បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរីនៅ Roast Coffee!

ទទួលបានការបញ្ចុះ 10% តម្លៃភ្លាមៗ គ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ Roast Coffee

របៀបបើកគណនីរហ័ស៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ខែមីនា ឆ្នាំ2024 ដល់ 31 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024។

Get instant discount up to 10% by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at Roast Coffee!

Open Quick Account Guideline៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

This offer available from​ 01 March 2024 to 31 May, 2024.

 

ទីតាំង/Map: https://bit.ly/3sFYgTt

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App

http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-partners/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share