ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ 100ដុល្លារ សម្រាប់ពាណិជ្ជករថ្មីប្រើប្រាស់ WOORI KHQR!

ផ្តល់ជូន 2០ រង្វាន់ ក្នុងមួយខែ សម្រាប់ពាណិជ្ជករថ្មី ដែលចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ WOORI KHQR ក្នុងអំឡុងពេលប្រូម៉ូសិនចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024 នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ចំនួន  100 ដុល្លារ ឬ 40 ម៉ឺនរៀល។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ៖

  • ត្រូវរក្សាសមតុល្យមធ្យមប្រចាំថ្ងៃក្នុងគណនីយ៉ាងហោចណាស់ 100 ដុល្លារ ឬ 40 ម៉ឺនរៀល
  • ក្នុងគណនីសង្ឃឹម ឬ គណនីសន្សំផ្លឹស ឬ គណនីរហ័ស ក្នុងអំឡុងពេលប្រូម៉ូសិននេះ ។
  • ត្រូវមានចំនួនប្រតិបត្តិការចាប់ពី 5ដង ឡើងទៅជាមួយចំនួនអតិថិជន 5នាក់ ផ្សេងៗគ្នានិងមិនកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ឡើយ (បញ្ជាក់៖ ការស្គេនខ្លួនឯងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឡើយ)។
  • រាប់បញ្ចូលការស្គេនពីគ្រប់ធនាគារ ។
  • ពាណិជ្ជករ ម្នាក់មានសិទ្ធិឈ្នះតែមួយរង្វាន់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះ។
  • ការប្រកាសអ្នកឈ្នះនឹងធ្វើឡើងនៅខែបន្ទាប់នៃខែនីមួយៗ។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗរត្រូវបានអនុវត្តន៍
  • អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024 ដល់ថ្ងៃទី 30​កញ្ញា ឆ្នាំ2024។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share