ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់រហូតដល់ ៦% សម្រាប់ការទូទាត់តាមប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី!

ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់រហូតដល់ ៦% សម្រាប់ការទូទាត់តាមប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី!

កាន់តែចំណេញ និងងាយស្រួល ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី សម្រាប់ការទូទាត់ទំនិញតាមរយៈម៉ាស៊ីនឆូតកាត និងការទិញទំនិញអនឡាញឥឡូវនេះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់។

  • សម្រាប់ប័ណ្ណវីសាឥណពន្ធ ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ3% ឬរហូតដល់3 ដុល្លារ
  • សម្រាប់ប័ណ្ណវីសាឥណទានទទួលបានចំណេញទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ៦% ឬរហូតដល់ ១១ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូននេះគិតចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ ៣០ មេសា ២០២៤ ឬរហូតដល់ចំនួនកំណត់

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | Tel: 023 963 333/ 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/

TikTok: http://bit.ly/3WIcSuU

Instagram: https://bit.ly/wbcig

YouTube: https://bit.ly/3wbcyt

LinkedIn: https://bit.ly/3wbclinkedin

Telegram: https://t.me/wooribankcambodia

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share