កាន់តែងាយស្រួលទូទាត់បង់ថ្លៃសាលាដោយស្គេន Woori KHQR តាមរយៈ Woori Bank Mobile App នៅសាលានិម្មិតកំពង់ឆ្នាំង

កាន់តែងាយស្រួល!!! ពេលនេះលោកអ្នកអាចស្វែងរក Woori KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី ក្នុងការទូទាត់បង់ថ្លៃសាលាតាមរយៈ Woori Bank Mobile App នៅសាលានិម្មិតកំពង់ឆ្នាំង។

សម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណងចង់បាន Woori KHQR សម្រាប់គាំទ្រដល់អាជីវកម្ម  សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ 087 275 555 / 023 963 333 / 081 331 333

More Convenient!!! Now, you can easily find Woori KHQR and enjoy making payment through Woori Bank Mobile App conveniently with Kampong Chhnang Vision School.

For customer who eagerly want to make have Woori KHQR for support your business, please visit any Woori Bank branch near your location or contact to 087 275 555 / 023 963 333 / 081 331 333

Share