២០២១

ទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជាធនាគារពាណិជ្ជ ពីធនាគារជាតិ​ នៃកម្ពុជា និងបានចុះបញ្ជីនៅ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម