អបអរសាទរអ្នកឈ្នះរង្វាន់ ឈ្នះសំណាង ឈ្នះសាច់ប្រាក់ 168 ដុល្លារជាមួយការទូទាត់ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី!

សូមអបអរសាទរ ដល់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍! ពីកម្មវិធី ឈ្នះសំណាង ឈ្នះសាច់ប្រាក់ 168 ដុល្លារជាមួយការទូទាត់ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី!

សូមមេត្តាផ្តល់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកតាមរយៈប្រអប់សារនៃគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ របស់ ធនាគារ អ៊ូរី ដើម្បីឱ្យក្រុមការងារផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការទទួលរង្វាន់។ បន្តការស្គែនស្គែនទូទាត់ជាមួយ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី ដើម្បីក្លាយជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ 168 ដុល្លារអាមេរិក​ ​រៀងរាល់សប្តាហ៍។

No/ ល.រWinner_Week/ សប្តាហ៍Winner_Name/
ឈ្មោះ
Type/ ប្រភេទអតិថិជនAddress/​
អាសយដ្ឋាន
Award/
រង្វាន់ទឹកប្រាក់
1Week 1st of July 2022/
សប្តាហ៍ទី1 ខែកក្កដា 2022
CHHORN SOVATHMerchant/អាជីវករ Kampong Speu/ កំពង់ស្ពឺ$ 168
2CHAI RAMerchant/អាជីវករ Siemreap/ សៀមរាប$ 168
3BABY WOLRD SHOPMerchant/អាជីវករBattambang/ បាត់ដំបង$ 168
4Ing BunchhayCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
5Touch PheakCustomer/អតិថិជនPrey Veng/ព្រៃវែង$ 168
6Plok SavdaCustomer/អតិថិជន Preah Vihear/ព្រះវិហារ$ 168
7Week 2nd of July 2022/
សប្តាហ៍ទី2 ខែកក្កដា 2022
ESTRELLA COFFEEMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
8BUN LONGMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
9HONG MENGKHEANGMerchant/អាជីវករPailin/ប៉ៃលិន$ 168
10Luy RitheanCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
11Long BoraCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
12EK KOLAPCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
13Week 3nd of July 2022/
សប្តាហ៍ទី3 ខែកក្កដា 2022
HIM LIDAMerchant/អាជីវករ Siem Reap/សៀមរាប$ 168
14SILLA KOREAN RESTAURANTMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
15CHEA CHEANMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
16CHHUN LYHOURCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
17DEN BROSCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
18Bros ManhCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
19Week 4th of July 2022/
សប្តាហ៍ទី4 ខែកក្កដា 2022
GEUMDWAEJIMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
20PEN CHHUNENGMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
21PENG VORLEAKMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
22LENG DAVIDCustomer/អតិថិជនPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
23HIENG SMEIRADACustomer/អតិថិជនN/A$ 168
24Ek KolapCustomer/អតិថិជនSvay Rieng/ស្វាយរៀង$ 168
25Week 1st of August 2022/
សប្តាហ៍ទី1 ខែសីហា 2022
KOUY MENGLEAPMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
26CHHEUN SOKCHEAMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
27CHHEANG CHINDAMerchant/អាជីវករSiem Reap/ សៀមរាប$ 168
28LENG DAVIDCustomer/អតិថិជនPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
29Kimhean RavyCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
30CHHEUN SOKCHEACustomer/អតិថិជនN/A$ 168
31Week 2nd of August 2022/
សប្តាហ៍ទី2 ខែសីហា 2022
HAT KIMVINMerchant/អាជីវករ Kampong Thom/ កំពង់ធំ$ 168
32VONG SARUNMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
33NOU SOVANNOENMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
34EK KOLAPCustomer/អតិថិជនSvay Rieng/ស្វាយរៀង$ 168
35CHIT RATHCustomer/អតិថិជនOddar Meanchey/ ឧត្តរមានជ័យ$ 168
36SREYLEAK SAMCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
37Week 3rd of August 2022/
សប្តាហ៍ទី3 ខែសីហា 2022
CHEA SIEMMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
38CHO EUNJINMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
39PRUM ANGKEARCHAKRIYAMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
40SREYLEAK SAM
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
41MEAS CHAMPYCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
42CHIT RATHCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
43Week 4th of August 2022/
សប្តាហ៍ទី4 ខែសីហា 2022
PRUM ANGKEARCHAKRIYAMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
44BUN SOLYNAMerchant/អាជីវករBattambang/ បាត់ដំបង$ 168
45UNG BUNHOURMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
46SOK EANGCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
47LENG DAVIDCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
48SORN SARINCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
49Week 1st of September 2022/
សប្តាហ៍ទី01 ខែកញ្ញា 2022
ROTH PHALINMerchant/អាជីវករBattambang/ បាត់ដំបង$ 168
50REN SOKTYMerchant/អាជីវករKampongthom/ កំពង់ធំ$ 168
51STAR COFFEEMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
52SOK EANGCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
53EANG VANCHOUCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
54PISETH CHHORNCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
55Week 2nd of September 2022/
សប្តាហ៍ទី02 ខែកញ្ញា 2022
HIM LIDAMerchant/អាជីវករSiem Reap/ សៀមរាប$ 168
56CHHOUNMerchant/អាជីវករSvay Rieng/ស្វាយរៀង$ 168
57ENG SREYLEAKMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
58OEUN PHENG ANCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
59TEP BORYCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
60KEO SOPHEARYCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
61Week 3rd of September 2022/
សប្តាហ៍ទី03 ខែកញ្ញា 2022
NGORN AUNMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
62PHON TEVINMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
63LY SIVNENGMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
64IN SARIMCustomer/អតិថិជនKampong Cham/ កំពង់ចាម$ 168
65LENG DAVIDCustomer/អតិថិជនPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
66Ratana SangCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
67Week 4th of September 2022/
សប្តាហ៍ទី0៤ ខែកញ្ញា 2022
SOK KAKADAMerchant/អាជីវករTakeo/ តាកែវ$ 168
68CHHEANG CHINDAMerchant/អាជីវករSiem Reap/ សៀមរាប$ 168
69PRUM ANGKEARCHAKRIYAMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
70SEO JUNDEOKCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
71EK KOLAPCustomer/អតិថិជនSvay Rieng/ស្វាយរៀង$ 168
72CHHUON VOLAKCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
73Week 5th of September 2022/
សប្តាហ៍ទី0៥ ខែកញ្ញា 2022
CHHORN KEO SUKIM WINGMerchant/អាជីវករSvay Rieng/ស្វាយរៀង$ 168
74BUN LONGMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
75NGIN SENGHAKMerchant/អាជីវករTakeo/ តាកែវ$ 168
76OEUN PHENG ANCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
77CHEAK SOCHEATCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
78KIM SAMBOKCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
79Week 1st of October 2022/
សប្តាហ៍ទី0១ ខែតុលា 2022
KORN LYHEANGMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
80LI COFFEEMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
81CHHOUNMerchant/អាជីវករSvay Rieng/ស្វាយរៀង$ 168
82SOK EANGCustomer/អតិថិជនOddar Meanchey/ ឧត្តរមានជ័យ$ 168
83HY TONGHAKCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
84CHAN VEASNACustomer/អតិថិជនN/A$ 168
85Week 2nd of October 2022/
សប្តាហ៍ទី02 ខែតុលា 2022
HON SOCHANMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
86LOUN SOVANNMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
87CHHORN SOVATHMerchant/អាជីវករKampong Speu/កំពង់ស្ពឺ
$ 168
88TEP BORYCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
89SOTH CHOR ONECustomer/អតិថិជនN/A$ 168
90PHON SOPHEAKCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
91Week 3rd of October 2022/
សប្តាហ៍ទី03 ខែតុលា 2022
MEANCHEY PHONE SHOPMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
92TEA PHEARAMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
93Band Caf'e&BakergMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
94SOK EANGCustomer/អតិថិជនOddar Meanchey/ ឧត្តរមានជ័យ$ 168
95CHAO SOPHEARITHCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
96DEN LONGHEANGCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
97Week 4th of October 2022/
សប្តាហ៍ទី04 ខែតុលា 2022
DY SITHOEUNMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
98LACH SAMUTRAMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
99SENG POUNLOUK
Merchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
100KATH SOPHORS
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
101Phirum Sim
Customer/អតិថិជនCustomer/អតិថិជនN/A$ 168
102SEO JUNDEOK
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
103Week 1st of November 2022/
សប្តាហ៍ទី01 ខែវិច្ឆិកា 2022
HOEUNG SAMBO
Merchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
104STAR COFFEE
Merchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
105H.B HAPPY
Merchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
106OEUN PHENG AN
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
107HONG SIMVICHET
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
108KIM JIYONG
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
109Week 2nd of November 2022/
សប្តាហ៍ទី02 ខែវិច្ឆិកា 2022
DY SITHOEUNMerchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
110LAO PENGLY SHOPMerchant/អាជីវករBattambang/ បាត់ដំបង$ 168
111CHEA PISOUR
Merchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
112KHUN DARAVIMEAN
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
113MUON TITHREAKSMEY
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
114RONG DINA
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
115Week 3rd of November 2022/
សប្តាហ៍ទី03 ខែវិច្ឆិកា 2022
HENG SERE​Y OUDAM
Merchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
116TEA PHEARA
Merchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
117NIN MANATH
Merchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
118SANN PHANNA
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
119LAY PHANUTH
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
120Phirum Sim
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
121Week 4th of November 2022/
សប្តាហ៍ទី04 ខែវិច្ឆិកា 2022
SREYROTH SOK
Merchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
122LY SOLINNA RESTAURANT
Merchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
123HUOY RATHA
Merchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
124SENG CHANNIMOL
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
125SOTH CHOR ONE
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
126DA SOKKONG
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
127Week 5th of November 2022/
សប្តាហ៍ទី05 ខែវិច្ឆិកា 2022
SOVAN SOKNAI
Merchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
128CHANN DANY
Merchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
129CHHOUN
Merchant/អាជីវករSvay Rieng/ស្វាយរៀង$ 168
130CHOEM YOEURN
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
131HUN PHANITH
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
132VAT SIVORN
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
133Week 1st of December 2022/
សប្តាហ៍ទី01 ខែធ្នូ 2022
HIK KHUNNA
Merchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
134BAKERY IN TOWN
Merchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
135NGIN SENGHAK
Merchant/អាជីវករTakeo/ តាកែវ$ 168
136UON VANDOEUN
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
137KIM JIYONG
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
138PICH LIDA
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
139Week 2nd of December 2022/
សប្តាហ៍ទី2 ខែធ្នូ 2022
LY ROTHEARA
Merchant/អាជីវករSiem Reap/ សៀមរាប$ 168
140UN PANHRA
Merchant/អាជីវករBattambang/ បាត់ដំបង$ 168
141PO SEANGHUOT
Merchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
142SORN SARIN
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
143IENG LYDANIT
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
144DA SOKKONG
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
145Week 3rd of December 2022/
សប្តាហ៍ទី3 ខែធ្នូ 2022
RIK PANHA
Merchant/អាជីវករKampong Speu/កំពង់ស្ពឺ
$ 168
146BUN SOLYNA
Merchant/អាជីវករBattambang/ បាត់ដំបង$ 168
147KHOEM KUNTHEA
Merchant/អាជីវករTakeo/ តាកែវ$ 168
148CHEON SOKHEANG
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
149MAO DILINA
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
150NOY CHANTHY AND*** ROTHA AND TUB ***N AND HORN ***
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
151Week 4th of December 2022/
សប្តាហ៍ទី4 ខែធ្នូ 2022
STAR COFFEE
Merchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
152LIM SOTHEAVY
Merchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
153HONG SENG POV
Merchant/អាជីវករPhnom Penh/ភ្នំពេញ$ 168
154LIM VUTHA
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
155PROM NEANG
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
156TE GICHHONG
Customer/អតិថិជនN/A$ 168
Total$26,208.00

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ 023 963 333 / 081 331 333. ឬលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ www.facebook.com/wooribankkh​ របស់ធនាគារ អ៊ូរី។

អំពីធនាគារ អ៊ូរី

ធនាគារ អ៊ូរី គឺជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានប្រតិបត្តិការតាមរយៈបណ្តាញសាខាចំនួន ១៣៨ នៅទូទាំងប្រទេស ជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍ជាង ៤,000 នាក់។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ធនាគារ អ៊ូរី សម្រេចបានទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួន ១.២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ផលប័ត្រឥណទានចំនួន ១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំចំនួន ២៧៣ លានដុល្លារ និងអតិថិជនជាង ៣៥៣,000 នាក់។

Share