សូមអបអរសាទរ ដល់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ពីការស្គែនទូទាត់តាមរយៈ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី!​

    សូមអបអរសាទរ ដល់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍! សូមអរគុណសម្រាប់ការស្គែន និងទទួលការស្គែនទូទាត់តាមរយៈ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី។

សូមមេត្តាផ្តល់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកតាមរយៈប្រអប់សារនៃគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ របស់ ធនាគារ អ៊ូរី ដើម្បីឱ្យក្រុមការងារផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការទទួលរង្វាន់។ បន្តការស្គែនទូទាត់តាមរយៈ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់កាន់តែច្រើនរៀងរាល់សប្តាហ៍។

បញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ពីការស្គែនទូទាត់តាមរយៈ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី

Noសប្តាហ៍ឈ្មោះអាសយដ្ឋានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់
1សប្តាហ៍ទី1 ខែមេសា
ឆ្នាំ2022
SA***UT EKសៀមរាប$ 50
2YONG SREYDENសៀមរាប$ 50
3MEAS SO***NONGភ្នំពេញ$ 50
4LEANG DARAភ្នំពេញ$ 50
5សប្តាហ៍ទី2​ ខែមេសា
ឆ្នាំ2022
VANNDET CHAYN/A
$ 50
6SWEET​​ HOME COFFEEកំពង់ស្ពឺ$ 50
7TAN KOSALN/A$ 50
8KIM CHANDY​ 777កំពង់ស្ពឺ$ 50
9CHEY SOPHEAKN/A$ 50
10DOM CHHORVORNPreah Vihear$ 50
11សប្តាហ៍ទី3 ខែមេសា
ឆ្នាំ2022
SARY CH*NTHOE*RNN/A$ 50
12UM NOMកំពង់ស្ពឺ$ 50
13S*VAN SAK*RN/A$ 50
14BOOK STORE AND
PRINTER SERVICE
(CHHAY SAMBATH)
សៀមរាប$ 50
15សប្តាហ៍ទី4 ខែមេសា
ឆ្នាំ2022
PHALL SAMBATHN/A$ 50
16SREYHUY SAMROS THOMCHEAT (LON SREYHUY)ភ្នំពេញ$ 50
17OEUN SOPHATN/A$ 50
18HOR SOVANNAភ្នំពេញ$ 50
19POV VUTHYNYN/A$ 50
20បញ្ញាសក្តិ891 (MA DAVYNA)ភ្នំពេញ$ 50
21សប្តាហ៍ទី1 ខែឧសភា
ឆ្នាំ2022
CHEOUNG KHUNNALN/A$ 50
22ROEURN SOKHUMកណ្តាល$ 50
23ET SABANN/A$ 50
24TELA POWER
FOR ENERGY
(SEAV LAIKHIANG)
កណ្តាល$ 50
25KOLAP EKN/A$ 50
26HIENG SMEIRADAកំពត$ 50
27PUTH VISALN/A$ 50
28SENG SAMNANGភ្នំពេញ$ 50
29SUN CHHITN/A$ 50
30ភូ វាណ្ណី (PHOU VANNY)ភ្នំពេញ$ 50
31LENG CHANDAN/A$ 50
32KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
33សប្តាហ៍ទី2 ខែឧសភា
ឆ្នាំ2022
SOHEAP BONN/A$ 50
34PRUM ANGKEARCHAKRIYAភ្នំពេញ​$ 50
35KHUN HORTCHHAYN/A$ 50
36KIM MART ភ្នំពេញ​$ 50
37CHEA VUTHHONGN/A$ 50
38DY PHANYភ្នំពេញ​$ 50
39NAY SREY NGAN/A$ 50
40LY ROTHEARAសៀមរាប$ 50
41THENG SONINN/A$ 50
42CHEANG NEATកំពង់ធំ$ 50
43DEN SOVANNARATHN/A$ 50
44PHOEUK SAMBATបាត់ដំបង$ 50
45សប្តាហ៍ទី3 ខែឧសភាឆ្នាំ 2022CHHUON CHANNAN/A$ 50
46RUKHAFE (HEM BUNTHO)កណ្តាល$ 50
47LAY SOPHAN/A$ 50
48KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
49NY SEREYVATANAKN/A$ 50
50Y&C (YORN CHUON)បន្ទាយមានជ័យ$ 50
51CHHUN MALINN/A$ 50
52NHEP BORAភ្នំពេញ$ 50
53MOL DINAN/A$ 50
54KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
55THA NGETN/A$ 50
56MENH SAM ATHកំពង់ស្ពឺ$ 50
57សប្តាហ៍ទី4 ខែសភាឆ្នាំ 2022EANG VANCHOUN/A$ 50
58TAN BUNRATHANA ភ្នំពេញ$ 50
59YUN EUNJINN/A$ 50
60KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
61TONG SOLORNGDYN/A$ 50
62PHORN PHEAROMភ្នំពេញ$ 50
63Khim PovN/A$ 50
64HUNG RATHAសៀមរាប$ 50
65ស៊ីម៉ាឡែន ហេងN/A$ 50
66LIM LONG (HENG SIMALEN)ត្បូងឃ្មុំ$ 50
67CHEA MARAN/A$ 50
68THUN BUNTHANភ្នំពេញ$ 50
69DOK DETN/A$ 50
70SORM SONAបន្ទាយមានជ័យ$ 50
71LIM VUTHN/A$ 50
72NENG KONGKHEAភ្នំពេញ$ 50
73MOTH KARYMN/A$ 50
74LEK RASATភ្នំពេញ$ 50
75សប្តាហ៍ទី01 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022Phearom LyN/A$ 50
76CHEA PUTHEANYកំពង់ស្ពឺ$ 50
77CHEANG ROTHAN/A$ 50
78PRUM ANGKEARCHAKRIYAភ្នំពេញ$ 50
79សុវណ្ឌីហឿន សាមឿនN/A$ 50
80DOM CHHORVORNព្រះវិហារ$ 50
81PHOUM CHANNYN/A$ 50
82PHOM CHANNAកំពង់ស្ពឺ$ 50
83Thiago Fernandes Oliveira, MrN/A$ 50
84CHAING KONGLAYភ្នំពេញ$ 50
85KEO CHAKRIYAN/A$ 50
86EM AUNភ្នំពេញ$ 50
87TAING VANTHANN/A$ 50
88LIKE CAF'E (MAK WONG)សៀមរាប$ 50
89KANG YONGHEEN/A$ 50
90KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
91KHUN CHANMONYN/A$ 50
92KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
93សប្តាហ៍ទី 2 ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ 2022CHHIM PHON PHANNAN/A$ 50
94STAR COFFEE (CHOEUN NEANG)ភ្នំពេញ$ 50
95ROM SOKRYN/A$ 50
96BRAND COFFEE (NUN SOPHANDARA)កណ្តាល$ 50
97KONG CHANDAN/A$ 50
98SDACH NEAK LAUNDRY (CHHORN BOPHA)ភ្នំពេញ$ 50
99YAUK KUNTHEAVIRAKN/A$ 50
100PHANNA SITHAកំពង់ស្ពឺ$ 50
101SIN VANDETN/A$ 50
102Glory (SIN VANDET)កំពង់ឆ្នាំង$ 50
103LORMANEENOPPARAT SARUNYAN/A$ 50
104KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
105OM VANNAKN/A$ 50
106PHUONG BUNTHAភ្នំពេញ$ 50
107OM VANNAKN/A$ 50
108CHO EUNJINភ្នំពេញ$ 50
109HA CHUNG YONGN/A$ 50
110KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
111សប្តាហ៍ទី​3 ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ2022SAN KAPN/A$ 50
112BONG MET SELL FOOD (SORM SAMET)តាកែវ$ 50
113OEURNG RATHAN/A$ 50
114PHEAK FERTILIZERSបាត់ដំបង$ 50
115Ny PichN/A$ 50
116JUN COCONUT CAFE PEARL (MUOTPAO PICHNY PICHNY)
កណ្តាល$ 50
117HAY SAYONNEN/A$ 50
118DOSEGI (HA HYOJUNG)ភ្នំពេញ$ 50
119HIENG SMEIRADAN/A$ 50
120SENG SREYNEANGកំពង់ស្ពឺ$ 50
121KHAN SREY LENGN/A$ 50
122KIM MART ភ្នំពេញ$ 50
123PENG VORLEAKN/A$ 50
124PENG SOKCHAMROEUNភ្នំពេញ$ 50
125THENG SONINN/A$ 50
126RAT LYHEANGកំពង់ធំ$ 50
127SUONG SAKADAN/A$ 50
128SAM ASMAKកំពង់ចាម$ 50
129SAM SARATN/A$ 50
130SILLA KOREAN RESTAURANTភ្នំពេញ$ 50
131សប្តាហ៍ទី4 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022CHAI SEUNN/A$ 50
132THIEM ONNភ្នំពេញ$ 50
133THUOK SAMNANGN/A$ 50
134NGIN MALYសៀមរាប$ 50
135KHAT RADYN/A$ 50
136ORN SAPHORSភ្នំពេញ$ 50
137PHA KAKADAN/A$ 50
138VANDY KIMHEANត្បូងឃ្មុំ$ 50
139VANN SIVAYN/A$ 50
140EM AUNកំពត$ 50
141PHAT KOSALN/A$ 50
142A NET COFFEE (CHHIV SREY NET)បាត់ដំបង$ 50
143LAO BUNTHENGN/A$ 50
144CHAP CHANMOLINភ្នំពេញ$ 50
145LEE JAEHOON/A$ 50
146SILLA KOREAN RESTAURANTភ្នំពេញ$ 50
147HUOR KIMSREANGN/A$ 50
148CHHEANG CHINDAសៀមរាប$ 50
149Gechly IengN/A$ 50
150PEOU VANCHETស្វាយរៀង$ 50
151NGOR SIEKMENGN/A$ 50
152HUN MENG PHONE SHOP សៀមរាប$ 50
សរុបៈ$7,600
Share