ស្នើសុំឥណទានគេហដ្ឋានឥឡូវនេះ អត្រាការប្រាក់ពិសេស និង មិនគិតកម្រៃសេវាឥណទាន!!!

ក្លាយជាម្ចាស់គេហដ្ឋានក្នុងក្តីស្រម៉ៃរបស់អ្នកជាមួយឥណទានគេហដ្ឋានពីធនាគារ អ៊ូរី ជាមួយ អត្រាការប្រាក់ពិសេស រហូតដល់ 0.75% ក្នុង1ខែ និងមិនគិតកម្រៃសេវាឥណទាន សម្រាប់អតិថិជនថ្មី និង អតិថិជនមានស្រាប់ពេលស្នើកម្ចីថ្មីពីធនាគារ អ៊ូរី។

អតិថិជនអាចស្នើទំហំកម្ចីរហូតដល់ 200,000 ដុល្លារ ឬ 800លានរៀល និងរយៈពេលវែងរហូតដល់ 20ឆ្នាំ។​

ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2023។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/

TikTok: http://bit.ly/3WicSuU

Instagram: https://bit.ly/wbcig

YouTube: https://bit.ly/3wbcyt

LinkedIn: https://bit.ly/3wbclinkedin

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share