បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅ ឱសថស្ថានលានលាន

 

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០%ភ្លាមៗ ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ ឱសថស្ថានលានលាន

របៀបបើកគណនីរហ័ស៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount up to 1០% by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at Lean Lean Pharmacy.

Open Quick Account Guideline៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

This offer available from 02nd  October, 2023 to 02nd April, 2024

ទីតាំង/Map: https://bit.ly/45kSx3l

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share