២០១៨

ផ្លាស់ប្តូរម្ចាស់ភាគហ៊ុន ទៅជាធនាគារអ៊ូរី ប្រទេសកូរ៉េ