ស្នើកម្ចីសាជីវកម្មឥឡូវនេះ អត្រាការប្រាក់ពិសេស និង មិនគិតកម្រៃសេវាឥណទាន!!!

សម្រេចអាជីវកម្មរបស់អ្នកពីធនាគារ អ៊ូរី ជាមួយ អត្រាការប្រាក់ពិសេស រហូតដល់ 0.67% ក្នុង1ខែ និងមិនគិតកម្រៃសេវាឥណទាន សម្រាប់អតិថិជនថ្មី និង អតិថិជនមានស្រាប់ពេលស្នើកម្ចីថ្មីពីធនាគារ អ៊ូរី។

អតិថិជនអាចស្នើទំហំកម្ចីធំជាង 100,000 ដុល្លារ ឬ 400លានរៀល និងរយៈពេលវែងរហូតដល់ 10ឆ្នាំ។

ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2023។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share