បញ្ចុះតម្លៃ5 % លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរីនៅ Hello Coffee

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ ៥% គ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ Hello Coffee!

របៀបបើកគណនីរហ័ស៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។

Get instant discount up to 5% by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at Hello Coffee!

Open Quick Account Guideline៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

This offer available from​ 1st  August to 31st  December, 2023

 

ទីតាំង/Map:https://goo.gl/maps/YrCt11xnokoQqPTLA

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App

http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-partners/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share