បញ្ចុះតម្លៃ $2 ភ្លាមៗលើ Nham24 រាល់ពេលទូទាត់ជាមួយ Woori Bank!

រាល់ការកម្មង់អាហារ និងភេសជ្ជៈនៅលើ Nham24 ចាប់ពី $5 ឡើងទៅ អតិថិជននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 2$ ភ្លាមៗ។

លក្ខខណ្ឌនៃប្រូម៉ូសិន៖

  • ប្រូម៉ូសិននេះអនុវត្តចំពោះរាល់អ្នកប្រើប្រាស់ Woori Bank
  • ធ្វើការបញ្ជាទិញអាហារ ឬភេសជ្ជៈនៅលើNham24
  • ជ្រើសរើសការកម្មង់អាហារ ឬភេសជ្ជៈដែលមានតម្លៃបូកបញ្ចូលគ្នាចាប់ពី 5ដុល្លារឡើងទៅ
  • ជ្រើសរើស Woori Bank ដើម្បីធ្វើការទូទាត់
  • សុពលភាពនៃប្រ៉ូម៉ូសិនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ (ចំនួនមានកំណត់)

* លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

Share