ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% សម្រាប់សេវាកម្មហៅឡានពេលអ្នកបង់ប្រាក់ជាមួយកាត Woori Visa នៅលើកម្មវិធី Move by LM CAR !

លក្ខខណ្ឌ

  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់ អ៊ូរី វីសាកាត គ្រប់ប្រភេទ
  • ការផ្តល់ជូននេះអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រភេទសេវាកម្មទាំងអស់ និងប្រភេទយានយន្តទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធី Move by LM CAR ។
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលបង់ប្រាក់ ពេលអ្នកជ្រើសរើសកាត Visa ជាវិធីបង់ប្រាក់មុនពេលកក់ការធ្វើដំណើរ។
  • ការផ្តល់ជូនមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 24 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី31 ខែមីនា ឆ្នាំ2024
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងត្រូវបានអនុវត្ត
Share