ស្គេនច្រើន ឈ្នះច្រើន! ស្គេនទូទាត់ ជាមួយ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី មានឱកាសឈ្នះសាច់ប្រាក់រហូតដល់១០០ ដុល្លាររៀងរាល់ខែ!

ស្គេនច្រើន ឈ្នះច្រើន! ស្គេនទូទាត់​ ជាមួយ KHQR របស់ធនាគារ​ អ៊ូរី​ មានឱកាសឈ្នះសាច់ប្រាក់រហូតដល់១០០ ដុល្លាររៀងរាល់ខែ!

កាន់តែពិសេស ពីប្រូម៉ូសិនឆ្នាំថ្មីរបស់ធនា​​​គារ អ៊ូរី ជាមួយនឹងរង្វាន់សាច់ប្រាក់រហូតដល់ ១០០ដុល្លារ ជាមួយ​ រង្វាន់សរុបរហូតជាង ៣០០ រង្វាន់​។ ចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី០១​​ មករា រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១​​ មីនា ឆ្នាំ២០២៣។

លក្ខខណ្ឌ៖

១. សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តបុគ្គលដែលមានគណនីធនគារ អ៊ូរី និង ធនាគារនានាដែលមានប្រតិបត្តិការស្គេនទូទាត់តាមរយៈ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី។

២. ត្រូវមានប្រតិបត្តិការចាប់ពី ២ដុល្លារ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ។ មិនរាប់បញ្ចូលប្រតិបត្តិការដែលមានទឹកប្រាក់តិចជាង ២ដុល្លារ ក្នុង ១ប្រតិបត្តិការឡើយ។

៣. សំរាប់អតិថិជនដែលស្គេនទូទាត់ពីធនាគារដ៏ទៃ ត្រូវដាក់លេខទូរសព្ទ័ក្នុងប្រអប់ខំមិន នឹងមានរយៈពេល ២សប្តាហ៏បន្ទាប់ពីថ្ងៃប្រកាស់អ្នកឈ្នះ ដើម្បីធ្វើការបើកគណនីដើម្បីទទួលប្រាក់រង្វាន់ ឬចាត់ទុកជាអសាបង់បើមិនបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតំរូវ។

៤. អតិថិជនម្នាក់អាចមានឧិកាសឈ្នះតែមួយរង្វាន់ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ១ខែ ជាមួយរង្វាន់មួយណាដែលធំជាង។

៥. ឈ្មោះអតិថិជនដែលឈ្នះរង្វាន់ទាំងអស់ នឹងត្រូវផុសលើបញ្តាញសង្គមផ្លូវការរបស់ធនាគារ អ៊ូរី។

៦. ការចាប់រង្វាន់នឹងធ្វើឡើងនៅកំឡុង ១០ថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីបំណាច់ខែនីមួយៗ។

៧. មិនរាប់បញ្ចូលបុគ្គលិកឡើយ។

៨. ធនាគារ អ៊ូរីសូមរក្សារសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខន្តិកៈ ឬ បញ្ចប់កម្មវិធីប៉្រូម៉ូសិនមុនកាលកំណត់ដោយមិនមានជូនដំណឹងជាមុន។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត: 023 963 333 / 081 331 333

Share