ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១០% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅសាលាភាសាកូរ៉េជេ អេស អាយ

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១០% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅសាលាភាសាកូរ៉េជេ អេស អាយ ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៤ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៥

Get instant discount up to 10% by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at JSI-Korean Language School This offers available from 11th March 2024 until 11th March 2025.

ទីតាំង/Map: https://bitly.cx/kP5mj

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ

/Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share