BUN SOLYNAបាត់ដំបង$ 50
764KHAT CHENGSOTHEAN/A$ 50
765MET KIMSRYភ្នំពេញ$ 50
766THORNG NEAVN/A$ 50
767KHY VICCHAKAភ្នំពេញ$ 50
768NGETH TANGKUOYN/A$ 50
769សប្តាហ៍ទី ០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2022TEAM KAFE KON POVកំពង់ចាម$ 50
770KONG SOCHEATN/A$ 50
771CHHORN SOVATHកំពង់ស្ពឺ$ 50
772បូណា ហេងN/A$ 50
773MEAS SAPHORNស្វាយរៀង$ 50
774KHON SEABN/A$ 50
775SROUN SOKNAភ្នំពេញ$ 50
776SEAK LEANGN/A$ 50
777SOKHOM SALE FRUIT កណ្តាល$ 50
778SREU VANNAKN/A$ 50
779KIM ROTANAភ្នំពេញ$ 50
780EANG CHAMRAEUNN/A$ 50
781LIM CHHAY ភ្នំពេញ$ 50
782PRESS SOCHEATAN/A$ 50
783Korean Pot soupបន្ទាយមានជ័យ$ 50
784ម៉ា អ៉ីវN/A$ 50
785PHON SOKENGមណ្ឌលគិរី$ 50
786SAT LIEHIENGN/A$ 50
787UNG BUNHOURភ្នំពេញ$ 50
788CHENG BARANGN/A$ 50
789H.B HAPPYភ្នំពេញ$ 50
790MUT CHANTHAN/A$ 50
791CHHOUNស្វាយរៀង$ 50
792RATANA MYN/A$ 50
793LAO PENGLY SHOPបាត់ដំបង$ 50
794HOUN LYNOUN/A$ 50
795BUN SOLYNAបាត់ដំបង$ 50
796Sangvamealdey CheaN/A$ 50
797LY ROTHEARAសៀមរាប$ 50
798HUNG RATHAសៀមរាប$ 50
799PENG SOKCHAMROEUNភ្នំពេញ$ 50
800EANG SOPHANN/A$ 50
801TEA PHEARAភ្នំពេញ$ 50
802NOS ARYAN/A$ 50
803SOK KIMNANGព្រៃវែង$ 50
804VUTHY CHHEANGYIN/A$ 50
805SARCHHOYSREY BUNNYស្វាយរៀង$ 50
806KEAV KHEANGN/A$ 50
807HUON NARYភ្នំពេញ$ 50
808LEAP SREY NITN/A$ 50
809សប្តាហ៍ទី ០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2022CHEAV SOKNYកណ្តាល$ 50
810AN SREYOEUYN/A$ 50
811CHHUN SOKUNTHEARYកំពង់ចាម$ 50
812KANG THEAVYN/A$ 50
813Neangkhmao cafeតាកែវ$ 50
814ABDULAMEER ABDULWAHID L. AL-DARRAJIព្រះសីហុ$ 50
815KHAN KIENភ្នំពេញ$ 50
816TANG SETHYMALYANN/A$ 50
817LIM SOMALISភ្នំពេញ$ 50
818KHUT TITYA AND PHAN TOMAN/A$ 50
819NGIN MALYសៀមរាប$ 50
820CHHOEM TONHVANGN/A$ 50
821CHHEA SEIVLYភ្នំពេញ$ 50
822HOR LINDAN/A$ 50
823LONG CHHITភ្នំពេញ$ 50
824RIEM TITHYAN/A$ 50
825KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
826YOON HYUNHEEN/A$ 50
827BUT VIBOLLភ្នំពេញ$ 50
828LONG SOKTHANN/A$ 50
829LOCH SOTHEAកណ្តាល$ 50
830MEU KHAMKOEN/A$ 50
831SOVANN SELAភ្នំពេញ$ 50
832KET VICHETN/A$ 50
833Y MUOYCHHUNភ្នំពេញ$ 50
834HUN SEANG HONN/A$ 50
835VEN RITHYភ្នំពេញ$ 50
836CHUN CHANDARAN/A$ 50
837PENG VORLEAKភ្នំពេញ$ 50
838LOV MEYMEYN/A$ 50
839YIN PISETH ភ្នំពេញ$ 50
840RA REACHN/A$ 50
841REN SOKTYកំពង់ធំ$ 50
842SOR SREYPOVN/A$ 50
843MOEUN SAMMOEUNកំពង់ឆ្នាំង$ 50
844HONG KIMHEAKN/A$ 50
845CHENDA RITHYបាត់ដំបង$ 50
846SAN KIMSUON/A$ 50
847PHUONG SOPHEAកំពង់ស្ពឺ$ 50
848Sreyleap KhunN/A$ 50
849HENG SERE​Y OUDAMភ្នំពេញ$ 50
850PANHA LEANGN/A$ 50
851សប្តាហ៍ទី ០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2022PEOT PHENGកំពង់ធំ$ 50
852PHIN HOMN/A$ 50
853LEANG DARAភ្នំពេញ$ 50
854SAING KIMLENGN/A$ 50
855THY SENGRAKSAភ្នំពេញ$ 50
856SAM SOPHEAPN/A$ 50
857LIM SOTHEAVYភ្នំពេញ$ 50
858KOUCH TEPYN/A$ 50
859E COFFEE កំពង់ចាម$ 50
860SOK SIRORNGN/A$ 50
861KON TEY RESTAURANT ភ្នំពេញ$ 50
862UNG SIKUONGN/A$ 50
863UN SOPHOEURNភ្នំពេញ$ 50
864ORN PHEAKTRAN/A$ 50
865PROUM DARAភ្នំពេញ$ 50
866TEP KETTYAN/A$ 50
867sell riceភ្នំពេញ$ 50
868HOUT CHANBOTN/A$ 50
869HEAM RAKMEYភ្នំពេញ$ 50
870THENG MENGHONGN/A$ 50
871KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
872SUNWOO JINJOON/A$ 50
873SENG MITHONAភ្នំពេញ$ 50
874ROEURN SREYCHOMKATN/A$ 50
875Sell medicine ភ្នំពេញ$ 50
876NGETH SOKMEYN/A$ 50
877MET KIMSRYភ្នំពេញ$ 50
878SRENG HIMN/A$ 50
879SILLA KOREAN RESTAURANTភ្នំពេញ$ 50
880CHOI HYO JINN/A$ 50
881BABY WOLRD SHOPបាត់ដំបង$ 50
882SIN ANISAN/A$ 50
883PICH SORបាត់ដំបង$ 50
884NAM VEBOLN/A$ 50
885VEN RITHYភ្នំពេញ$ 50
886TANG YOUIMN/A$ 50
887CHAMROEUN KANNITHAបន្ទាយមានជ័យ$ 50
888DOEUN SREYROTHN/A$ 50
889សប្តាហ៍ទី ០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2022MANNY PHEAKDEYភ្នំពេញ$ 50
890CHOEM YOEURNN/A$ 50
891SANH SAREN ភ្នំពេញ$ 50
892DOEUN CHANTREAN/A$ 50
893KIM SAMBATភ្នំពេញ$ 50
894HEM VANNAN/A$ 50
895SOENG SAVINHសៀមរាប$ 50
896MOHAMMAD FAROUQ HELMI HASHEMN/A$ 50
897SAFE ភ្នំពេញ$ 50
898HAN PAGNARITHN/A$ 50
899PHORN THOLបន្ទាយមានជ័យ$ 50
900SARIN DARAN/A$ 50
901SROUN SOKNAភ្នំពេញ$ 50
902KEAN DOUCHDYN/A$ 50
903TAM TAMភ្នំពេញ$ 50
904SOK KIMHANN/A$ 50
905NUO CHANTHA PHភ្នំពេញ$ 50
906CHEA BUNTHENGN/A$ 50
907POV SOPHATភ្នំពេញ$ 50
908SENG PHOEUNN/A$ 50
909SEN LEKHENAកណ្តាល$ 50
910CHEN CHITRAN/A$ 50
911RIN KEO CHHEANGភ្នំពេញ$ 50
912LONG SORI YAN/A$ 50
913SILLA KOREAN RESTAURANTភ្នំពេញ$ 50
914YONG VANNYN/A$ 50
915NGIN MALAIសៀមរាប$ 50
916BUNSONG SENGN/A$ 50
917AH POV BANH CHHEVភ្នំពេញ$ 50
918SOKHRA AON/A$ 50
919DATING COFFEE MARTភ្នំពេញ$ 50
920Narn LachN/A$ 50
921NIN MANATHភ្នំពេញ$ 50
922VAN LYHUORN/A$ 50
923NOU CHANRATHAភ្នំពេញ$ 50
924KRUY VUTHEAN/A$ 50
925VEN RITHYភ្នំពេញ$ 50
926CHHIM SOPANHAN/A$ 50
927HOU SOKLINភ្នំពេញ$ 50
928VET YORTN/A$ 50
929RUOS KIEMសៀមរាប$ 50
930BO CHINHN/A$ 50
931pass App ភ្នំពេញ$ 50
932LY SOKLIMN/A$ 50
933សប្តាហ៍ទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ2022Clothing sellerតាកែវ$ 50
934PIL CHANDAN/A$ 50
935VORN MENGLEANGភ្នំពេញ$ 50
936OUK SOMALYN/A$ 50
937NGET SAMOEUNភ្នំពេញ$ 50
938SANG SATN/A$ 50
939Chatanyongបន្ទាយមានជ័យ$ 50
940PARK HYOUNG LAN/A$ 50
941Sreynath Sell riceភ្នំពេញ$ 50
942SOK SOMNANGN/A$ 50
943PHOL TOUCHកំពង់ស្ពឺ$ 50
944CHHEANG PUNLEUN/A$ 50
945MARY RESTAURANT កំពង់ចាម$ 50
946VIN KOSALN/A$ 50
947LONGVEK-CAFEភ្នំពេញ$ 50
948VANN HONGN/A$ 50
949SILLA KOREAN RESTAURANTភ្នំពេញ$ 50
950CHOU PUI MUNN/A$ 50
951CHHORN SOVATHកំពង់ស្ពឺ$ 50
952SIM SETHYKUNN/A$ 50
953KONG CHANDARAភ្នំពេញ$ 50
954NAK SAMBATHN/A$ 50
955CHAN SOCHETសៀមរាប$ 50
956TEA TANGREAMYOURYN/A$ 50
957NOU SOKUNTHEAភ្នំពេញ$ 50
958SUM MONINICHN/A$ 50
959LAO PENGLY SHOPបាត់ដំបង$ 50
960Massya VoeurtN/A$ 50
961KIM SAMBATភ្នំពេញ$ 50
962SIR HENG SOPHEAPN/A$ 50
963MES LIMORNGកំពង់ចាម$ 50
964CHHE SREYLENN/A$ 50
965CHAN VEASNADAVIDកណ្តាល$ 50
966KHORN TOLAN/A$ 50
967SORN SOKUNTHEAភ្នំពេញ$ 50
968SOM BORINN/A$ 50
969KOUN MAKARAរតនៈគិរី$ 50
970បូរមី កែវN/A$ 50
971OEM NOUCHត្បូងឃ្មុំ$ 50
972socheat timN/A$ 50
973HIM LIDAសៀមរាប$ 50
974OEB SAMENN/A$ 50
975LY SIVMENGភ្នំពេញ$ 50
976SAM NISAYN/A$ 50
977SAMBATH CHANTHAបាត់ដំបង$ 50
978Sok Heng NenN/A$ 50
979POU SOPHEAKភ្នំពេញ$ 50
980LIV MUYCHHORN/A$ 50
981NUO CHANTHA PHភ្នំពេញ$ 50
982YUTH SAM ANGDEVIDN/A$ 50
983សប្តាហ៍ទី ០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ2022​PU DOUL SALE FOODSឧត្តរមានជ័យ$ 50
984SOEUN CHANTHAN/A$ 50
985TOUCH PHANNYកំពត$ 50
986SUN KHUNN/A$ 50
987foof and beverageកំពង់ឆ្នាំង$ 50
988BUON CHANTHOUN/A$ 50
989KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
990YEO JU HAGN/A$ 50
991PENG VORLEAKភ្នំពេញ$ 50
992Savanara CheaN/A$ 50
993CHHAY MALYកំពង់ស្ពឺ$ 50
994SAN SIEV LONGN/A$ 50
995SOKAN CHANDYកំពង់ស្ពឺ$ 50
996PHORN LEAKINAN/A$ 50
997ROEUN RIMកំពង់ស្ពឺ$ 50
998THONG CHANNYN/A$ 50
999THY SENGRAKSAភ្នំពេញ$ 50
1000KEUK BENGHEATN/A$ 50
1001KEV RYប៉ៃលិន$ 50
1002SOAN NARINN/A$ 50
1003KOUN SOKHAភ្នំពេញ$ 50
1004CHO EUNJINN/A$ 50
1005NIN MANATHភ្នំពេញ$ 50
1006ប៉ាលីតា ធួនN/A$ 50
1007JE VYសៀមរាប$ 50
1008OEUN PHENG ANN/A$ 50
1009PENG SOKCHAMROEUNភ្នំពេញ$ 50
1010SUM OUDOMPHEAKDEYN/A$ 50
1011MASTER BAKERYសៀមរាប$ 50
1012ENG VENGSEN/A$ 50
1013KHUTHSOKCHEATភ្នំពេញ$ 50
1014SOLIS GUTOMAN ROSEMARIEN/A$ 50
1015KORN CHANRAបាត់ដំបង$ 50
1016CHANTHA CHANTHOUN/A$ 50
1017MAO SOKHAភ្នំពេញ$ 50
1018KAO PUTHVEASNAN/A$ 50
1019HAY CHANTINភ្នំពេញ$ 50
1020KORM CHANTOLAភ្នំពេញ$ 50
1021MAK PAGNHARITH ភ្នំពេញ$ 50
1022MAK PANHARITN/A$ 50
1023SAN THANYភ្នំពេញ$ 50
1024RATH CHANTREAN/A$ 50
1025CHHORN SOVATHកំពង់ស្ពឺ$ 50
1026PHUM LEMN/A$ 50
1027CHUM SAM ENGកំពង់ចាម$ 50
1028សុវណ្ណបញ្ញា ថាN/A$ 50
1029sell all kind of food ព្រៃវែង$ 50
1030TEY KAOVOUN/A$ 50
1031NOU CHANTHA Tk ភ្នំពេញ$ 50
1032LANG CHANRYN/A$ 50
1033Grocery store ភ្នំពេញ$ 50
1034CHRE SAMNANGN/A$ 50
1034សប្តាហ៍ទី ០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ2022SENG NAKRYភ្នំពេញ$ 50
1035SAMPHORS SUONN/A$ 50
1036NGIN MALYសៀមរាប$ 50
1037HEAK NITAN/A$ 50
1038TOUCH SAMកំពង់ស្ពឺ$ 50
1039CHEN GANGN/A$ 50
1040SOK DAVYកណ្តាល$ 50
1041KEAN DYNAN/A$ 50
1042PLK MART ភ្នំពេញ$ 50
1043NHEK THODOLLARAN/A$ 50
1044POK SAVETភ្នំពេញ$ 50
1045KONG SOTHANN/A$ 50
1046LI COFFEEភ្នំពេញ$ 50
1047ឧស្សាហ៍ ស្រឿន​N/A$ 50
1048SORNN SOTHOUMព្រៃវែង$ 50
1049NATH NAON/A$ 50
1050TOURN CHANRAK SMEYភ្នំពេញ$ 50
1051Seyhakpheak CheaN/A$ 50
1052Neangkhmao cafeតាកែវ$ 50
1053ABDULAMEER ABDULWAHID L. AL-DARRAJIព្រះសីហនុ$ 50
1054SILLA KOREAN RESTAURANTភ្នំពេញ$ 50
1055JO RYUNGMINN/A$ 50
1056SREYMOMKONPOVកំពង់ស្ពឺ$ 50
1057SANG DINAN/A$ 50
1058THENG SEAKMENGប៉ៃលិន$ 50
1059SAM SOVANNAN/A$ 50
1060ROEM SREYRUTHភ្នំពេញ$ 50
1061NEANG SOTHEAN/A$ 50
1062VORN MENGLEANGភ្នំពេញ$ 50
1063PO CHANN/A$ 50
1064SVAY SEYHAកំពង់ស្ពឺ$ 50
1065Pov PhalN/A$ 50
1066UNG BUNHOURភ្នំពេញ$ 50
1067SAT CHRYN/A$ 50
1068TOUCH VETHបន្ទាយមានជ័យ$ 50
1069HEAN MENGHONGN/A$ 50
1070សប្តាហ៍ទី ០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ2022PHAEN SREYNITសៀមរាប$ 50
1071CHHOEURM PHANITN/A$ 50
1072SEN LEKHENAកណ្តាល$ 50
1073MEAS KIMLEANGN/A$ 50
1074MORN SOVANTHIDAសៀមរាប$ 50
1075Kang Sovann VeasnaN/A$ 50
1076PENG SOKCHAMROEUNភ្នំពេញ$ 50
1077Chandy RinN/A$ 50
1078food and beverages កណ្តាល$ 50
1079REACH SIDOEUNN/A$ 50
1080CHHORN SOVATHកំពង់ស្ពឺ$ 50
1081POM KOSALN/A$ 50
1082LY ROTHEARAសៀមរាប$ 50
1083ម៉ូលីកា ថានN/A$ 50
1084MA SARONភ្នំពេញ$ 50
1085CHAO KOSALN/A$ 50
1086HOU SREYROTHភ្នំពេញ$ 50
1087REOUN KIM POVN/A$ 50
1088POCH CHETRAភ្នំពេញ$ 50
1089TON SREYPHORSN/A$ 50
1090SUOS VANHANភ្នំពេញ$ 50
1091Kunthea AnnN/A$ 50
1092KUM SEREYPENGភ្នំពេញ$ 50
1093SOK PISEYN/A$ 50
1094SENG BOUNA ភ្នំពេញ$ 50
1095HUTH CHANDARAN/A$ 50
1096JUN COCONUT CAFE PEARLកណ្តាល$ 50
1097VAT MOUYSIAN/A$ 50
1098KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
1099JIN AIYINGN/A$ 50
1100BARBER BOY SHOPភ្នំពេញ$ 50
1101LOEURM BUNRIDDHN/A$ 50
1102DANG STOENG SANGKEបាត់ដំបង$ 50
1103NAS KADETN/A$ 50
1104PENG VORLEAKPhnom Penh$ 50
1105AHN KRISTOPHER DOOJINN/A$ 50
1106KHUN SREYLEAKINAឧត្តរមានជ័យ$ 50
1107YOENG LEAPឧត្តរមានជ័យ$ 50
1108HAY CHANTINភ្នំពេញ$ 50
1109Sreythouch KhloengN/A$ 50
1110PHENG LY GUEST HOUSE កំពង់ស្ពឺ$ 50
1111KONSTANTINOVA LARISAN/A$ 50
1112CHHEN CHAMNANកំពង់ស្ពឺ$ 50
1113HORN MANHN/A$ 50
Share