អបអរសាទរ ពាណិជ្ជករ​ ឈ្នះរង្វាន់ពីប្រូម៉ូសិន KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី ប្រចាំខែមករា!

អបអរសាទរ ពាណិជ្ជករ​ ឈ្នះរង្វាន់ពីប្រូម៉ូសិន KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី ប្រចាំខែមករា!

លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលរង្វាន់សម្រាប់អ្នកឈ្នះ ៖

– ត្រូវទាក់ទងមកប្រអប់សាររបស់ហ្វេសប៊ុកផេកផ្លូវការ ឬសាខារបស់ធនាគារ អ៊ូរី ដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បី ទទួលព័ត៌មានលម្អិតពីការទទួលរង្វាន់។

– អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់១០០ ដុល្លារនឹងតម្រូវឱ្យអញ្ជើញមកសាខាធនាគារ អ៊ូរី ដែលនៅជិត លោកអ្នកដើម្បីធ្វើការថតរូប និងមានការផ្សព្វផ្សាយលើផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ធនាគារ អ៊ូរី។

សម្រាប់អ្នកមិនទាន់ឈ្នះ សូមបន្តណែនាំអតិថិជនឱ្យទូទាត់ជាមួយ KHQRរបស់ ធនាគារ អ៊ូរី ដើម្បីមានសិទ្ធឈ្នះរង្វាន់ពីកម្មវិធីរបស់យើង នាខែបន្ទាប់​។

ពិនិត្យមើលឈ្មោះពាណិជ្ជករឈ្នះរង្វាន់​ ក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

បញ្ជីឈ្នោះពាណិជ្ជករឈ្នះរង្វាន់ពីប្រូម៉ូសិន KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី ប្រចាំខែមករា!

ល.រ/Noចំនួនប្រតិបត្តិការ/ Transactionsឈ្នោះពាណិជ្ជករ/ MERCHANT NAMEខេត្ត/Provinceលេខសម្គាល់ពាណិជ្ជករ/MERCHANT IDរង្វាន់/Cash Prizes
1> 200LAO PENGLY SHOPBattambang718****USD 100
2> 200SIN SOPHANOBattambang721****USD 100
3> 200BUN SOLYNABattambang713****USD 100
4> 200LIM SENGKandal721****USD 100
5> 200NGUON SOKPHUONGTboung Khmum717****USD 100
6> 200THANG KIM CHHIVTboung Khmum724****USD 100
7> 200MAO SOVANNARITHKampong Speu717****USD 100
8> 200CHHORN SOVATHKampong Speu713****USD 100
9> 200OUM PHEAKDEYPhnom Penh722****USD 100
10> 200SYNA MEYPhnom Penh724****USD 100
11> 200LENG DEVIDPhnom Penh724****USD 100
12> 200LORN KOEMSANGPhnom Penh724****USD 100
13> 200YIN SOCHANPhnom Penh722****USD 100
14> 200MAO SOKHAPhnom Penh723****USD 100
15> 200CHHOEM MORNORPhnom Penh721****USD 100
16> 200NEANG PUNNREAYPhnom Penh724****USD 100
17> 200KHON PISITHPhnom Penh722****USD 100
18> 200BEAN MEANPhnom Penh722****USD 100
19> 200NOU CHANTHYPhnom Penh723****USD 100
20> 200PENG VORLEAKPhnom Penh717****USD 100
21> 200UNG BUNHOURPhnom Penh717****USD 100
22> 200MA SARONPhnom Penh723****USD 100
23> 200VORN MENGLEANGPhnom Penh713****USD 100
24> 200KIM MART Phnom Penh714****USD 100
25> 200PHO SAIGONPhnom Penh716****USD 100
26> 200LOEM RITHYPhnom Penh721****USD 100
27> 200SAROEUN SREYLEAKPhnom Penh724****USD 100
28> 200OUN MABPhnom Penh715****USD 100
29> 200MOT SAMBATHPhnom Penh724****USD 100
30> 200SILLA KOREAN RESTAURANTPhnom Penh716****USD 100
31> 200SAT PHANNYPhnom Penh723****USD 100
32> 200CHRIS RITHYPhnom Penh724****USD 100
33> 200KHEM NEANGPhnom Penh724****USD 100
34> 200CHEA SOKLEAPPhnom Penh724****USD 100
35> 200SAMRITH SODAVYPhnom Penh724****USD 100
36> 200NIN MANATHPhnom Penh722****USD 100
37> 200DOUNG SOMBOPhnom Penh724****USD 100
38> 200KHY VICCHAKAPhnom Penh722****USD 100
39> 200KOSAL PHALIMPhnom Penh724****USD 100
40> 200PRAK SOKUNTHEAPhnom Penh724****USD 100
41> 200SOEUN DARVOTHYPhnom Penh724****USD 100
42> 200LONH LUNPhnom Penh724****USD 100
43> 200MEAS KOEMLYPhnom Penh724****USD 100
44> 200NGOUN SAMAUNPhnom Penh713****USD 100
45> 200DARA PICHPhnom Penh712****USD 100
46> 200LIM LYCHENGSiemreap724****USD 100
47> 200HENG LYHOURSiemreap724****USD 100
48> 200LAK SOEUNGSiemreap724****USD 100
49> 200KROUCH SARAKSiemreap724****USD 100
50> 200PAK PUNNLOENGSiemreap724****USD 100
51> 200TOCH SOKPHYSiemreap724****USD 100
52> 200KHORN CHANTHORNSiemreap724****USD 100
53> 200POL VICHETSiemreap724****USD 100
54> 200CHEAT SEYHASiemreap724****USD 100
55> 200HAKSiemreap724****USD 100
56> 200EAM SOVOLEAKSiemreap724****USD 100
57> 200LY BUNLEANGSiemreap724****USD 100
58> 200CHHET CHHORMSiemreap724****USD 100
59> 200LAY KUNTHEASiemreap724****USD 100
60> 200SREY SAMBATHSiemreap724****USD 100
61> 200THOEUN ROM Siemreap724****USD 100
62> 200SORL LON Siemreap724****USD 100
63> 200PHON THYDASiemreap724****USD 100
64> 200YOU BEAURSiemreap724****USD 100
65> 200SORN CHANNYSiemreap724****USD 100
66> 200CHHOT TRENSiemreap724****USD 100
67> 200EL AMINASSiemreap724****USD 100
68> 200SUNG BUNSANSiemreap724****USD 100
69> 200SRENG CHEANGSiemreap724****USD 100
70> 200DOL SOPHEAKSiemreap724****USD 100
71> 200Kailash House Siemreap724****USD 100
72> 200NAM CHEMSiemreap724****USD 100
73> 200CHHDAOSiemreap724****USD 100
74> 200LAK LYSiemreap724****USD 100
75> 200NIM CHAMNABSiemreap724****USD 100
76> 200THOL VANTHOEUNSiemreap724****USD 100
77> 200PICH NARITHSiemreap724****USD 100
78> 200YEM SOKVONSiemreap724****USD 100
79> 200CHHAT THAINITASiemreap724****USD 100
80> 200CHEA VUTHSiemreap724****USD 100
81> 200SEM PIROMSiemreap724****USD 100
82> 200SEM SEYHASiemreap724****USD 100
83> 200NGIN OUCHIKSiemreap724****USD 100
84> 200CHEU BORASiemreap724****USD 100
85> 200THEAV PHALLYSiemreap724****USD 100
86> 200VANN CHIVASiemreap724****USD 100
87> 200SRENG SEANGISiemreap724****USD 100
88> 200TAN KIMLENGSiemreap724****USD 100
89> 200LAI CHARIYASiemreap724****USD 100
90> 200CHHEM SOKSANSiemreap723****USD 100
91> 200CHAN NARONGSiemreap723****USD 100
92> 200SOM BUNNARYSiemreap724****USD 100
93> 200TOUCH CHANVOLEAKSiemreap724****USD 100
94> 200PAV LEANGHOUNNSiemreap724****USD 100
95> 200PEN RATTANKSERYNICHSiemreap723****USD 100
96> 200RATH BORIN Siemreap724****USD 100
97> 200NANG HOKLIMSiemreap724****USD 100
98> 200CHEA SOPHEAKSiemreap724****USD 100
99> 200CHHOY SOPHEAPSiemreap724****USD 100
100> 200MOP BUNLENGSiemreap724****USD 100
101> 200POK KUNTHEASiemreap724****USD 100
102> 200KIM SEYHASiemreap724****USD 100
103> 200NGIN MALYSiemreap712****USD 100
104> 200SOK OEUNSiemreap724****USD 100
105> 200CHHORN KEO SUKIM WINGSvay Rieng 712****USD 100
106> 200SELL HEALTH COFFEETakeo714****USD 100
107100 - 200REAKSMEY NITTABattambang712****USD 60
108100 - 200UM REAKSMEYBattambang719****USD 60
109100 - 200Korean Pot SoupBanteay Meanchey714****USD 60
110100 - 200KOEM KUNTHEABanteay Meanchey716****USD 60
111100 - 200HIN KIMHONBanteay Meanchey717****USD 60
112100 - 200foof and beverageKampong Chhnang713****USD 60
113100 - 200PHEATEANG PENHKampong Cham716****USD 60
114100 - 200VANDY KIMHEANTboung Khmum714****USD 60
115100 - 200HENG KHENGKandal724****USD 60
116100 - 200KHAT CHANSOKKandal724****USD 60
117100 - 200DEI DOSDKandal717****USD 60
118100 - 200SENG SILAKandal724****USD 60
119100 - 200GROCERY STOREKandal715****USD 60
120100 - 200SEY VATHANAKKandal724****USD 60
121100 - 200HAK CHHAIKandal721****USD 60
122100 - 200REN SOKTYKampong Thom714****USD 60
123100 - 200CHOENG LIHENGKratie722****USD 60
124100 - 200UM VUTHYPhnom Penh724****USD 60
125100 - 200KHUON RAVYPhnom Penh724****USD 60
126100 - 200PON DEVETHPhnom Penh722****USD 60
127100 - 200THON MAROTPhnom Penh723****USD 60
128100 - 200LIM SOKUNTHEARYPhnom Penh724****USD 60
129100 - 200ROUS MONNYPhnom Penh724****USD 60
130100 - 200CHAN TOLAPhnom Penh721****USD 60
131100 - 200TRAY SOKHENGPhnom Penh724****USD 60
132100 - 200MET KIMSRYPhnom Penh722****USD 60
133100 - 200SOUN SORACHNAPhnom Penh724****USD 60
134100 - 200TOCH SREYLINPhnom Penh724****USD 60
135100 - 200CHEA CHEANPhnom Penh715****USD 60
136100 - 200CHAMROUEN MONEY Phnom Penh717****USD 60
137100 - 200LY CHUNGMEANPhnom Penh723****USD 60
138100 - 200LEY MABBPhnom Penh723****USD 60
139100 - 200KHY VANNAKPhnom Penh723****USD 60
140100 - 200SORM SOVANNARAPhnom Penh724****USD 60
141100 - 200CHEON SOKHEANGPhnom Penh724****USD 60
142100 - 200CHAN BORODENPhnom Penh724****USD 60
143100 - 200VEN SOBENPhnom Penh721****USD 60
144100 - 200NHEM SREYROTHPhnom Penh724****USD 60
145100 - 200LY ROZANAPhnom Penh713****USD 60
146100 - 200SRENG LUYNENGPhnom Penh724****USD 60
147100 - 200SRUN MONGHOUTPhnom Penh719****USD 60
148100 - 200HORN MEANPhnom Penh722****USD 60
149100 - 200KOUY MENGLEAPPhnom Penh713****USD 60
150100 - 200KHOEURN KEOVPhnom Penh721****USD 60
151100 - 200NOU SOPHAIPhnom Penh721****USD 60
152100 - 200AT STMCPhnom Penh724****USD 60
153100 - 200KHUON RATANAKPhnom Penh724****USD 60
154100 - 200PRUM ANGKEARCHAKRIYAPhnom Penh712****USD 60
155100 - 200ABC BBQPhnom Penh713****USD 60
156100 - 200CHHANG HOURPhnom Penh723****USD 60
157100 - 200HUN NARINPhnom Penh724****USD 60
158100 - 200HONG SENG POVPhnom Penh716****USD 60
159100 - 200CHORN THOPhnom Penh721****USD 60
160100 - 200LAY LAIHUOPhnom Penh724****USD 60
161100 - 200LEE JEONG HWAPhnom Penh714****USD 60
162100 - 200KIM SAMBATPhnom Penh720****USD 60
163100 - 200CHHOENG KIMHONG Phnom Penh724****USD 60
164100 - 200BE PHORPSAMNANGPhnom Penh721****USD 60
165100 - 200DY SITHOEUNPhnom Penh717****USD 60
166100 - 200HAM SOLITAPhnom Penh721****USD 60
167100 - 200HENG RITHPhnom Penh724****USD 60
168100 - 200MEAN SAMANGPhnom Penh724****USD 60
169100 - 200EY CHANDARAPhnom Penh721****USD 60
170100 - 200CHHAY RATANA Phnom Penh724****USD 60
171100 - 200HORL KOEMSROSPhnom Penh724****USD 60
172100 - 200PISETHSREYNIMPhnom Penh718****USD 60
173100 - 200CHORUR NANNPhnom Penh724****USD 60
174100 - 200EAV THANYPhnom Penh724****USD 60
175100 - 200KHEAN ERKHANGPhnom Penh724****USD 60
176100 - 200HAY CHANTINPhnom Penh721****USD 60
177100 - 200PHON KIMHONGPhnom Penh721****USD 60
178100 - 200SAT SREYNICHPhnom Penh724****USD 60
179100 - 200SOL SREYNUONPhnom Penh724****USD 60
180100 - 200HIM SOMBATHPhnom Penh724****USD 60
181100 - 200YUM YIMPhnom Penh723****USD 60
182100 - 200KHON SOKHOEURNPhnom Penh722****USD 60
183100 - 200OR DAVYPhnom Penh724****USD 60
184100 - 200ROEM SREYRUTHPhnom Penh723****USD 60
185100 - 200LOUN SOVANNPhnom Penh713****USD 60
186100 - 200NHEM DAVITPhnom Penh722****USD 60
187100 - 200KHON NARUNPhnom Penh724****USD 60
188100 - 200NGITH VAPhnom Penh721****USD 60
189100 - 200SOVANN SELAPhnom Penh721****USD 60
190100 - 200SARAY VANTHAPhnom Penh721****USD 60
191100 - 200MORN VANNOEUPhnom Penh724****USD 60
192100 - 200ON CHANRITHYPhnom Penh724****USD 60
193100 - 200LY CHHILONGPhnom Penh724****USD 60
194100 - 200POV SREYTOUCHPhnom Penh724****USD 60
195100 - 200TRIN SOKKHORNPhnom Penh723****USD 60
196100 - 200LI COFFEEPhnom Penh719****USD 60
197100 - 200PROEUNG KOSORLPhnom Penh721****USD 60
198100 - 200TOM DAVIDPhnom Penh718****USD 60
199100 - 200SOK DAMPhnom Penh723****USD 60
200100 - 200AT BBQ Phnom Penh723****USD 60
201100 - 200ING BUNCHHAYPhnom Penh718****USD 60
202100 - 200CHEA PISOURPhnom Penh715****USD 60
203100 - 200LIM SOTHEAVYPhnom Penh722****USD 60
204100 - 200TAM MENGHOUNGPhnom Penh722****USD 60
205100 - 200RATANAK COFFEEPhnom Penh712****USD 60
206100 - 200SROUN SOKNAPhnom Penh719****USD 60
207100 - 200YA SEANGHENGPhnom Penh724****USD 60
208100 - 200ENG SONYPhnom Penh724****USD 60
209100 - 200CHHUN DARAPhnom Penh724****USD 60
210100 - 200KOEUN RANYAPhnom Penh724****USD 60
211100 - 200TEA PHEARAPhnom Penh718****USD 60
212100 - 200KONG THIDAPhnom Penh720****USD 60
213100 - 200SENG BOUNA Phnom Penh720****USD 60
214100 - 200CHEP SIEVMEIPhnom Penh724****USD 60
215100 - 200KON TEY RESTAURANT Phnom Penh721****USD 60
216100 - 200KOEURN LAISIMPhnom Penh724****USD 60
217100 - 200Y MUOYCHHUNPhnom Penh718****USD 60
218100 - 200Band Caf'e&BakergPhnom Penh714****USD 60
219100 - 200SO SINHSiemreap724****USD 60
220100 - 200HIM LIDASiemreap713****USD 60
221100 - 200SOT SOCHEATSiemreap724****USD 60
222100 - 200RUON THYSiemreap724****USD 60
223100 - 200TONG SOPHALSiemreap724****USD 60
224100 - 200MATH SITSiemreap724****USD 60
225100 - 200KEO KALINASiemreap724****USD 60
226100 - 200THOL VANSPHEAKNASiemreap724****USD 60
227100 - 200KHOEM SOKHEANGSiemreap724****USD 60
228100 - 200AIE KOUNGMENGSiemreap723****USD 60
229100 - 200TOUCH SAREATHSiemreap724****USD 60
230100 - 200SOK SIDETSiemreap724****USD 60
231100 - 200AM SAVOEUNSiemreap724****USD 60
232100 - 200CHAN THOEUYSiemreap724****USD 60
233100 - 200CHEA KIRYSiemreap724****USD 60
234100 - 200CHUON CHETHSiemreap724****USD 60
235100 - 200CHHUN CHANDARAVYSiemreap724****USD 60
236100 - 200OUK SOPHALSiemreap724****USD 60
237100 - 200PHORM PHAISiemreap724****USD 60
238100 - 200MOSTAFA ALYSiemreap724****USD 60
239100 - 200CHAIM NYSiemreap724****USD 60
240100 - 200MEATOPHUMSiemreap714****USD 60
241100 - 200CHHOUNSvay Rieng 712****USD 60
24240 - 99YOENG SREYRATHBattambang717****USD 30
24340 - 99EANG SEAVLYBattambang716****USD 30
24440 - 99BABY WORLD BATTAMBANGBattambang719****USD 30
24540 - 99LIM BUNNARITHBattambang719****USD 30
24640 - 99BABY WOLRD SHOPBattambang712****USD 30
24740 - 99HENG MOUYLENGBanteay Meanchey718****USD 30
24840 - 99LEY YONGHONGBanteay Meanchey720****USD 30
24940 - 99SAT PHEARINKampong Chhnang719****USD 30
25040 - 99CHAN SOVONGKampong Chhnang713****USD 30
25140 - 99BEAN SOCHAN Kampong Chhnang718****USD 30
25240 - 99CHANLEAPHY SALE HOUSEWARES Kampong Cham722****USD 30
25340 - 99E LY FOR SALE RICE AND DRINK SHOPKampong Cham712****USD 30
25440 - 99SREYLEAS SALE POKEKandal718****USD 30
25540 - 99DIEB DOEMKandal724****USD 30
25640 - 99SEM BUNLONGKandal724****USD 30
25740 - 99TAB VANTINKandal715****USD 30
25840 - 99CHEU CHUOBKandal724****USD 30
25940 - 99Restaurant Kandal714****USD 30
26040 - 99RUKHAFEKandal712****USD 30
26140 - 99VANTHA CHANRATANAKandal724****USD 30
26240 - 99VUN KOEMSENGKandal724****USD 30
26340 - 99PANHA HOSPITAL Kandal717****USD 30
26440 - 99SEN LEKHENAKandal719****USD 30
26540 - 99CHEA LYGECHKandal724****USD 30
26640 - 99COFFEE SHOP Kandal716****USD 30
26740 - 99NEM SREYMOMSihanouk Ville 712****USD 30
26840 - 99HIENG SMEIRADAKampong speu714****USD 30
26940 - 99TOUCH PHANNYKampot717****USD 30
27040 - 99THENG NATKampong Thom718****USD 30
27140 - 99HANGLOKMOTO HONGDA TY CHHENGHAKKampong Thom713****USD 30
27240 - 99UN KUNTHAKampong Thom715****USD 30
27340 - 99YEM YUTHYKampong Thom714****USD 30
27440 - 99BO SOKMEANKampong Thom714****USD 30
27540 - 99HAT KIMVINKampong Thom712****USD 30
27640 - 99LEAN KUNLAMKampong Thom717****USD 30
27740 - 99TEANG PANHARYKampong Speu713****USD 30
27840 - 99HONG THAYKampong Speu713****USD 30
27940 - 99CRYSTAL DENTAL CLINICKampong Speu712****USD 30
28040 - 99SEAV SREYNEANGKampong Speu723****USD 30
28140 - 99BUN PRAKVANPhnom Penh723****USD 30
28240 - 99LA PHIARA FLORAL BOUTIQUEPhnom Penh712****USD 30
28340 - 99PEOV CHANDARAPISEYPhnom Penh720****USD 30
28440 - 99SANTEPHEAP CLINIC IPhnom Penh722****USD 30
28540 - 99VUTH SIRIPANHAVORNPhnom Penh723****USD 30
28640 - 99CHAB CHOMRAENPhnom Penh723****USD 30
28740 - 99ROS TONGVENGPhnom Penh723****USD 30
28840 - 99SVAY DELUXEPhnom Penh724****USD 30
28940 - 99TOURN CHANRAK SMEYPhnom Penh713****USD 30
29040 - 99Sell BeefPhnom Penh719****USD 30
29140 - 99PHEACH CHANPHALPhnom Penh715****USD 30
29240 - 99LENG DAVIDPhnom Penh714****USD 30
29340 - 99LONG HOURPhnom Penh715****USD 30
29440 - 99HENG BOREYPhnom Penh717****USD 30
29540 - 99LY KIMHENGPhnom Penh722****USD 30
29640 - 99PHO SOMNANGPhnom Penh723****USD 30
29740 - 99RIN KEO CHHEANGPhnom Penh719****USD 30
29840 - 99SOKHENG POPhnom Penh719****USD 30
29940 - 99SUOS VANHANPhnom Penh721****USD 30
30040 - 99TAING GUECHHUONGPhnom Penh715****USD 30
30140 - 99CHHORN MAPPhnom Penh720****USD 30
30240 - 99KHEN SEANGHAIPhnom Penh724****USD 30
30340 - 99TITH CHOUERPhnom Penh724****USD 30
30440 - 99PENG SOKCHAMROEUNPhnom Penh716****USD 30
30540 - 99MOUN KITHPhnom Penh723****USD 30
30640 - 99LAY BONAPhnom Penh724****USD 30
30740 - 99KHUT PHEARAKPhnom Penh722****USD 30
30840 - 99SOR PORCHHAPhnom Penh724****USD 30
30940 - 99PPI-USEPhnom Penh723****USD 30
31040 - 99KHY CHANTHOUPhnom Penh722****USD 30
31140 - 99THEA THIBPhnom Penh721****USD 30
31240 - 99NEANG NAKPhnom Penh724****USD 30
31340 - 99VAT VENPhnom Penh723****USD 30
31440 - 99NEANG THIDAPhnom Penh721****USD 30
31540 - 99SOPHEAK COFFEE TRAVPhnom Penh712****USD 30
31640 - 99KHOEM SOVANNARAPhnom Penh721****USD 30
31740 - 99LO LYHORPhnom Penh719****USD 30
31840 - 99THY SENGRAKSAPhnom Penh717****USD 30
31940 - 99LY SIVMENGPhnom Penh723****USD 30
32040 - 99STAR COFFEEPhnom Penh712****USD 30
32140 - 99KIM SEANGKUNGPhnom Penh715****USD 30
32240 - 99MEN RIVIZANITPhnom Penh723****USD 30
32340 - 99OUK SOCHEATAPhnom Penh723****USD 30
32440 - 99SENG KAKKDAPhnom Penh720****USD 30
32540 - 99CHO EUNJINPhnom Penh715****USD 30
32640 - 99KIM OUNPhnom Penh713****USD 30
32740 - 99CHHEUN SOKCHEAPhnom Penh716****USD 30
32840 - 99BORA THEARINPhnom Penh723****USD 30
32940 - 99PRACH PHALLYPhnom Penh723****USD 30
33040 - 99LY SOLINNA RESTAURANTPhnom Penh712****USD 30
33140 - 99Magic Nails SolanPhnom Penh724****USD 30
33240 - 99Repair PhonePhnom Penh724****USD 30
33340 - 99THO RATHAPhnom Penh724****USD 30
33440 - 99NHOEK KOEMSRUNPhnom Penh715****USD 30
33540 - 99BIN SOCHENDAPhnom Penh723****USD 30
33640 - 99MOHAMMAT ROZAPhnom Penh723****USD 30
33740 - 99Aroi MooyangPhnom Penh724****USD 30
33840 - 99BARBER BOY SHOPPhnom Penh712****USD 30
33940 - 99MEAN KOSALPhnom Penh724****USD 30
34040 - 99GROCERY​ STOREPhnom Penh713****USD 30
34140 - 99LY LONG Phnom Penh723****USD 30
34240 - 99OEUN SEKLAPhnom Penh723****USD 30
34340 - 99SEYLA RATANAPhnom Penh722****USD 30
34440 - 99SONG CHHUNHENGPhnom Penh723****USD 30
34540 - 99VORN SOPHEAPhnom Penh721****USD 30
34640 - 99YAM SOPHEAKPhnom Penh723****USD 30
34740 - 99CHAMRAEN THAIKORPhnom Penh719****USD 30
34840 - 99LEE KYUNGMIPhnom Penh719****USD 30
34940 - 99PHAN SOVANNPhnom Penh713****USD 30
35040 - 99LY LINAPhnom Penh724****USD 30
35140 - 99CHENG YOUCHHENGPhnom Penh724****USD 30
35240 - 99CHORK VASNAPhnom Penh724****USD 30
35340 - 99PSK WEDDING GIFTPhnom Penh712****USD 30
35440 - 99MEK PHARYPhnom Penh721****USD 30
35540 - 99NOU SANDAYPhnom Penh720****USD 30
35640 - 99OUNG SATHYAPESETHPhnom Penh724****USD 30
35740 - 99LUN HUNGPhnom Penh713****USD 30
35840 - 99CHREONG CHHAIVOEURNPhnom Penh723****USD 30
35940 - 99NOY LEAKHENAPhnom Penh724****USD 30
36040 - 99PHKAR TMOR RESTAURANT Phnom Penh723****USD 30
36140 - 99SREYROTH SOKPhnom Penh721****USD 30
36240 - 99KUM ROTHTANA Phnom Penh723****USD 30
36340 - 99LIM SIVGECHPhnom Penh715****USD 30
36440 - 99YANG VANNAPhnom Penh718****USD 30
36540 - 99NIGHT IN HOLTEPhnom Penh724****USD 30
36640 - 99NOP KUNTHEAPhnom Penh712****USD 30
36740 - 99TRAN HOAI NAMPhnom Penh717****USD 30
36840 - 99CHANN DANYPhnom Penh719****USD 30
36940 - 99MEAS PHEAKTRAPhnom Penh723****USD 30
37040 - 99MAO LONGPhnom Penh724****USD 30
37140 - 99NGAB CHANTHAPhnom Penh724****USD 30
37240 - 99LIN SOPHEAKTRAPhnom Penh719****USD 30
37340 - 99MENG SOCHANPhnom Penh724****USD 30
37440 - 99INCHEON KOREAN BBQPhnom Penh715****USD 30
37540 - 99ESTRELLA COFFEEPhnom Penh713****USD 30
37640 - 99CHHIN MENGCHHEANGPhnom Penh724****USD 30
37740 - 99YON DARAPhnom Penh712****USD 30
37840 - 99CHAN SREYMOMPhnom Penh724****USD 30
37940 - 99KHLANG SOPHEAKTRAPhnom Penh724****USD 30
38040 - 99OUM PHANNAPhnom Penh724****USD 30
38140 - 99SANGHA DONGPhnom Penh724****USD 30
38240 - 99IM ANPhnom Penh720****USD 30
38340 - 99HUOY RATHAPhnom Penh722****USD 30
38440 - 99CHEANG VICHETPhnom Penh722****USD 30
38540 - 99TAN BUNRATHANAPhnom Penh714****USD 30
38640 - 99YEM CHANTHETPhnom Penh721****USD 30
38740 - 99SAM SAVORNPhnom Penh724****USD 30
38840 - 99TRY KIMTRAIPhnom Penh723****USD 30
38940 - 99BP PREMIUMPhnom Penh722****USD 30
39040 - 99LAM CHENGPhnom Penh715****USD 30
39140 - 99CHY SANANDAPhnom Penh724****USD 30
39240 - 99KIM HIYPhnom Penh724****USD 30
39340 - 99SY ROTHAPhnom Penh722****USD 30
39440 - 99ROS BOPHANYPhnom Penh718****USD 30
39540 - 99HEM SODAPhnom Penh724****USD 30
39640 - 99EANG CHANRATHAPhnom Penh722****USD 30
39740 - 99PON SOKHAPhnom Penh721****USD 30
39840 - 99PTT TUOL KOUKPhnom Penh724****USD 30
39940 - 99PICH UDOMPhnom Penh717****USD 30
40040 - 99SAM ASMAKPhnom Penh715****USD 30
40140 - 99CHAMROEUN PAGNAPhnom Penh713****USD 30
40240 - 99ENG VANNY GROCERY STOREPhnom Penh712****USD 30
40340 - 99HOU SREYROTHPhnom Penh715****USD 30
40440 - 99SOK CHAMROEUNPhnom Penh722****USD 30
40540 - 99SACH ANG PROCHEA PREYPhnom Penh713****USD 30
40640 - 99HAN NARYPhnom Penh724****USD 30
40740 - 99NUON NICHPhnom Penh723****USD 30
40840 - 99BUN LONGPhnom Penh713****USD 30
40940 - 99CHHAN CHHIENGPhnom Penh724****USD 30
41040 - 99CHHOEM THITAPhnom Penh724****USD 30
41140 - 99KIM ROTANAPhnom Penh718****USD 30
41240 - 99ROS THYDAPhnom Penh719****USD 30
41340 - 99KHO SOMALYPhnom Penh717****USD 30
41440 - 99HIN KIMHONGPhnom Penh721****USD 30
41540 - 99SOK SONYPhnom Penh723****USD 30
41640 - 99CHHAY DALATPhnom Penh720****USD 30
41740 - 99CHEP KEATHAVPhnom Penh724****USD 30
41840 - 99EAN SREYLEAKPreah Vihear712****USD 30
41940 - 99SENG THEYPreah Vihear712****USD 30
42040 - 99HAY CHANNYRatanak Kiri724****USD 30
42140 - 99KIM OEUN BORAVYRatanak Kiri713****USD 30
42240 - 99EAM SOSREYNOCHSiemreap724****USD 30
42340 - 99LIM PENGKHUN MART AND COFFEESiemreap716****USD 30
42440 - 99PI T coffee and MartSiemreap714****USD 30
42540 - 99RIEM PHIROMSiemreap724****USD 30
42640 - 99LAY DANYSiemreap714****USD 30
42740 - 99KHIEM KHOEUMSiemreap724****USD 30
42840 - 99KIM HUN Siemreap724****USD 30
42940 - 99HAN SOVANARASiemreap712****USD 30
43040 - 99CHEAVECHHEKASiemreap721****USD 30
43140 - 99PHAV KOSAL Siemreap724****USD 30
43240 - 99THOEUN VANDYSiemreap714****USD 30
43340 - 99NOEUM PENHSiemreap715****USD 30
43440 - 99HUNG RATHASiemreap714****USD 30
43540 - 99LAY SOLYSiemreap714****USD 30
43640 - 99MASTER BAKERYSiemreap713****USD 30
43740 - 99ENG TYNASiemreap724****USD 30
43840 - 99LY ROTHEARASiemreap713****USD 30
43940 - 99NGIN MALAISiemreap712****USD 30
44040 - 99SOK RAMETSiemreap724****USD 30
44140 - 99MOOY CAFESvay Rieng 721****USD 30
44240 - 99NGIN SENGHAKTakeo716****USD 30
44340 - 99KHON KHATLEAKHENATakeo714****USD 30
44440 - 99KHOEM KUNTHEATakeo722****USD 30
44540 - 99PEN SORPHORNTakeo716****USD 30
44640 - 99SOK KAKADATakeo715****USD 30
44740 - 99THUCH SARONTakeo722****USD 30

 

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share