បញ្ចុះតម្លៃ 25 % លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅ ហាង NITA MINI Store

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ២៥% សម្រាប់អំពូលសូឡាបីប្រភេទ សូឡាត្បាល់កម្លាំង 200W, អំពូលសូឡាឆាងកម្លាំង100W, 3. អំពូលសូឡាសេនសឺ-បំភ្លឺផ្លូវកម្លាំង 300W) ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅហាង NITA MINI Store

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ ថ្ងៃទី០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount from 25% for Solar bulb 200W, Solar industrial 100W, Sensor 300W​​ by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ NITA MINI Store

This offers available from 06 December 2023 until 06 December 2024

ទីតាំង/Map: https://bitly.ws/36oy2

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share