ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១០% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅដុកទ័រម៉ូតកាត់ដេរ

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១០% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅដុកទ័រម៉ូតកាត់ដេរ ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០២៤ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៥

Get instant discount up to 10% by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at Doctor Mode Tailor This offers available from 26th February 2024 until 26th May 2024.

ទីតាំង/Map: https://bitly.cx/4XH1I

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share