ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១% នូវរាល់ការទិញម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR នៅទិញលក់ម៉ូតូ លី​ ប៉ុង

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១% នូវរាល់ការទិញម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅទិញលក់ម៉ូតូ លី​ ប៉ុង
ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ខែ  វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ រហូតដល់ ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount up to 1% ​for buying motorbike by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at ​Buy and sale Motor Ly Pong

This offers available from 20th November 2023 until 20th November 2024.

ទីតាំង/Map: https://bitly.ws/36nRc

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share