សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការកែប្រែអត្រាការប្រាក់!

ធនាគារ អ៊ូរី​ សូមជូនដំណឹងអំពីការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ចំពោះគណនីសន្សំតាមផែនការ​ និងគណនីសន្សំតាមកាលកំណត់ ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 តទៅ។
ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាការប្រាក់លើគណនីដែលត្រូវបានកែប្រែ៖

1. គណនីសន្សំតាមផែនការ

 1.1 សម្រាប់ឯកត្តជន

អត្រាការប្រាក់គណនីសន្សំតាមផែនការ សម្រាប់បុគ្គល
រយៈពេល (ខែ)
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ* សមតុល្យអប្បបរមា
រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
40,000 រៀល ឬ 10ដុល្លារ
3-54.75%4.00%
6-85.50%5.00%
9-116.00%5.25%
12-177.00%6.50%
18-357.00%6.60%
24-357.25%6.75%
367.50%6.90%

2.2 សម្រាប់ស្ថាប័ន

អត្រាការប្រាក់គណនីសន្សំតាមផែនការសម្រាប់ស្ថាប័ន
រយៈពេល (ខែ)
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ* សមតុល្យអប្បបរមា
រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
40,000 រៀល ឬ 10 ដុល្លារ
3-54.75%3.50%
6-85.50%4.50%
9-116.00%4.75%
12-177.00%6.00%
18-237.00%6.10%
24-357.25%6.25%
367.50%6.50%

2.​ គណនីសន្សំតាមផែនការផ្លឹស

 2.1 សម្រាប់ឯកត្តជន

សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តបុគ្គល
រយៈពេល
(ខែ)
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ឯកត្តបុគ្គល
ដកការប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់
ប្រាក់រៀលប្រាក់ដុល្លារ
3-54.50%3.75%
6-85.25%4.75%
9-115.75%5.00%
12-176.75%6.25%
18-236.75%6.35%
24-357.00%6.50%
367.25%6.65%

2.2 សម្រាប់ស្ថាប័ន

សម្រាប់អតិថិជនស្ថាប័ន
រយៈពេល
(ខែ)
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ស្ថាប័ន
ដកការប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់
ប្រាក់រៀលប្រាក់ដុល្លារ
3-54.50%3.25%
6-85.25%4.25%
9-115.75%4.50%
12-176.75%5.75%
18-236.75%5.85%
24-357.00%6.00%
367.25%6.25%

3. គណនីសប្បុរស 

3.1 សម្រាប់ឯកត្តជន

រយៈពេល (ខែ)អត្រា​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ សម្រាប់ឯកត្តជន
ដក​ការ​ប្រាក់​នៅ​កាល​​បរិច្ឆេទ​កំណត់ដក​ការ​ប្រាក់​រៀង​រាល់​ខែ ​
រៀលដុល្លារអាមេរិករៀលដុល្លារអាមេរិក
3-55.85%5.10%5.60%4.85%
6-86.60%6.10%6.35%5.85%
9-117.10%6.35%6.85%6.10%
128.10%7.60%7.85%7.35%

3.2 សម្រាប់ស្ថាប័ន

រយៈពេល (ខែ)អត្រា​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ សម្រាប់ស្ថាប័ន
ដក​ការ​ប្រាក់​នៅ​កាល​​បរិច្ឆេទ​កំណត់ដក​ការ​ប្រាក់​រៀង​រាល់​ខែ ​
រៀលដុល្លារអាមេរិករៀលដុល្លារអាមេរិក
3-55.85%4.60%5.60%4.35%
6-86.60%5.60%6.35%5.35%
9-117.10%5.85%6.85%5.60%
128.10%7.10%7.85%6.85%
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី!

4.គណនីចម្រើនទ្រព្យ

4.1 សម្រាប់ឯកត្តជន

អត្រាការប្រាក់សម្រាប់ឯកត្តជន
គណនីចម្រើនទ្រព្យគណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់នៅកាលកំណត់គណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់រៀងរាល់ខែ
រយៈពេល រៀលដុលា្លរអាមេរិកថៃបាតរៀលដុលា្លរអាមេរិកថៃបាត
1-2 ខែ4.00%3.50%0.50%n.an.an.a
3-5 ខែ5.75%5.00%1.00%5.50%4.75%0.75%
6-8 ខែ6.50%6.00%1.75%6.25%5.75%1.50%
9-11 ខែ7.00%6.25%2.50%6.75%6.00%2.25%
12-17 ខែ8.00%7.50%3.75%7.75%7.25%3.50%
18- 23 ខែ8.00%7.60%3.75%7.75%7.35%3.50%
24-35ខែ8.25%7.75%4.00%8.00%7.50%3.75%
36 ខែ8.50%7.90%4.00%8.25%7.65%3.75%
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។
អត្រាការប្រាក់សម្រាប់ឯកត្តជន
គណនីចម្រើនទ្រព្យគណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់រៀងរាល់ឆ្នាំ
រយៈពេល (ខែ)រៀលដុល្លារអាមេរិក
24 ខែ8.10%7.60%
36 ខែ8.35%7.75%

4.2 សម្រាប់ស្ថាប័ន

អត្រាការប្រាក់សម្រាប់ស្ថាប័ន
គណនីចម្រើនទ្រព្យគណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់នៅកាលកំណត់គណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់រៀងរាល់ខែ
រយៈពេល រៀលដុលា្លរអាមេរិកថៃបាតរៀលដុលា្លរអាមេរិកថៃបាត
1-2 ខែ4.00%3.00%0.50%n.an.an.a
3-5 ខែ5.75%4.50%1.00%5.50%4.25%0.75%
6-8 ខែ6.50%5.50%1.75%6.25%5.25%1.50%
9-11 ខែ7.00%5.75%2.50%6.75%5.50%2.25%
12-17 ខែ8.00%7.00%3.75%7.75%6.75%3.50%
18-23 ខែ8.00%7.10%3.75%7.75%6.85%3.50%
24-35 ខែ8.25%7.25%4.00%8.00%7.00%3.75%
36 ខែ8.50%7.50%4.00%8.25%7.25%3.75%
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី!
អត្រាការប្រាក់សម្រាប់ស្ថាប័ន
គណនីចម្រើនទ្រព្យគណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់រៀងរាល់ឆ្នាំ
រយៈពេល (ខែ)រៀលដុល្លារអាមេរិក
24 ខែ8.10%7.10%
36 ខែ8.35%7.35%
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី!

5.គណនីចម្រើនទ្រព្យផ្លឹស

ដកការប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់
រយៈពេលរៀលដុល្លារ
36 ខែ8.40%7.80%

រយៈពេល និងអត្រាការប្រាក់បិទគណនីមុនកាលបរិច្ឆេទកំណត់
រយៈពេល រៀលដុល្លារ
<12 ខែ1%1%
12 – 23 ខែ8.00%7.50%
24 – 35 ខែ8.25%7.75%

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

 

ធនាគារអ៊ូរី មជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មីនៃកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ សហការគ្នាក្នុងការជម្រុញ អាជីវកម្ម Startup នៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី 10 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024ធនាគារ អ៊ូរី ខេមបូឌា ដែលជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេដែលប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជម្រុញការបង្កើតថ្មី និងការរីកចម្រើន បានប្រកាសពីការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ជាផ្លូវការ ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មីនៃកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ បង្ហាញពីជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកការជម្រុញការរីកចម្រើននៃអាជីវកម្ម Startups របស់កម្ពុជា។​

ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការលើកកម្ពស់ដល់សហគ្រិន និងជម្រុញការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ធនាគារ អ៊ូរី  នឹងត្រៀមខ្លួនក្នុងការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាមួយ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មីនៃកម្ពុជា ។ តាមរយៈការបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពិសេស កិច្ចសហការនេះមានគោលបំណងផ្តល់ការគាំទ្រដល់សាស្រ្តាចារ្យ គ្រូបណ្តុះបណ្តាល សិក្ខាកាម និងនិស្សិតរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មីនៃកម្ពុជា ក៏ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជេត ជាលី សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ បានសម្តែងការសាទរដោយបញ្ជាក់ថា “យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការចាប់ផ្តើមដំណើរផ្លាស់ប្តូរថ្មីនេះជាមួយធនាគារ អ៊ូរី  ។ តាមរយៈភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនេះ យើងមានគោលបំណងគាំទ្រការបំពាក់ឧបករណ៍ និងធនធានចាំបាច់ដល់សហគ្រិនដែលទើបចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីនៅកម្ពុជា ដើម្បីឲ្យមានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងពិភពឌីជីថលកាន់តែច្រើនឡើង»។

លោក Cho Byung Kyu អគ្គនាយក ធនាគារ អ៊ូរី  ការិយាល័យកណ្តាល បានសង្កត់ធ្ងន់ អំពីសារៈសំខាន់នៃភាពជាដៃគូក្នុងការជម្រុញសហគ្រិនភាព និងការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។ លោកបានប្រកាសពីផែនការសម្រាប់ ធនាគារ អ៊ូរី ខេមបូឌា ដើម្បីបង្កើតការិយាល័យសាខាជាមួយនឹងគោលគំនិត “ធនាគារនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ” ក្នុងគោលបំណងផ្តល់នូវសេវាធនាគារដ៏ងាយស្រួលសម្រាប់សាស្រ្តាចារ្យ បុគ្គលិក និស្សិត និងសាធារណជន។

លោកបន្តថា​ “នៅក្នុងឌីជីថលភាវូបនីយកម្ម ខណៈពេលដែលធនាគារកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយ Fintech ដ៏ល្អបំផុត នោះយើងកំពុងស្នាក់នៅក្នុងអគារតែមួយ ដូច្នេះយើងអាចគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ដូចជាធនាគារ អ៊ូរី  នឹងអាចផ្តល់ជំនួយដើមទុនដល់ អាជីវកម្ម Startupsផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និង មជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មីនៃកម្ពុជា រួមទាំង ការចាប់ផ្តើមរបស់ខ្លួននឹងគាំទ្រដល់ធនាគារ អ៊ូរី  សម្រាប់ដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត”

តាមរយៈការប្រើប្រាស់ធនធាន និងជំនាញដ៏ទូលំទូលាយរបស់ធនាគារ អ៊ូរី  មជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មីនៃកម្ពុជា នឹងខិតខំជម្រុញការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលរបស់ អាជីវកម្មStartups  និងជម្រុញបរិយាកាសដល់ការបង្កើតថ្មី និងកំណើនប្រកបដោយចីរភាព។ កិច្ចសហការនេះបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរួមគ្នាក្នុងការជម្រុញការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងជម្រុញវប្បធម៌នៃភាពជាសហគ្រិននៅកម្ពុជា។​​

លោកបណ្ឌិត ស្រ៊ុន សុវីឡា នាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មីនៃកម្ពុជា បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃភាពជាដៃគូថា “សូមអរគុណដល់ធនាគារ អ៊ូរី  សម្រាប់ទំនុកចិត្តមកលើមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មីនៃកម្ពុជា និងឈានទៅដល់ពិធីចុះហត្ថលេខាលើ MOU ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះ។ យើងនឹងរួមគ្នា ចាប់ផ្តើមដំណើរនៃកិច្ចសហការ ការច្នៃប្រឌិត និងការរីកចម្រើន ដែលបង្កើតផលជាវិជ្ជមានដល់អាជីវកម្មStartups  និងសហគ្រិនភាពនៅកម្ពុជា ។ ចំពោះសហគ្រិន និងអ្នកច្នៃប្រឌិតទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសូមជម្រុញឱ្យអ្នកចាប់យកឱកាសដែលភាពជាដៃគូនេះនាំ ដើម្បីធ្វើការរួមគ្នា លើការបង្កើតថ្មី ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម និងសហគ្រិនភាព ដើម្បីជម្រុញការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន និងបង្កើតអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា»។​​

សូមបញ្ជាក់ដែរថា សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងធនាគារ អ៊ូរី  តែងតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្នា ដោយធនាគារ អ៊ូរី បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន 100 កន្លែងដល់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៃ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ លើមុខជំនាញឯកទេសសំខាន់ៗ រួមមានឯកទេសបង្កើតថ្មី និងមានស្រាប់ដូចជា៖ នគរូបនីយកម្ម និងការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងប្រកបដោយចីរភាព អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍   វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ​និងគណិតវិទ្យា តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ 2023 មក។

អំពីធនាគារ អ៊ូរី

ធនាគារ អ៊ូរី គឺជាធនាគារឈានមុខគេរបស់កូរ៉េ ដែលផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងទូលំទូលាយដល់អតិថិជននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ និងក្រៅប្រទេស។ ធនាគារ អ៊ូរី បានចូលទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ 2014 ក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្រោយមក ធនាគារបានពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួនដោយរួមបញ្ចូលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ និងបង្កើតសាខាក្នុងស្រុក ហើយបានប្រែក្លាយទៅជាធនាគារពាណិជ្ជនៅឆ្នាំ 2022។ ធនាគារ អ៊ូរី ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជាច្រើនដូចជា បញ្ញើរសន្សំ ប្រាក់កម្ចី ការប្តូរប្រាក់បរទេស ធនាគារឌីជីថល ឥណពន្ធ និងប័ណ្ណឥណទាន សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តបុគ្គល និងសម្រាប់អាជីវកម្ម ក៏ដូចជាសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដើម្បីបម្រើដល់ទីផ្សារក្នុងស្រុក។

គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ធនាគារ អ៊ូរី មានសាខាចំនួន 140 ទូទាំងប្រទេស មានបុគ្គលិកជាង 4,200 នាក់ និងបម្រើអតិថិជនជាង 455 ពាន់នាក់ ជាមួយនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប​1.4 ពាន់លាន សំពៀតឥណទាន 1,212​ លានដុល្លារ និងសមតុល្យ​សន្សំប្រាក់បញ្ញើរហូតដល់ 434 លានដុល្លារ។ “ធនាគារ អ៊ូរី ជម្រើសហិរញ្ញវត្ថុដ៏ឆ្លាតវៃរបស់អ្នក!”

អំពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មីនៃកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ Incubation Center of Cambodia (មជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មីនៃកម្ពុជា) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងគាំទ្រដល់ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល ការស្រាវជ្រាវ និងការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏ជាកន្លែងតភ្ជាប់រវាងសហគ្រិន អ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និស្សិត និងសហគ្រាស ដើម្បីពិភាក្សាក្នុងគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុត។

អំពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ៖

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ គឺជាស្ថាប័នសិក្សាឈានមុខគេដែល​​​​ផ្តោតលើឧត្តមភាពក្នុងវិស័យអប់រំ ការស្រាវជ្រាវ និងការចូលរួមសហគមន៍។ សាកលវិទ្យាល័យតែងជម្រុញការបង្កើតថ្មី ហើយបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរៀបចំអនាគតនៃកម្លាំងចលករ​ និងសង្គមរបស់កម្ពុជា។

ធនាគារអ៊ូរី និងអង្គការឆាលហ្វាន បរិច្ចាគបន្ទប់ធនធានសិក្សាឌីជីថល និងបន្ទប់បណ្ណាល័យឌីជីថលថ្មីស្រឡាងចំនួន ៤ ដល់សាលាចំនួន ៣ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យជាស៊ីមជ្រោយចង្វារ សាលាបឋមសិក្សាជ្រោយចង្វារ និងសាលាបឋមសិក្សាវត្តមង្គលសិរីគៀនឃ្លាំង បានទទួលបណ្ណាល័យឌីជីថល និងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ ដ៏ថ្មីស្រឡាងពីធនាគារ អ៊ូរី (ខេមបូឌា) ម.ក តាមរយៈអង្គការឆាលហ្វាន និងអង្គការបង្រៀនដើម្បីកម្ពុជា ក្រោមការគាំទ្រពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

នេះមិនត្រឹមតែជាការបរិច្ចាគកុំព្យូទ័រ សម្ភារៈ និងសៀវភៅអានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាការឈានទៅចាប់យកចំណេះដឹងដ៏ទូលំទូលាយ​ ការផ្សាភ្ជាប់គម្លាតឌីជីថល និងការផ្តល់ឱ្យសិស្សានុសិស្សនូវឧបករណ៍ចាំបាច់ដើម្បីកសាងអនាគតរបស់ពួកគេ។ បច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានឥទ្ធិពលអាចធ្វើឱ្យថ្នាក់រៀនក្លាយទៅជាកន្លែងសិក្សាមួយដ៏រស់រវើក អាចជួយពង្រឹងសិស្សានុសិស្សដោយផ្ដល់ជំនាញកុំព្យូទ័រចាំបាច់ ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងចំណេះដឹងអំពីសុវត្ថិភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដែលទាំងនេះជាការរួមចំណែកកសាងធនធានមនុស្សផ្នែកឌីជីថលប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ និងការយល់ដឹងជាសកល។

នេះគឺជាការចាប់ផ្តើមទំព័រថ្មីនៃការអប់រំឌីជីថលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាពេលមួយអនុញ្ញាតឱ្យកុមារគ្រប់រូបមានឱកាសសិក្សារៀនសូត្រ លូតលាស់ និងរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យឌីជីថល។

ឯកឧត្តម ហូ សំបូរ ​ អនុរដ្ឋលេខាធិការ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា មានប្រសាសន៍ថា ពិធីសម្ពោធនេះ គឺជាជោគជ័យដ៏ធំធេងមួយ ឆ្ពោះទៅការសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់យើង។ ឯកឧត្តមបានសាទរចំពោះសំណង់ថ្មីទាំងនេះ ថាជាសញ្ញានៃវឌ្ឍនភាព ដែលនឹងផ្តល់ដល់សិស្សានុសិស្សជាមួយនឹងជំនាញឌីជីថលដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុងសតវត្សទី ២១ និងជួយជម្រុញអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់យុគសម័យនៃវឌ្ឍនភាពដ៏អស្ចារ្យ។

លោក ហុង​ ជូគីម ​នាយកប្រតិបត្តិនៃ ធនាគារ អ៊ូរី (ខេមបូឌា) ម.ក ជឿជាក់ថា ការបរិច្ចាគធនធាន គឺមិនទាន់ឈានដល់សក្តានុពលពេញលេញរបស់គម្រោងនេះឡើយ។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ លោក ក៏ដូចជា ធនាគារ អ៊ូរី យល់​ឃើញ​ថា នេះ​ជា​ការ​វិនិយោគ​​យុទ្ធសាស្ត្រ​មួយទៅក្នុង​អនាគត​របស់​ប្រទេសកម្ពុជា។ ទឹកមុខរីករាយនិងសេចក្តីរំភើបរបស់សិស្សានុសិស្ស បានក្លាយជាកត្តាជំរុញការប្តេជ្ញាចិត្តឥតងាករេរបស់ធនាគារ អ៊ូរី ក្នុងការបន្ត​ផ្តល់​ដល់យុវជនកម្ពុជាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋឌីជីថលប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ។

លោក ប្រាស្សាន វើម៉ា នាយកប្រចាំប្រទេស អង្គការឆាលហ្វានកម្ពុជា៖ “ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីទាំងនេះ នឹងដើរតួជាទីកន្លែងអប់រំឌីជីថល ក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សឌីជីថល ដែលគ្របដណ្តប់លើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃហិរញ្ញវត្ថុ និងសុវត្ថិភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដែលកុមារកម្ពុជា ជាច្រើនជំនាន់នឹងទទួលបាន
អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនាពេលអនាគតរបស់ពួកគេ”។

លោក យ៉ុងគី វ៉ាង នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឆាលហ្វានកូរ៉េ៖ “សម្រាប់អង្គការឆាលហ្វានកូរ៉េ យើងជឿជាក់ថាកុមារគ្រប់រូបសក្ដិសមនឹងទទួលបានឱកាសដើម្បីបង្ហាញពីសក្តានុពលរបស់ពួកគេ។ សំណង់ថ្មីទាំងនេះ គឺមិនត្រឹមតែជាបន្ទប់កុំព្យូទ័រ និងបណ្ណាល័យប៉ុណ្ណោះទេ។ ប៉ុន្តែវា​គឺជា​សក្ខីភាព​ចំពោះ​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​យ៉ាង​មុតមាំ​របស់​យើង​ក្នុង​ការ​គាំទ្រដល់ក្ដីស្រមៃ និង​សក្ដានុពល​របស់​សិស្សានុសិស្ស​កម្ពុជា»។

ពិធីសម្ពោធបន្ទប់កុំព្យូទ័រ និងបណ្ណាល័យឌីជីថលនេះ បានបណ្ដុះនូវស្មារតីទំនួលខុសត្រូវដ៏ជ្រាលជ្រៅ និងក្ដីរំភើបឥតឧបមា ចំពោះ​ លោក ស៊ីវ មុនីរ័ត្ន ស្ថាបនិក និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ អង្គការបង្រៀនដើម្បីកម្ពុជា។ លោកទទួលស្គាល់ថា នេះជាការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរផ្លាស់ប្តូរថ្មីមួយ ហើយលោកក៏បានបង្ហាញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការធានាឱ្យបានសិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបអាចបង្កើនសក្តានុពលឌីជីថលរបស់ពួកគេ និងអាចប្រើប្រាស់ធនធានទាំងនេះដើម្បីរីកចម្រើនជាលំដាប់។

គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ គឺជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃការអប់រំរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ ជាទីដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នវានុវត្តន៍ និងការប្តេជ្ញាចិត្ត រួមគ្នាត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់អនាគតឌីជីថលដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រាប់កុមារគ្រប់រូប។

អំពីធនាគារ អ៊ូរី

ធនាគារ អ៊ូរី គឺជាធនាគារឈានមុខគេរបស់កូរ៉េ ដែលផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងទូលំទូលាយដល់
អតិថិជននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ និងក្រៅប្រទេស។ ធនាគារ អ៊ូរី បានចូលទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ 2014 ក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្រោយមក ធនាគារបានពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួនដោយរួមបញ្ចូលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ និងបង្កើតសាខាក្នុងស្រុក ហើយបានប្រែក្លាយទៅជាធនាគារពាណិជ្ជនៅឆ្នាំ 2022។ ធនាគារ អ៊ូរី ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជាច្រើនដូចជា បញ្ញើរសន្សំ ប្រាក់កម្ចី ការប្តូរប្រាក់បរទេស ធនាគារឌីជីថល ឥណពន្ធ និងប័ណ្ណឥណទាន សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តបុគ្គល និងសម្រាប់អាជីវកម្ម ក៏ដូចជាសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដើម្បីបម្រើដល់ទីផ្សារក្នុងស្រុក។

គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ធនាគារ អ៊ូរី មានសាខាចំនួន 140 ទូទាំងប្រទេស មានបុគ្គលិកជាង 4,200 នាក់ និងបម្រើអតិថិជនជាង 455 ពាន់នាក់ ជាមួយនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប​1.4 ពាន់លាន សំពៀតឥណទាន 1,212​ លានដុល្លារ និងសមតុល្យ​សន្សំប្រាក់បញ្ញើរហូតដល់ 434 លានដុល្លារ។
ធនាគារ អ៊ូរី ជម្រើសហិរញ្ញវត្ថុដ៏ឆ្លាតវៃរបស់អ្នក!

ធនាគារ អ៊ូរី ចាប់ដៃគូជាមួយប្រទេសកម្ពុជា និង AFoCo ដើម្បីចាប់ផ្តើមគម្រោងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

ភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ធនាគារ អ៊ូរី បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើកម្ពុជា និងអង្គការសហប្រតិបត្តិការព្រៃឈើអាស៊ី (AFoCo) ដើម្បីចាប់ផ្តើមគម្រោងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលបណ្តាលមកពីការបាត់បង់ព្រៃឈើ និង ការរេចរឹលនៃព្រៃឈើ (REDD​​+)។ គម្រោងនេះនឹងដំណើរការរយៈពេល 30 ឆ្នាំ មានគោលបំណងលើកកម្ពស់ REDD+ (គម្រោងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះ កញ្ចក់ដែលបណ្តាលមកពីការបាត់បង់ព្រៃឈើ និងការរេចរឹលនៃព្រៃឈើ ) និងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន សង្គម និងអភិបាលកិច្ចសកល។

គម្រោង​នេះ​នឹង​ចូលរួម​ការ​អភិរក្ស​ផ្ទៃដី​ព្រៃ​ដ៏​មាន​ទំហំ​ប្រមាណ 30,213 ហិកតា​នៅ​ភាគ​ខាងជើង​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា តាម​បណ្តោយ​ដង​ទន្លេមេគង្គ។ តំបន់នេះជាជម្រកសត្វព្រៃប្រហែល 220 ប្រភេទ ហើយត្រូវបានទទួលរងការគំរាមកំហែងដោយការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីពីសកម្មភាពដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ និងការឈូសឆាយដី។ តាមរយៈការថែរក្សាព្រៃឈើ ធនាគារ អ៊ូរី សង្ឃឹមថានឹងបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប្រកបដោយសុខដុមរមនាសម្រាប់ទាំងធម្មជាតិ និងមនុស្ស ដោយកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចំនួន 2.6 លានតោន (ជាមធ្យម 8.8 ពាន់តោនក្នុងមួយឆ្នាំ) និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍តាមតំបន់ភ្នំ និងជនបទ។

   

ធនាគារ អ៊ូរី គឺជាធនាគារកូរ៉េដំបូងគេដែលអនុវត្តគម្រោង REDD+ ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមជាសកលដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដោយការពារការបំប្លែងព្រៃឈើ និងការរេចរឹលនៃព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍​ ហើយទាំងនេះជាមូលហេតុចម្បងនៃការអភិរក្សព្រៃឈើ និងការលើកកម្ពស់ការប្រមូលផ្តុំកាបូន។ ធនាគារ អ៊ូរី គ្រោងនឹងវិនិយោគឡើងវិញនូវប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ដែលបានមកពីការលក់ “ឥណទានកាបូន” ពីក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោងទៅក្នុងគម្រោងផ្ទាល់ ដើម្បីធានាដល់ការអភិរក្ស និងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងព្រៃឈើ។

លោក Cho Byung-kyu ប្រធានការិយាល័យកណ្តាលធនាគារ អ៊ូរី ប្រទេសកូរ៉េបាននិយាយថា “យើងមានមោទនភាពដែលបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងនេះ ដែលនឹងក្លាយជាករណីគំរូមួយសម្រាប់ការថែរក្សាព្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជា និងសម្រាប់ការលើកកម្ពស់ការរួមរស់ជាមួយគ្នារវាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងប្រជាជនក្នុងតំបន់” ។ លោកបានបន្ថែមថា “នៅពេលអនាគត ធនាគារ អ៊ូរី នឹងបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រង ESG (ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន សង្គម និងអភិបាលកិច្ចសកល) ជាច្រើនដូចជា ការបន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងការអភិរក្សជីវចម្រុះ” ។

អំពីធនាគារ អ៊ូរី

ធនាគារ អ៊ូរី គឺជាធនាគារឈានមុខគេរបស់កូរ៉េ ដែលផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងទូលំទូលាយដល់អតិថិជននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ និងក្រៅប្រទេស។ ធនាគារ អ៊ូរី បានចូលទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ 2014 ក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្រោយមក ធនាគារបានពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួនដោយរួមបញ្ចូលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ និងបង្កើតសាខាក្នុងស្រុក ហើយបានប្រែក្លាយទៅជាធនាគារពាណិជ្ជនៅឆ្នាំ 2022។ ធនាគារ អ៊ូរី ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជាច្រើនដូចជា បញ្ញើរសន្សំ ប្រាក់កម្ចី ការប្តូរប្រាក់បរទេស ធនាគារឌីជីថល ឥណពន្ធ និងប័ណ្ណឥណទាន សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តបុគ្គល និងសម្រាប់អាជីវកម្ម ក៏ដូចជាសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដើម្បីបម្រើដល់ទីផ្សារក្នុងស្រុក។

គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ធនាគារ អ៊ូរី មានសាខាចំនួន 140 ទូទាំងប្រទេស មានបុគ្គលិកជាង 4,200 នាក់ និងបម្រើអតិថិជនជាង 455 ពាន់នាក់ ជាមួយនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប​1.4 ពាន់លាន សំពៀតឥណទាន 1,212​ លានដុល្លារ និងសមតុល្យ​សន្សំប្រាក់បញ្ញើរហូតដល់ 434 លានដុល្លារ។

ធនាគារ អ៊ូរី បានបញ្ចប់ការវាយតម្លៃឯករាជ្យនៃកម្មវិធី Swift Customer Security Program (CSP) ដោយជោគជ័យ ៣ឆ្នាំជាប់គ្នា

យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការប្រកាសថា ធនាគារ អ៊ូរី បានបញ្ចប់ការវាយតម្លៃឯករាជ្យនៃកម្មវិធី Swift Customer Security Program (CSP) ដោយជោគជ័យ ដោយបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតនៃសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត។

ការវាយតម្លៃនេះបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងក្នុងការធានាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក និងធានានូវភាពសម្ងាត់ និងសុចរិតភាពនៃព័ត៌មានរបស់អ្នក។ ធនាគារ អ៊ូរី ត្រូវបានវាយតម្លៃយ៉ាងម៉ត់ចត់ និងពង្រឹងប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួន ដើម្បីបំពេញតាមវិធានការសន្តិសុខដ៏តឹងរ៉ឹង ដែលកំណត់ដោយ Swift CSP ។​​

អាទិភាពរបស់យើងតែងតែជាសុវត្ថិភាពនៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ហើយសមិទ្ធិផលនេះពង្រឹងជំហររបស់យើងជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត។ នៅពេលដែលយើងបន្តវិវឌ្ឍក្នុងយុគសម័យឌីជីថល ធនាគារ អ៊ូរី នៅតែមានស្ថិរភាពក្នុងការអនុវត្តវិធានការសន្តិសុខដ៏រឹងមាំដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក និងរក្សាការជឿទុកចិត្តរបស់អតិថិជន។

សូមអរគុណសម្រាប់ការជ្រើសរើសធនាគារ អ៊ូរី ជាដៃគូធនាគាររបស់អ្នក។ យើងទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងការបម្រើអ្នកដោយការយកចិត្តទុកដាក់បំផុត និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងគួរឱ្យទុកចិត្ត។​​

ធនាគារ អ៊ូរី និង អង្គការឆាលហ្វាន កម្ពុជា សហការគ្នាបង្កើនសមត្ថភាពឌីជីថលក្នុងវិស័យអប់រំ ជាមួយរដ្ឋាភិបាល

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣–ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ​ ធនាគារ អ៊ូរី (ខេមបូឌា) ម.កអង្គការឆាលហ្វានកម្ពុជា អង្គការបង្រៀនដើម្បីកម្ពុជា  និងក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងថ្មីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតឌីជីថលក្នុងវិស័យអប់រំ។​  ​គម្រោងនេះ នឹងនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់នូវសមត្ថភាពឌីជីថលក្នុងសាលារៀននៅកម្ពុជា និងផ្តល់ឱកាសស្មើគ្នាដល់សិស្សានុសិស្សសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងយុគសម័យឌីជីថល។

ក្រោមការគាំទ្ររបស់ ធនាគារ អ៊ូរី (ខេមបូឌា) ម.ក តាមរយៈ អង្គការឆាលហ្វាន កូរ៉េ គម្រោងដែលមានរយៈពេលបីឆ្នាំនេះ នឹងពង្រឹងការអប់រំអំពីឌីជីថលក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលនៅក្នុងសាលារៀនចំនួន ២១ ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្តាល  និងខេត្តកំពង់ធំ។​ តាមរយៈការផ្តល់ជូននូវលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗ គម្រោងនេះមានគោលបំណងបំពាក់នូវជំនាញកុំព្យូទ័រជាមូលដ្ឋានអក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុ​  និងចំណេះដឹងអំពីសុវត្ថិភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដល់សិស្សានុសិស្សជាង ២៤,០០០ នាក់  និងអ្នកចូលរួមដោយផ្ទាល់សរុបប្រមាណ ៦៤,៦១៣ នាក់ រួមមានគ្រូបង្រៀនឪពុកម្តាយ និងមន្រ្តីរាជការ។​  វិធីសាស្រ្តប្រកបដោយភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយនេះ នឹងបង្កើតបាននូវធនធានមនុស្សជំនាន់ក្រោយពោរពេញដោយទេពកោសល្យត្រៀមខ្លួនចូលរួម​​ ក្នុងពិភពឌីជីថល។​

អង្គការឆាលហ្វានកម្ពុជា នឹងសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការជំនាញក្នុងស្រុក អង្គការបង្រៀនដើម្បីកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះ។​  ចីរភាព  និងផលជៈរបស់គម្រោងនឹងត្រូវបានធានាតាមរយៈបណ្តាញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការបង្កើនសមត្ថភាព  និងការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាល និងសហគមន៍។​

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ឹម កុច រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃគម្រោងនេះដោយមានប្រសាសន៍ថា “គម្រោងនេះស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំរបស់យើងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ហើយវានឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបំប៉នសិស្សានុសិស្សនូវជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ (ICT) ហិរញ្ញវត្ថុ  និងសុវត្ថិភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។​  ក្រសួងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ ធនាគារ អ៊ូរី (ខេមបូឌា) ម.ក អង្គការឆាលហ្វានកម្ពុជា និងដៃគូទាំងអស់ក្នុងការជំរុញអក្ខរកម្មជំនាញ​  និងការអប់រំនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង។​ ”

លោក ហុងជូ គីម អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ នៃ​ ធនាគារ​ អ៊ូរី បានបង្ហាញនូវមោទនភាពរបស់ខ្លួន​ ក្នុងការគាំទ្រគម្រោងថ្មីនេះដែលដឹកនាំដោយ អង្គការឆាលហ្វានកម្ពុជា។​  លោកជឿជាក់ថា ការផ្តល់ជូនសិស្សានុសិស្សនូវសមត្ថភាពឌីជីថលហិរញ្ញវត្ថុ  និងសុវត្ថិភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ នឹងមិនត្រឹមតែជួយជំរុញសក្ដានុពលរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចជួយឱ្យពួកគេរីកចម្រើនលូតលាស់នៅក្នុងពិភពឌីជីថលមួយនេះទៀតផង។​

លោក ប្រាស្សាន វើម៉ា នាយកប្រចាំប្រទេសរបស់ អង្គការឆាលហ្វាន កម្ពុជា បានសម្តែងក្តីរំភើបចំពោះការដាក់ឱ្យដំណើការគម្រោងនេះដោយលោកមានប្រសាសន៍ថា “ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍(ICT)របស់សាលារៀន  និងការកសាងធនធានមនុស្សគឺជាបច្ច័យដ៏សំខាន់សម្រាប់ការរួមចំណែកលើកកម្ពស់ ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា។​ សមត្ថភាពរបស់គ្រូបង្រៀនក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានឌីជីថលហិរញ្ញវត្ថុ  និងសុវត្ថិភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ និងវិធីសាស្រ្តបង្រៀននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដែលបានបង្កើតឡើង នឹងបន្ថែមគុណតម្លៃពិសេសដល់គុណភាពនៃការអប់រំ” ។​

លោកស្រី Namhee Yoon តំណាងអង្គការឆាលហ្វាន កូរ៉េ បានពាំនាំការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អង្គការក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវិតរបស់កុមារ និងបំពេញសិទ្ធិរបស់ពួកគេ។​ អ្នកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់លើការគាំទ្រយ៉ាងមុតមាំរបស់ អង្គការឆាលហ្វានកូរ៉េ ចំពោះគម្រោងរបស់ អង្គការឆាលហ្វាន កម្ពុជា ដោយបង្ហាញក្តីរំភើបអំពីផលជៈជាវិជ្ជមានដែលនឹងកើតមានលើកុមារកម្ពុជា។​

–ចប់–

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬការធ្វើសម្ភាសន៍សូមទំនាក់ទំនង៖

លោកឃុនពិសីអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទំនាក់ទំនងអង្គការឆាលហ្វានកម្ពុជា។​

ទូរស័ព្ទ៖០១២៤៦៩០០៧

អ៊ីមែល៖khunpisey@childfund.org.kh

អំពី​ ធនាគារ​ អ៊ូរី (ខេមបូឌា)ម.ក

ធនាគារ អ៊ូរី មានសមិទ្ធិផលសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំមកនេះ។ ជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមកម្មវិធីផ្តល់មូលនិធិក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០ និងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណជាផ្លូវការដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ ២០០៤​។ បន្ទាប់មក នៅឆ្នាំ២០១១ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ ដើម្បីក្លាយជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ និងក្រោយមកគួបបញ្ចូលគ្នាជាមួយ អ៊ូរីហ្វាយនែន ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដើម្បីពង្រីកបណ្តាញប្រតិបត្តិការឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ។ លើសពីនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជាធនាគារពាណិជ្ជកាលពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ និងបានប្រកាសខ្លួនជាធនាគារពាណិជ្ជជាផ្លូវការនៅ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដែលអាចឱ្យធនាគារ បម្រើជូននូវផលិតផល និងសេវាកម្មនៃធនាគារពាណិជ្ជយ៉ាង ទូលំទូលាយនៅទីផ្សារកម្ពុជា។ ​

គិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ ធនាគារ អ៊ូរី មានសាខាចំនួន ១៤០ ទូទាំងប្រទេស មានបុគ្គលិកជាង ៤,២០០ នាក់ និងបម្រើអតិថិជនជាង ៤៣៧ ពាន់នាក់ ជាមួយនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប​១,៤ ពាន់លាន សំពៀតឥណទាន ១,១៨០​ លានដុល្លារ និងសមតុល្យ​សន្សំប្រាក់បញ្ញើរហូតដល់ ៣៥៥ លានដុល្លារ។

“ធនាគារ អ៊ូរី ជម្រើសហិរញ្ញវត្ថុដ៏ឆ្លាតវៃរបស់អ្នក!”

អំពីអង្គការឆាលហ្វានកម្ពុជា៖

អង្គការឆាលហ្វានកម្ពុជា គឺជាការិយាល័យតំណាងរបស់ អង្គការឆាលហ្វានអូស្រ្តាលី​ ជាអង្គការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិឯករាជ្យ  និងមិនមានលក្ខណៈសាសនាដែលបំពេញការងារដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសម្រាប់កុមារនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ។​ អង្គការឆាលហ្វាន បានចាប់ផ្តើមការងារនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០០៧ និងបានធ្វើការជាដៃគូជាមួយកុមារសហគមន៍ និងដៃគូក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើតឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ពេលមានគ្រោះមហន្តរាយ និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារ។​ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍របស់អង្គការឆាលហ្វាន អនុវត្តលើវិស័យកិច្ចការពារកុមារ និងភាពធន់គុណភាពការអប់រំ ការចិញ្ចឹមជីតប្រកបដោយនិរន្តរភាព ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន ទឹកស្អាត និងអនាម័យ និងការពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជន។​ ក្នុងនោះអង្គការផ្តោតជាសំខាន់លើការពង្រឹងសមត្ថភាពអំណានរបស់កុមារតូច តាមរយៈបច្ចេកវិជ្ជាទំនើបការពង្រឹងយន្តការការពារកុមារកម្រិតសហគមន៍ និងការឆ្លើយតបចំពោះ គ្រោះមហន្តរាយដោយផ្តោតលើកុមារ។​

អំពីអង្គការឆាលហ្វានកូរ៉េ៖

អង្គការឆាលហ្វានកូរ៉េត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៤៨។​ បច្ចុប្បន្ននេះអង្គការឆាលហ្វាន កូរ៉េ គឺជាអង្គការដែលធ្វើការលើសុខុមាលភាពកុមារដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេស កូរ៉េ ហើយជាសមាជិកសកម្ម និងសំខាន់មួយនៃសម្ព័ន្ធអង្គការឆាលហ្វាន ដែលមានបណ្តាញអន្តរជាតិនៃសមាជិកចំនួន១១រួមមានអូស្ត្រាលីកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អៀរឡង់ ជប៉ុន នូវែលសេឡង់ អេស្ប៉ាញ ស៊ុយអែត និងសហរដ្ឋអាមេរិក។​ អង្គការឆាលហ្វានកូរ៉េធ្វើការដើម្បីបុព្វហេតុកុមារ គ្រួសាររបស់ពួកគេ និងសហគមន៍ជាមួយដៃគូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បង់ក្លាដែស ឡាវ នេប៉ាល់មីយ៉ាន់ម៉ា វៀតណាម អេត្យូពី អ៊ូហ្គង់ដា កេនយ៉ា និងប្រទេសផ្សេងៗទៀត។​

អំពីTeachForCambodia៖

TeachForCambodiaជាអង្គការឯករាជ្យ និងមិនរកប្រាក់ចំណេញ ដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយសមភាពផ្នែកអប់រំនៅកម្ពុជា។​ តាមរយៈការជ្រើសរើសនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា និង អ្នកជំនាញជាគ្រូបង្រៀននៅតាមសាលារៀនដែលមានតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់រយៈពេល២ឆ្នាំដំបូង អង្គការមានបំណងបណ្ដុះគ្រូបង្រៀន និងអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។​ ចក្ខុវិស័យរបស់អង្គការ គឺដើម្បីឱ្យកុមារកម្ពុជាទាំងអស់ទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពការគាំទ្រ និងឱកាសជាមួយនឹងបេសកកម្មបង្កើតដំណោះស្រាយប្រកបដោយចីរភាព

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការកសាងសមត្ថភាពសាលារៀន និងការលើកកម្ពស់អត្តសញ្ញាណជាតិ។​ Teach For Cambodia ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាកម្ពុជា និងជាសមាជិកនៃTeach For All ដែលជាបណ្តាញអប់រំសកល។​

ធនាគារ អ៊ូរី បានដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនូវប័ណ្ណឥណពន្ធ វីសាទៅកាន់ទីផ្សារ

ថ្ងៃទី 28 ខែសីហា ឆ្នាំ 2023ធនាគារ អ៊ូរី  ប្រារព្ធពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធ Visa របស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារ ដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅទីស្នាក់ការធនាគារ អ៊ូរី ។ ពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពលោក Kim Hong Ju អគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារ អ៊ូរី  និងលោកស្រី Ivana Tranchini នាយកប្រចាំប្រទេសនៃ VISA Cambodia ។​

ប័ណ្ណវីសារបស់ធនាគារ អ៊ូរី ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការ​ទៅកាន់ទីផ្សារជាមួយនឹងប័ណ្ណបីប្រភេទដូចជា ប័ណ្ណវីសាក្លាស៊ិក, ផ្លាធីនីម និង ហ្គោល ។ កាន់តែពិសេសទៅទៀត ការបើកដំណើរការបានភ្ជាប់មកជាមួយការផ្តល់ជូនដ៏គួរឱ្យរំភើបដល់អតិថិជន ចាប់ផ្តើមពីដើមខែកញ្ញានេះ។

ថ្លែងបើកកម្មវិធី លោក Kim Hong Ju អគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃ ធនាគារ អ៊ូរី បានចែករំលែកនូវសុន្ទរកថាដ៏មានអត្ថន័យថា “នេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយទៀតសម្រាប់ធនាគារ អ៊ូរី ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអាជីវកម្មរបស់យើង ក៏ដូចជាការផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មដ៏សម្បូរបែបបន្ថែមទៀតទៅកាន់​អតិថិជនរបស់យើង។ ក្រុមការងាររបស់យើងបានធ្វើការ យ៉ាងសស្រាក់សស្រាំអស់ជាច្រើនខែ ហើយថ្ងៃនេះយើងមានមោទនភាពចំពោះ ការដាក់ឱ្យដំណើរការប័ណ្នវីសារបស់យើង ដោយជោគជ័យទៅក្នុងទីផ្សារ។”

លោកស្រី Ivana Tranchini ប្រធានគ្រប់គ្រង Visa Card នៅកម្ពុជា បាននិយាយនៅក្នុងពិធីថា “យើងដឹងថាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា យើងនៅតែមានសាច់ប្រាក់ច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង ហើយជាង 90% នៃប្រជាជនកម្ពុជានៅតែប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងដែរថា មនុស្សជាច្រើនចង់បានសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ហើយពួកគេពិតជាចង់ប្រើប្រាស់កាត និងទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការទូទាត់តាមឌីជីថល ដែលមានសុវត្ថិភាព និងមានភាពច្នៃប្រឌិតជាងមុន ហើយអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេអាចប្រើប្រាស់បាននៅទូទាំង​ពិភពលោក”។

លោកស្រីបានបន្តទៀតថា “សម្រាប់រយៈពេលវែង ខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថា ពួកយើងអាចបន្តធ្វើការជាមួយគ្នា មិនមែនត្រឹមគ្រាន់តែជាការដាក់សម្ពោធឱ្យប្រើប្រាស់នោះទេ​ តែជាការរីកលូតលាស់នូវសមិទ្ធផលរបស់​ប័ណ្ណវីសានេះ​ ការរីកចម្រើនអាជីវកម្ម និងការជួយអតិថិជនរបស់ ធនាគារ អ៊ូរី អាចប្រើប្រាស់ផលិតផលទៅកាន់ពិភពលោក ហើយ​វាគឺជារឿងសំខាន់ សម្រាប់ប្រទេស​ និងអតិថិជន”។

ការដាក់ដំណើរការប័ណ្ណនេះ បង្ហាញពីសក្តានុពល និងការអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់របស់ ធនាគារ អ៊ូរី ដើម្បីបំពេញតម្រូវការ និងរបៀបរស់នៅបែបទំនើបរបស់អតិថិជន។ ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ធនាគារ អ៊ូរី  នឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ Visa Credit Card និង Visa Virtual Card ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។

អំពី ធនាគារ អ៊ូរី

ធនាគារ អ៊ូរី មានសមិទ្ធិផលសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំមកនេះ។ ជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមកម្មវិធីផ្តល់មូលនិធិក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០ និងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណជាផ្លូវការដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ ២០០៤​។ បន្ទាប់មក នៅឆ្នាំ២០១១ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ ដើម្បីក្លាយជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ និងក្រោយមកគួបបញ្ចូលគ្នាជាមួយ អ៊ូរីហ្វាយនែន ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដើម្បីពង្រីកបណ្តាញប្រតិបត្តិការឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ។ លើសពីនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជាធនាគារពាណិជ្ជកាលពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ និងបានប្រកាសខ្លួនជាធនាគារពាណិជ្ជជាផ្លូវការនៅខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដែលអាចឱ្យធនាគារ បម្រើជូននូវផលិតផល និងសេវាកម្មនៃធនាគារពាណិជ្ជយ៉ាងទូលំទូលាយនៅទីផ្សារកម្ពុជា។ ​

គិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ ធនាគារ អ៊ូរី មានសាខាចំនួន ១៤០ ទូទាំងប្រទេស មានបុគ្គលិកជាង ៤,២០០ នាក់ និងបម្រើអតិថិជនជាង ៤៣៧ ពាន់នាក់ ជាមួយនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប​១,៤ ពាន់លាន សំពៀតឥណទាន ១,១៨០​ លានដុល្លារ និងសមតុល្យ​សន្សំប្រាក់បញ្ញើរហូតដល់ ៣៥៥ លានដុល្លារ។

 

ធនាគារ អ៊ូរី ជម្រើសហិរញ្ញវត្ថុដ៏ឆ្លាតវៃរបស់អ្នក!”

ធនាគារ អ៊ូរី ផ្តល់ថវិកាដល់អង្គការឆាលហ្វាន កម្ពុជា តាមរយៈអង្គការឆាលហ្វាន កូរ៉េ លើគម្រោងបង្កើនសមត្ថភាព ឌីជីថលក្នុងវិស័យអប់រំរយៈពេល ៣ឆ្នំា

ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ធនាគារអ៊ូរី បានចុះហត្ថលេខាផ្តល់ថវិកា ដល់អង្គការឆាលហ្វាន កម្ពុជា តាមរយៈអង្គការឆាលហ្វាន កូរ៉េ លើ ”គម្រោងបង្កើនសមត្ថភាពឌីជីថលក្នុងវិស័យអប់រំ” ក្នុងគោលបំណង​ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកឌីជីថល ដល់សិស្សសាលាកម្ពុជា។

ថវិកានេះនឹងគាំទ្រដល់គម្រោងដែលមានរយៈពេល ៣ឆ្នំា ដើម្បីជួយបណ្តុះបណ្តាលសិស្សតាមសាលាដែលបានជ្រើសរើសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និងកំពង់ធំ។ គម្រោងនេះនឹងជួយបណ្តុះបណ្តាលជំនាញមូលដ្ឋានកុំព្យូទ័រ ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និង សុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធអនឡាញ ក៏ដូចជាការបំពាក់បរិក្ខារកុំព្យូទ័រ ដល់សិស្សានុសិស្សប្រមាណជាង         ២៤.០០០នាក់ នៅតាមសាលាទាំង ២១ ដែលបានជ្រើសរើសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និងខេត្តកំពង់ធំ ដែលពួកគេអាចយកចំណេះដឹងនេះទៅពង្រីកជំនាញ និងចំណេះដឹងដើម្បីក្លាយខ្លួនជាធនធានសំខាន់សម្រាប់ពិភពលោកនាពេលអនាគត។

កម្មវិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីពី​ លោក Kim Hong Ju អគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃ ធនាគារ អ៊ូរី ​​ និង លោក ចាន់ណារិន តំណាង​អង្គការឆាលហ្វាន កម្ពុជា លោកស្រី Unjoung Choi  តំណាង​អង្គការឆាលហ្វាន កូរ៉េ  តំណាងនៃ​អង្គការបង្រៀនដើម្បីកម្ពុជា រួមទាំងគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃ​ ធនាគារ អ៊ូរី​ និង អង្គការឆាលហ្វាន កម្ពុជា។​

ថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី លោក Kim Hong Ju អគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃ ធនាគារ អ៊ូរី​ បានមានប្រសាសន៍ថា​៖

ការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងឌីជីថលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺជាផ្នែកមួយនៃទំនួលខុសត្រូវសង្គមសាជីវកម្មរបស់ធនាគាររបស់យើង ក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាព ជំនាញ និងបច្ចេកទេសបន្ថែមទៀត ដែលជាតម្រូវការខ្លាំងសម្រាប់អាជីវកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងនៅលើពិភពលោក

លោក Kim បានបន្តទៀតថាសមត្ថភាពឌីជីថលនឹងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់សិស្សានុសិស្សឱ្យមានការងារកាន់តែល្អប្រសើរហើយការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវចំណេះដឹង និងជំនាញ នឹងរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ តាមរយៈកំណើនការងារ

លោក ចាន់ណារិន​ តំណាង​អង្គការឆាលហ្វាន កម្ពុជា បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះធនាគារ ធនាគារ អ៊ូរី សម្រាប់ការផ្តល់ជំនួយជាថវិកា និងអង្គការឆាលហ្វាន កូរ៉េ សម្រាប់ការសម្របសម្រួល ក្នុងការធ្វើឱ្យគម្រោងនេះកើតឡើង ហើយខ្ញុំមានមោទនភាពដែល ធនាគារ អ៊ូរី បាន​ក្លាយ​ជា​ម្ចាស់​ជំនួយ​ដែល​អាច​ចូល​រួម​ចំណែក​យ៉ាង​មាន​ន័យ​ក្នុង​ការ​លើក​កម្ពស់​ជីវិត​កុមារ​នៅ​កម្ពុជា។​

លោក ណារិន បានបន្តថា ទន្ទឹមនឹងគម្រោងនេះ យើងបង្កើតកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាច្រើនដើម្បីបង្កើនការចុះឈ្មោះសិស្សក្នុងការអប់រំឌីជីថល ដើម្បីបង្កើនការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេ ដោយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ គុណភាពសម្រាប់ការអប់រំឌីជីថល និងការកសាងបន្ទប់ ICT និងបណ្ណាល័យនៅក្នុងសាលារៀន រួមទាំងការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់គ្រូបង្រៀនផ្នែក បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធអនឡាញនៅទូទាំងសាលាទាំង ២១ ដែលបានជ្រើសរើសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និងខេត្តកំពង់ធំ “។

អង្គការឆាលហ្វាន កម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០០៧  នៅខេត្តស្វាយរៀង បន្ទាប់មកនៅខេត្តក្រចេះ ក្នុងឆ្នាំ ២០១១ និងខេត្តបាត់ដំបងក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ។ រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និងកំពង់ធំ គឺជាអាទិភាពបន្ទាប់របស់យើងក្នុងការកែលម្អរសមត្ថភាពឌីជីថលរបល់សិស្សានុសិស្សចាប់ពីកម្រិតបឋមសិក្សា ដល់ វិទ្យាល័យ។

អំពី ធនាគារ អ៊ូរី ៖

ធនាគារ អ៊ូរី មានសមិទ្ធិផលសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំមកនេះ។ ជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមកម្មវិធីផ្តល់មូលនិធិក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០ និងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណជាផ្លូវការដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ ២០០៤​។ បន្ទាប់មក នៅឆ្នាំ២០១១ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ ដើម្បីក្លាយជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ និងក្រោយមកគួបបញ្ចូលគ្នាជាមួយ អ៊ូរីហ្វាយនែន ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដើម្បីពង្រីកបណ្តាញប្រតិបត្តិការឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ។ លើសពីនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជាធនាគារពាណិជ្ជកាលពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ និងបានប្រកាសខ្លួនជាធនាគារពាណិជ្ជជាផ្លូវការនៅខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដែលអាចឱ្យធនាគារ បម្រើជូននូវផលិតផល និងសេវាកម្មនៃធនាគារពាណិជ្ជយ៉ាងទូលំទូលាយនៅទីផ្សារកម្ពុជា។ ​

គិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ ធនាគារ អ៊ូរី មានសាខាចំនួន ១៤០ ទូទាំងប្រទេស មានបុគ្គលិកជាង ៤,២០០ នាក់ និងបម្រើអតិថិជនជាង ៤៣៧ ពាន់នាក់ ជាមួយនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប​១,៤ ពាន់លាន សំពៀតឥណទាន ១,១៨០​ លានដុល្លារ និងសមតុល្យ​សន្សំប្រាក់បញ្ញើរហូតដល់ ៣៥៥ លានដុល្លារ។

ធនាគារ អ៊ូរី ជម្រើសហិរញ្ញវត្ថុដ៏ឆ្លាតវៃរបស់អ្នក!

ធនាគារ អ៊ូរី ប្រារព្ធពិធីបិទវគ្គកម្មវិធី Talent Incubation Program ជំនាន់ទី 2

នៅថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 ធនាគារ អ៊ូរី ប្រារព្ធពិធីបិទវគ្គកម្មវិធី បណ្តុះបណ្តាលពន្លកថ្មី (Talent Incubation) ជំនាន់ទី 2 បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់រយៈពេលបីខែលើការបណ្តុះបណ្តាលដល់ សិក្ខាកាមចំនួន45នាក់ ។

ពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពលោក Kim HongJu អគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃ ធនាគារ អ៊ូរី​ និងគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ នៅការិយាល័យកណ្តាល។

ថ្លែងមតិស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីនេះ លោក អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ មានប្រសាសន៍ថា “យើងខ្ញុំ រីករាយ ដែលបានចូលរូមក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ ដ៏គួរឱ្យរំភើប នៃការបិទវគ្គ សម្រាប់កម្មវិធី Talent Incubates ជំនាន់ទី០២ របស់ធនាគារយើង។ ហើយនេះជាឱកាសពិសេសមួយ ក្នុងការរៀបចំប្រារព្ធពិធី អបអរសាទរ អ្នកទាំងអស់គ្នា ក្នុងនាមជាអនាគតថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងនាពេលខាងមុខ។”

លោក អគ្គនាយកប្រតិបត្តិបានបន្ថែមថា កម្មវិធី Talent Incubation  ជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្រ្ដ របស់បុគ្គលិកឆ្នើម ក្នុងធានាគារ របស់យើង។ ហើយកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងនៃការចម្រាញ់និស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីទាំងអស់ពីសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ អ្នកទាំងអស់គ្នា ត្រូវបានជ្រើសរើស ក្នុងកម្មវិធីនេះ ដោយជោគជ័យ និងឱកាសរៀនសូត្រ និងទទួលបានបទពិសោធន៏នៃការចែករំលែកពីគ្រប់នាយកដ្ឋាន និងដើម្បីអភិវឌ្ឍ អាជីព របស់អ្នក រយៈពេល វែង នៅ ក្នុង ធនាគារ របស់ យើង។ អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពិសេសជាងបុគ្គលិក របស់ធនាគារផ្សេងៗទៀត ដោយសារអ្នកមានឱកាសបានរៀនសូត្រពីគ្រប់នាយកដ្ឋានទាំងអស់ រួមទាំងបទពិសោធន៏ នៅតាមសាខាទៀត។

កម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្តើមនៅខែមេសា ឆ្នាំ 2023 ហើយបានបញ្ចប់នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 ។​ គោលបំណងរបស់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលពន្លកថ្មី គឺដើម្បីជួយដល់និស្សិតដែលកំពុងសិក្សា និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីៗដែលមិនមានបទពិសោធន៍ពីមុន ដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវកម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពដ៏ទូលំទូលាយដែលនឹងពន្លឿនការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ និងសមិទ្ធិផលការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងធនាគារ អ៊ូរី។​ លើសពីនេះ កម្មវិធីបានផ្តល់ឱកាសដល់សិក្ខាកាម ដែលមានបំណងចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់ការងារដំបូងរបស់ពួកគេក្នុងវិស័យធនាគារ។

យុវតី ថា សុខវី ដែលសិក្ខាកាមដ៏ឆ្នើមម្នាក់របស់យើងបាននិយាយថា “មានតែ ធនាគារ អ៊ូរី ទេដែលផ្តល់កម្មវិធីនេះ” សម្រាប់និស្សិតដែលស្វែងរកបទពិសោធន៍នៅក្នុងធនាគារដែលមានផ្តល់ទាំងប្រាក់ឧបត្ថមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងកំឡុងពេលសិក្សា មុនពេលចាប់ផ្តើមប្រឡូកក្នុងការងារជាក់ស្តែង ហើយមិនមានធនាគារផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្តល់កម្មវិធីនេះពីមុននោះទេ។ ក្នុងអំឡុងពេលបីខែចុងក្រោយនេះ នាងខ្ញុំបានរៀនច្រើននូវចំណេះដឹងពីគ្រប់នាយកដ្ឋានទាំងអស់នៅ ធនាគារ អ៊ូរី ជំនាញការងារជាក្រុម ជំនាញធ្វើបទបង្ហាញ និងជំនាញបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុង ការងារជាក់ស្តែង”។​

ធនាគារ អ៊ូរី បានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពន្លកថ្មី (Talent Incubation) ពីរជំនាន់រួចមកហើយ ដែលក្រុមទី1 ត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022 និងជំនាន់ទី2​ បានបញ្ចប់នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 នេះ។

កម្មវិធីនេះត្រូវបានបើកសម្រាប់និស្សិតក្នុងឆ្នាំទី 2 ឡើងដែលកំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ។ សិក្ខាកាមដែលបានជ្រើសរើសបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលបីខែ ដែលរួមមានការតម្រង់ទិសបុគ្គលិកថ្មីរបស់ធនាគារ អ៊ូរី ក៏ដូចជាវគ្គសិក្សា និងវគ្គការងារទាំងអស់ពីនាយកដ្ឋានផ្សេងៗ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល ពន្លកថ្មីទាំងអស់នឹងត្រូវបានចាត់តាំងទៅកាន់មាគ៌ាអាជីពដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍របស់យើង ដើម្បីរៀបចំពួកគេសម្រាប់តួនាទីគ្រប់គ្រងនាពេលអនាគតនៅ ធនាគារ អ៊ូរី ។​ ឱកាសដ៏ពិសេសនេះមានតែតាមរយៈកម្មវិធី Talent Incubation Program ប៉ុណ្ណោះ។

តំណាងរបស់ធនាគារ អ៊ូរី ប្រទេសកូរ៉េ និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារ អ៊ូរី (ខេមបូឌា) ម.ក ចូលរួមជាកិត្តិយសក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវអគារមណ្ឌលសុខភាពថ្មីមួយខ្នងនៅខេត្តកំពង់ធំ

នាថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ លោក​ យូន សឹកម៉ូ តំណាងរបស់ធនាគារ អ៊ូរី ប្រទេសកូរ៉េ និងលោក​ គីម ហុងជូ អគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារ  អ៊ូរី (ខេមបូឌា) ម.ក បានចូលរួមជាកិត្តិយសក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវអគារថ្មីមួយខ្នង របស់មណ្ឌលសុខភាពតាំងក្រសាំង ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាលនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលឋិតនៅភូមិតាំងក្រសាំង ឃុំតាំងក្រសាំង ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ។ អគារថ្មីមួយនេះដែលបានទទួលវិភាគទានមួយផ្នែកពី ធនាគារ អ៊ូរី (ខេមបូឌា)​​ម.ក នឹងជួយរួមចំណែកលើកកម្ពស់សេវាថែទាំសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកសន្ទុក និងតំបន់ជុំវិញឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

អំពីធនាគារ អ៊ូរី៖

ធនាគារ អ៊ូរី មានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំមកនេះ។ ជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមកម្មវិធីផ្តល់មូលនិធិក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០ និងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណជាផ្លូវការដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ ២០០៤​។ បន្ទាប់មក នៅឆ្នាំ២០១១ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ ដើម្បីក្លាយជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ និងក្រោយមកគួបបញ្ចូលគ្នាជាមួយ អ៊ូរីហ្វាយនែន ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដើម្បីពង្រីកបណ្តាញប្រតិបត្តិការឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ។ លើសពីនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានអនុម័តអាជ្ញាប័ណ្ណជាធនាគារពាណិជ្ជកាលពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ និងបានប្រកាសខ្លួនជាធនាគារពាណិជ្ជជាផ្លូវការនៅខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដែលអាចឱ្យធនាគារ បម្រើជូននូវផលិតផល និងសេវាកម្មនៃធនាគារពាណិជ្ជយ៉ាងទូលំទូលាយនៅទីផ្សារកម្ពុជា។ ​

គិតត្រឹមខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ ធនាគារ អ៊ូរី មានសាខាចំនួន ១៤០ ទូទាំងប្រទេស មានបុគ្គលិកជាង ៤,២០០ នាក់ និងបម្រើអតិថិជនជាង ៤១៧ នាក់ ជាមួយនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប​១,៤ ពាន់លាន សំពៀតឥណទាន ១,១៨២​ លានដុល្លារ និងសមតុល្យ​សន្សំប្រាក់បញ្ញើរហូតដល់ ៣៤៥ លានដុល្លារ។

ធនាគារ អ៊ូរី ជម្រើសហិរញ្ញវត្ថុដ៏ឆ្លាតវៃរបស់អ្នក!

សេវាបម្រើអតិថិជន

យើងតែងតែនៅទីនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

+855 23 963 333

ទាញយកកម្មវិធី WOORI BANK

ទាញយកកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុតឥឡូវនេះ!

សេវាបុគ្គល

សេវាអាជីវកម្ម

សេវាធនាគារ ឌីជីថល

អំពីយើង