២០២២

ការដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការជាធនាគារពាណិជ្ជ “ធនាគារ អ៊ូរី”